Öğretmen Adaylarının Plastik Sanatlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Ayşegül Şenlitürk, Hatice Keten, Ali Arslan

Abstract


Bu çalışmanın amacı, 4.sınıf öğretmen adaylarına plastik sanatlara yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Toplam 232 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri plastik sanatlara yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Örneklemden elde edilen verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t-Testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarının genel olarak plastik sanatlara ilgi duydukları, plastik sanatlarla ilgili sergilere katıldıkları fakat güncel gelişmeleri çok takip etmedikleri ortaya çıkmıştır.


Keywords


Plastik sanatlar, sanat, öğretmen adayları

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Balcı, F. (2004). İmgesel düşünme, kavramsal düşünme, sanat ve sanat eğitimi II. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, 95-99.

Balcı, S. (2004). Temel bir yaklaşım olarak sanat eğitimi, II.Sanat Eğitimi Sempozyumu, 379- 384.

Barnard, M. (2010). Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür (Çev: G. Korkmaz). Ankara: Ütopya Yayınevi. (Orijinal kitabın yayım tarihi, 1998).

Bora, M. (2000). Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi. Yayımlanmamış. Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erbay, F. (2004). Çevresel etkenlerin sanat kurumlarına ve sanat eğitimine etkisi. II. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi, 41-46.

Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. (1.Basım). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Fischer, E. (1985). Sanatın gerekliliği (Çev. C. Çapan). (5. Baskı). Ankara: Kuzey Yayınları Gevgilili, A. ve Özer, B. (Ed.) (1997). Eczacıbaşı sanat (3. Cilt). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Gökhan, M. A. (2007). Türkiye’de plastik sanatlar eğitimi ve önermeler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.

Grauer, K. (1995). Beliefs of preservice teachers toward art education. Simon Fraser University.

Heptunalı, Ö. (2007). Günümüzde plastik sanatlarda yeni sanat yaklaşımları sanat eğitimindeki yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İpşiroğlu, N. ve İpşiroğlu, M. (2009). Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi.(3.Baskı). İstanbul: Hayalbaz Kitap.

İşlek, D. (2012). The Quantitative of Art History and Plastic Art Lessons in the Secondary Schools of Turkish Repuclic of Northern. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 51, 1097-1099.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (21. Baskı). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Lhote, A. (2000). Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler (Çev. K. Özsezgin).(1. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.

Mercin, L. (2002). Anadolu güzel sanatlar liselerinde müzelerin sanat (resim) eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin yönetici ve öğretmenleri görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Ankara: Gazi Üniversitesi.

Oktay, A. (1994). Sanat eğitiminin önemi ve sanatın geleceği. Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar Sanat Eğitiminin Geleceği Seminer (Ed. İ. San). Ankara: Ankara Üniversitesi, 16-21.

Oktay, A. (2000). Türk Plastik Sanatlarından Bir Kesit. İstanbul: Turkuvaz Bilim Sanat Galerisi.

Tolstoy, L. N. (2004). Sanat Nedir? (Çev. A.B. Dural). İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.

Uçar, A. (2007). Türkiye’ de ve İtalya’ da yükseköğretimde plastik sanatlar ve bilgi teknolojisinin sanat eğitimine katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.