A Study On Fulfillment Levels Of Supervisory Du-ties Of School Principals In Primary Schools

Yüksel GÜNDÜZ

Abstract


The goal of this study is to find out teacher perceptions regarding fulfillment levels of supervisory duties of school principals in primary schools. A descriptive survey model has been used in this study. Population of this study consists of 3719 teachers working at 70 primary schools and 19 secondary schools in Maltepe district of Istanbul in 2014-2015. 422 teachers working at 20 primary schools and 10 secondary schools constitute the sampling based on homogenous scheme. In this study, an inventory of fulfillment levels of supervisory duties of school principals has been used. Alpha value of the inventory was found as (.97) . Frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, t test and one- way analysis of variance have been used for the data analysis. Based on results of the study, it was found that fulfillment level of supervisory duties of school principals was ‘medium’ according to teacher perceptions. For the sub-dimensions, it was found that school principals fulfill the duties of ‘supervising teachers’ and ‘supervising education and instruction’ at the medium level whereas fulfillment level of ‘supervising physical environment’ was found ‘high’. Significant differences were found based on the variables of gender and age. Results of the study suggest that school principals be engaged with more active supervisory activities and regular and systematic in-service training programs should be implemented.

Keywords


Primary education; school principal; teacher; supervision

Full Text:

PDF

References


Acheson, K. A. & Gall, M. D. (2003). Clinical supervision and teacher development. New

York: John Wiley and Sons.

Akçay, C. & Başar, M. A. (2004). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetsel görevlere

ayırdıkları zaman ve bunları önemli görme dereceleri [Time that primary school Principals spare for managerial tasks and their level of viewing them as significant]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10 (38), 170–197.

Argon, T. (2010).Akademisyenlerin performans değerlendirme motivasyon ve örgütsel adalet

ile ilgili görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma [A qualitative study on academicians’ opinions about performance evaluation and organizational justice]. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 133-180.

Aslanargun, E. ve Tarku, E (2014). Teachers’ Expectations about Supervision and Guidance

Roles of Supervisors Educational Administration: Theory and Practice 20(3), 281-306.

Aslanargun, E. & Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır? [Who should

supervise teacher?]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.

Aslan, H. (2000). İlköğretim okullarında yöneticilerin, yönetici teftişine konu olan

görevlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of duties of primary school managers subject to manager inspections]. Unpublished master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.

Aydın, M. (1993). Çağdaş eğitim denetimi [Modern education inspection]. Ankara: Pegem

Yayınları.

Balcı, A. (2005). Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü [Dictionary of educational management

terms]. Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık.

Balcı, A. (2009).Sosyal bilimlerde araştırma, yöntem, teknik ve ilkeler [Research methods,

techniques and principles in social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.

Başar, H. (1995). Eğitim denetçisi. [Educational supervisor]. Ankara: Pegem

Yayıncılık.

Başar, H. (1981). Okul yöneticilerinin denetim görevleri [Supervision duties of school

managers]. Unpublished master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey.

Başar, H. (2006) Türkiye’de eğitim denetimi [Educational inspection in Turkey]. In M.

Hesapçıoğlu & A. Durmuş (Eds.), Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi, (pp. 158-165) Educational Sciences in Turkey: A Balance Study. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Başaran, İ. E. (1993). Eğitim yönetimi [Educational management]. Ankara: Gül Yayınevi.

Başaran, İ.E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri, yönetsel davranış [Human relations in

administration, managerial behaviorr]. Ankara: Yargıcı Matbaası.

Bayraktutan, İ. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin denetim rolleri [Supervision roles of

school managers]. Unpublished master’s thesis, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.

Blase, J. & Blase, J. (2002). The micropolitics of instructional supervision. Education

Administration Quarterly, 38 (1), 6-44.

Bursalıoğlu, Z. (1975). Eğitim yöneticilerinin yeterlikleri [Efficiency of educational

managers]. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış 11. Basım [ A new structure

and behaviour in school management 11th Issue ]. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel

araştırma yöntemleri. 13. Baskı. [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi Yayın-cılık.

Crow, G.M., Hausman, C. S. & Scribner, J.P. (2002). Reshaping the role of the school

principal. Yearbook of the National Society for the Study of Education, 101(1), 189–210.

Çalhan, G. (1999). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği [Instructional leadership

of primary school Principals]. Unpublished master’s thesis, Yıldız Teknik University, İstanbu, Turkey.

Çiçek, Sağlam, A. ve Demir A. (2009). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik görevlerini yerine

getirme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. [Teacher opinions on discharge levels of primary school inspectors’ duties]. Milli Eğitim Dergisi, 38 (183), 130-139.

Doğanay, E. (2006). Taşra birimlerindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında yürütülen teftiş

hizmetlerinin karşılaştırılması [Comparison of inspections made at primary and secondary scho-ols]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.

Dönmez, B. (2002). Müfettiş, okul müdürü ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okulu

müdürlerinin yeterlikleri [Efficiency of primary school Principals as for inspector, principal and teacher perceptions]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8 (29), 27–45.

Dündar, A. A. (2005). İlköğretim okullarında yapılan teftişin okul başarısı ve gelişimi üzerine

etkisi [The effect of inspection done at primary schools]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education.

New York: McGraw-Hill.

Fullan, M. (1999). Change forces: the sequel. London: Falmer Press.

Göktaş, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin ders

denetimine ilişkin yeterliklerinin sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi [An evaluation of pri-mary school Principals and primary education inspectors’ efficiencies on class supervision by primary school class teachers]. Unpublished master’s thesis, Kırıkkale University , Kırıkkale, Turkey.

Guarnay, B. (1971). Yönetim bilimine giriş [Introduction to management science]. (Çev.:

İhsan Kuntbay) Ankara: TODAİE Yayınlan.

Halverson R. & Kelley, C. (2004). How principals make sense of complex artifacts to shape

local instructional practice. In W.K. Hoy & c.g. (Eds). Educational administration, policy and reform: Research and measurement research and theory in educational administration, Volume 3, CT: Information Age Press

Hedges, L. E. (1989). Supervising the beginning teacher an affirming approach, The

Interstate Printers and Publishers, İnc, Danville, İlliniois.

İnal, A. (2008). İlköğretim okullarında yapılan denetimlerde müfettişlerin tutum ve

davranışlarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi [Teacher assessment of primary school inspectors’ attitudes and behaviors]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversi-tesi, İstanbul, Türkiye.

Karagözoğlu, G. (1985). Eğitimde teftişin yeniden düzenlenmesi [Rearrangement of

educational inspection ]. Çağdaş Eğitim Dergisi, 104, 4-8.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel

Yayın Dağıtım.

Kaya, Y. K. (1984). Eğitim yönetimi [Educational management]. Ankara: TODAIE

Yayınları.

Kaykanacı, M. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin yönetim işlerine verdikleri önem ve

harcadıkları zaman [The importance placed on and time consumed to the managerial works by primary school principals]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (1), 137–158.

Kavas, E. (2005). İlköğretim müfettişlerinin denetim davranışlarına ilişkin öğretmen algı ve

beklentileri [Teacher perceptions and expectations on primary school inspectors’ inspection behaviors]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.

Kimbrough, R.B. & Burkett, C.W. (1990). The principalship: Concepts and practices.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (Second

Edition). New York: Guilford.

Knoll, M. K. (1987). Supervision for better instruction. New Jersey: Prentice Hail, INÇ,

Englewood Cliffs.

Knootz, H. & Weihrich, W. (1980). Management. New York: McGraw Hill.

Kowalski,T. J. (2003). Contemporary school administration. New York: Pearson Education

Inc.

Kurt, S. (2009). İlköğretim kurumlarındaki yöneticilerin denetleme faaliyetlerine ilişkin yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi [The assessment of manager opinions on the activities of mana-gers’ inspections in primary schools]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversi-tesi, Edirne, Türkiye.

Küçük, E. (2008). İlköğretim okulları öğretmenlerinin okul yöneticilerine yönelik çağdaş

denetim algıları ile meslek motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki [Relationship between primary school teachers’ perception of contemporary supervision for school managers and their pro-fessional motivation levels]. Unpublished master’s thesis, Yeditepe University , İstanbu, Tur-key.

Lee, J. (1998). İmproving student learning. İstanbul: Kalder Yayınları.

Öncel, Y. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin denetimdeki rol ve yeterlikleri [Roles and

efficiency of primary school Principals in supervision]. Unpublished doctoral dissertation, Harran University, Şanlıurfa, Turkey.

Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde

yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri [Princi-pal and teacher opinions on works of primary school Principals do and should do in supervi-sion of in-class activities]. Unpublished master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Özbek, O. (1997). Öğretmenlerin ders teftiş etkinliklerinde müfettişlerden beklentileri ve bu

beklentilerin müfettişlerce gerçekleştirilme düzeyleri [Teachers’ expectations on inspectors during course inspection activity and inspectors’ discharge levels of these expectations]. Un-published master’s thesis. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Özden, Y.(1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler [Transition in education new

values in education]. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Özmen, F. & Batmaz, C. (2006). İlköğretim okul müdürlerinin öğretmen denetimindeki

etkililikleri [Efficacy of primary school Principals on teacher supervision]. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102–120.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3. Baskı. London: Sage

Publications.

Renklier, A. (2005). İlköğretim denetmenlerinin ilköğretim okullarında öğrenme öğretme

süreçleri ve yönetim görevleriyle ilgili etkililik düzeyleri [The efficacy levels of learning-teaching processes and managerial duties of primary school inspectors.]. Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.

Rosenholts, S. J. (1985). Political myth education reform: Lessons from research on teaching.

Phi Delta Kappan, 66 (5), 349-355.

Rue, L. W. & Byars, L. L.(1990). Supervision, key link to productivity. The United States:

Irwin Publishers.

Sergiovanni, T. J. & Starratt, R. J. (1993) Supervision a redefinition. United States: McGraw-

Hill, Inc.

Sullivan, S. & Glanz, J. (2000). Alternatives approaches to supervision: case from the field.

Journal of Curriculum and Supervision, 15 (3), 212–235.

Tanrıveren, N. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin denetim görev ve yeterlilikleri

[supervision duties and efficiencies of primary school Principals]. Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey.

Taşdan, M. (2008). Çağdaş eğitim denetiminde meslektaş yardımlaşması [Colleague

cooperation in contemporary educational supervision]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 69-92.

Taymaz, H. (1997). Eğitim sisteminde teftiş [Inspection in education system ]. Ankara: Tapu

ve Kadastro Vakfı Matbaası.

Taymaz, H. (2000). Okul yönetimi [School management]. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Topçu, İ. & Aslan B. (2009). İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi

Görevlerini Yerine Getirme Biçemleri [Managers’ discharge styles of instructional supervision duty in primary schools] . 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakka-le.(2-21).

Ural, A ve Aslim, S. T. (2013). School Principals’ Levels of Competence, Supervision and Support of Curriculum. Okul Müdürlerinin Öğretim Programlarını Bilme, Denetleme Ve Destekleme Düzeyleri: Öğretmen Değerlendirmelerine İlişkin Bir Betimleme. Gazi Üniversi-tesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 26-38

Uluğ, F. (1985). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Sözlüğü: Uygulamadaki Eğitim Yönetimi

Terimleri Üzerine Bir Çalışma [Educational management dictionary with explanations: a study on educational management terms in practice] Ankara.

Williams, R. (2007). A Case study ın clınıcal supervısıon: movıng from an evaluatıon to a

supervision mode. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA.

Yıldırım, M. K. (2013). Primary School Teacher Perceptions regarding School Principals’ Fulfillment Levels and Its Impact on Organizational Commitment. İlköğretim Okul-larında Görev Yapan Öğretmenlerin, Müdürlerinin Denetim Görevlerini Ger-çekleştirmelerine İlişkin Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi (Elazığ İli Örneği). Yük-sek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Elazığ.

Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi [Supervision duty of Principals].

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 19-35.

Zepeda, S. J. (2003). Instructional supervision. New York: Eye On Education, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.