Görsel Geri Bildirimin Basketbol Becerilerinin Öğretiminde Etkisi

Yener ÖZEN

Abstract


Bu çalışma basketbol becerilerinin öğretiminde görsel (video) geri bildirimin akademik başarı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek için 41 (23 erkek,18 kız) gönüllü öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Elde edilen verilere bağımsız gruplar için Student t testi uygulanmıştır. Görsel geri bildirim etkinliğine katılma durumuna göre erkek öğrencilerin deney ve kontrol gruplarının akademik başarı durumlar arasında p< 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilirken kız öğrencilerde anlamlı bir fark (p> 0.05) görülmemektedir. Sonuç olarak, görsel geri bildirim uygulamasının akademik başarı durumları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı tüm beceri alanlarının öğretiminde uygulanması önerilmektedir.


Keywords


Beceri Öğretimi, Basketbol, Geri Bildirim(Dönüt), Görsel Geri Bildirim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aktaş, İ. (2006). Sözel ve Görsel Dönütün, İlköğretim 6. Sınıf Cimnastik Ünitesindeki Öne, Geriye ve Amut Takla Becerilerini Öğrenmede Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, BOLU, S: 22-32

Atabeyoğlu, C. (1970) Türk Basketbolu, İstanbul Matbaası, Sayi:3, S.232, İSTANBUL

Cashmore, E. (2002). “The Key Consepts”, Sport Psychology, Routledge, London and New York

Coker, C.A. (2004). Motor Learning and Control for Practitioners, The McGraw-Hill Companies, Newyork,. S: 215-220

Çamur, H. (2001). Basketbolda Dripling ve Turnike Becerilerinin Öğretiminde Canlı, Videolu ve Canlı+Videolu Dönütün Başarıya Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi, ANKARA

Darden, F.G. (1999) Video Feedback for Student Learning and Performance: A Learning Stages Approach. Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 70(9): 40–45

Echard, A.J., Gıbson S.L., (1993). Using Camcorders to Improve Teaching, Clearing House, s.288-292

Erden, M., Akman, Y. (2001) Gelişim ve Öğrenme. 10. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Guadognolı, M., Holcomb, W., Dawis, M. (2002). The Efficacy of Video Feedback for Learning the Golf Swing, Journal of Sports Sciences, (20): 615-622.

James, P. (1971). Videofeedback in Learning Begining Tranpoline, Perceptual Motor Skills, 32:669-670.

Koç, S. (2006) Beden Eğitimi ve Sporda Beceri Gelişimi, MORPA Kültür Yayınları Ltd. Şti., İSTANBUL, s: 12-81

Melville, D.S. (1993) . Video Taping: An Assist For Large Class, Strategies, 6(4): 26-28

Messier, S.P., Cirillo, K.J. (1989). Effects of Verbal and Visual Feedback System on Running Technique, Perceived Exertion and Running Economy in Female Novice Runners. Journal of Sports Science, Summer, 7(2):113-126.

Schmidt, R.A. (1991). Motor Learning and Performance. Human Kinetics Books, Illinois, p:228-229

Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A. (2004).Motor Learning and Performance. Human Kinetics Books, USA

Selder, D.J Del Rolan, N, (1979). Knowledge of Performance Skill Level and Performance on a Balance Beam” Canadian Journal of Appllied Sport Science, sayı:4, p:229-236.

Sevim, Y. (1997) Basketbolda Teknik ve Taktik, Özkan Matbaacılık, Ankara, s:295-297

Sönmez, V., (2007), Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, s: 140-271

Suveren, S. (1998) “Sözel Eğitim ve Video Kamera ile Eğitimin Cimnastige Yeni Başlayan Erkek Çocukların Motor Gelişimlerine Etkisi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4): 17-26

Şahin, H.M. (2002). Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü, Gaziantepspor Kulübü Yayınları, Yayın No: 1, Nobel Yayınevi, 1. Baskı, ANKARA, s:74

Urartu, U. (1990) Basketbolda Teknik -Taktik-Kondisyon, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s:171-173.

Van Wierıngen, P.C., Emmen, H.H., Bootsma, R.J., Hoogesteger, M., Whiting, H.T. (1989). The Effect of Video-feedback on the Learning of the Tennis Service by Intermediate Players.” Journal of Sports Science, 7(2): 153-162


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.