AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVININ (ALES) AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Cihat ABDİOĞLU, Mustafa ÇEVİK

Abstract


Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin ALES’e yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden 154 kişi katılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada, verilerin toplanması için 24 soruluk bir anket geliştirilmiştir. Anketin geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için pilot uygulama yapılmıştır. Kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmış, yapı geçerliği için ise madde faktör analizleri yapılmıştır. Anketin Cronbach’s Alpha katsayısı .869 bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların cinsiyetleri, görev çeşitleri, mezun oldukları program türü ve ALES’te kullandıkları puan türü açısından ALES’e yönelik görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Akademik ve idari personel görüşü, ALES, Lisansüstü eğitim

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adıgüzel, E. (2002). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Borg, R. B. & Gall, M. D. (1989). Educational Research: An İntroduction. London: Longman Publishing Group.

Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2002). Lisansüstü Eğitim Programlarına Girişte Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (Les) Sonucunun ve Diğer Ölçütlerin Kullanımına İlişkin Bir Tarama, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, (1-2), 61-70.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kayahan Karakul, A. & Karakütük, K. (2014) Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçiminde Kul-lanılan Ölçütlere İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 179-200.

Oğuz, E. & Karakaya, İ. (2009). Lisansüstü Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler. Ayşe Çakır İlhan, Müge Artar, H. Hüseyin Aksoy (Ed). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 193-204.

Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step-By-Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Allynand Bacon.

ÖSYM (2010). http://osym.gov.tr/belge/1-11780/2010-osys-basvuru-bilgileri.html adresinden 19.11.2015 tarihinde edinilmiştir.

ÖSYM (2013). http://www.osym.gov.tr/belge/1-19177/kpss-20131-tercih-kilavuzu.html adresinden 15.11.2015 tarihinde edinilmiştir.

ÖSYM (2015). http://www.osym.gov.tr/belge/1-23708/kilavuzlar.html adresinden 19.11.2015 tarihinde edinilmiştir.

Resmi Gazete (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140304-7.html adre-sinden 17.11.2015 tarihinde edinilmiştir.

YÖK (2015). http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar adresinden 18.11.2015 tarihinde edinilmiştir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.