Bireylerin Geleceğinin Şekillenmesine Sınıf Öğretmenlerinin Etkisi

Zeynep Boyacı, Abdurrahman Kılıç, Şeyma Şahin

Abstract


Araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin öğrenciler için ne anlam ifade ettiğini ortaya koymak,öğrencilerin gelecekteki başarıları ve mesleki gelişimleri üzerine etkilerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim alan farklı branşlardan 150 pedagojik formasyon sertifika programı öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonunda; öğrencilerin sınıf öğretmenleri hakkında genel olarak olumlu algılara sahip oldukları; ilkokul döneminde sayısal yetenekleri desteklenen öğrencilerin ileride meslek seçiminde sayısal alanlara yöneldikleri, sözel yetenekleri desteklenen öğrencilerin de sözel alanlara yöneldikleri; sınıf öğretmenlerinin sayısal ve sözel alan mezunu öğrencilerin yetenek alanındaki başarılarına genel olarak olumsuz etki yaptıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlara göre bazı öneriler geliştirilmiştir.


Keywords


Sınıf öğretmeni, akademik başarı, yönlendirme, pedagojik formasyon

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akay, H. ve Boz, N. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik tutumları, matematiğe karşı öz-yeterlik algıları ve öğretmen öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 281-312.

Anılan, H. ve Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), 2-48.

ACT, (2013). College and Career Readiness: The Importance of Early Learning Policy Report. ACT Research and Policy, 1-12.

Ball, C. (1994). Start right: The importance of early learning. Royal Society for The Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce, 1-140.

Berris, R. and Miller, E. (2011). How Design of the Physical Environment Impacts on Early Learning: Educators’ and Parents’ Perspectives. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4), 102-110.

Darn, S. and White, I. (2005). Metaphorically speaking. http://www.eric.ed.gov/# ED493024.

Dougherty, C. (2014). Starting Off Strong: The Importance Of Early Learning. Education Digest, 80(6), 12-18.

Gregoriadisa, A. and Grammatikopoulosb, V. (2013). Teacher–child relationship quality in early childhood education: The importance of relationship patterns. Early Child Development and Care, 184(3), 386-402.

Hamre, B. K. and Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? Child Development, 76(5), 949-967.

Jaiyeoba, A. (2011). Primary school teachers’ knowledge of primary education objectives and pupils development. The African Symposium,11(1), 4-11.

Kalyoncu, R. (2013). İlk ve ortaokul öğrencilerinin sanat ve sanat eğitimine ilişkin görüşleri. Ekev Academic Review, 17(54), 75-88.

Karadağ, R. ve Gültekin, M. (2012). The Metaphors That Elementary School Students Use To Describe The Term “Teacher”. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(1), 69-83.

Karasakaloğlu, N. ve Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.

Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145.

Kılıç, A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1), 77-100.

Knoell, C. M. and Crow, S. R. (2013). Exploring Teacher İnfluence On The Lives Of Students From Diverse Elementary Schools İn A Rural Midwestern Community. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach, 13, 31-48.

Kocabaş, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 7-11.

Lemon, N. and Garvis, S. (2013). What is the role of the arts in a primary school?: An investigation of perceptions of pre-service teachers in Australia. Australian Journal of Teacher Education, 38(9), 1-9.

Lummis, G. W., Morris, J. and Paolino, A. (2014). An investigation of western Australian pre-service primary teachers' experiences and self-efficacy in the arts. Australian Journal of Teacher Education, 39(5), 49-64.

McGrath, K. F. and Bergen, P. V. (2015). Who, when, why and to what end? Students at risk of negative student–teacher relationships and their outcomes. Educational Research Review, 14, 1-17.

Özkan, F., Namoğlu, N., Işık, M. A., Çakır, O. ve Mutlu, T. (2008). İlköğretim fen-teknoloji bilgisi ve matematik öğretiminde fen-teknoloji bilgisi, matematik ve sınıf öğretmenlerinin özyeterlik duygusu ve sonuç beklentilerinin belirlenmesi. Milli Eğitim, 180, 133-152.

Parsad, B. and Spiegelman, M. (2011). A Snapshot of Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools: 2009-10. National Center for Education Statistics, 1-75.

Pietra, C. J., Cruz, S. and Bidner, S. (2010). Preservice elementary classroom teachers’ attitudes toward music in the school curriculum and teaching music. Research & Issues In Music Education, 8(1), 1-15.

Power, B. and Klopper, C. (2011). The Classroom Practice of Creative Arts Education in NSW Primary Schools: A Descriptive Account. International Journal of Education & the Arts, 12(11), 1-26.

Rodney, C. (1997). Five Metaphors For Educators. The Annual Meeting of the American Educational Research Association. March 24-28, Chicago, IL, 1-11.

Rudasill, K. M., Niehaus, K., Buhs, E. and White, J. M. (2013). Temperament İn Early Childhood And Peer İnteractions İn Third Grade: The Role Of Teacher-Child Relationships İn Early Elementary Grades. Journal of School Psychology, 51, 701-716.

Senemoğlu, S. (2003). Türkiye'de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunlar, öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 154-193.

Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “Fen ve Teknoloji dersi” ve “Fen ve Teknoloji öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 9(19), 287-306.

Spilt, J. L., Hughes, J. N., Wu, J. Y. and Kwok, O. M. (2012). Dynamics of teacher-student relationships: Stability and change across elementary school and the influence on children’s academic success. Child Development, 83(4), 1180-1195.

Taşkaya, S. M. ve Muşta, M. C. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 7(25), 240-251.

Waterman, C. (2010). The importance of teaching. The schools white paper. Education Journal, 125, 10.

Yıldırım, A., & Şi̇mşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.