2013 Kpssp-10 Puanı Kpssp-121 Testi’ne Katılan Yabancı Dil Alanlarından Mezun Öğretmen Adaylarının Sınav Başarı Durumlarının Karşılaştırılması

Osman YILDIRIM

Abstract


Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden yabancı dil (Almanca, Fransızca ve İngilizce) alanlarından mezun olan ve 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan (KPSSP-10 Puanı KPSSP-121 Testi) öğretmen adaylarının başarı durumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma, çalışmanın amacı doğrultusunda, öğretmenlik (KPSSP-121 Testi) alan bilgisi testine katılan, hem eğitim hem de fen edebiyat fakültelerinden mezun olan ve öğretmen ataması yapılanlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler üzerinden frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımlarına göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmenlik alan bilgisi testine, ilgili alanlardan 19.449 öğretmen adayı katılmıştır. Yabancı dil alanlarından mezun ve sınava katılan öğretmen adaylarının KPSSP-121 (60-100) puan aralığı, cinsiyet, doğru ortalamaları ve atanan öğretmenlerin sayısal dağılımları karşılaştırılmış ve adayların sınav başarı ortalama puanları dikkate alındığında eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarının ortalama başarı puanları diğer fakülte mezunlarına göre daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle çalışma sonuçlarının Türkiye’nin yabancı dil öğretmeni yetiştirme ve istihdam politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Keywords


Öğretmen yetiştirme, eğitim fakültesi, öğretmenlik alan bilgisi testi

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıl, Ü. (2010). Öğretmen adaylarının akademik başarıları ile KPSS puanları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Akyüz, Y. (2003). Eğitim tarihimizde günümüze kadar öğretmen yetiştirilmesi ve sağlanması ilkeleri uygulamaları. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sem-pozyumu. 21-23 Mayıs, Sivas.

Apple, M. W. (2001). Markets, standards, teaching, and teacher education. Journal of Teacher Education, 52(3), 182–196.

Atasoy, B. (2004). Eğitim fakültelerinin ÖSS ve KPSS puanları yönünden karşılaştırılması. Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 83-112, Ankara.

Bahar, H. H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 36(162), 168-181.

Barton, M. L. (2008). A study of the response to accountability and standardized testing in a state university system: Predictıve models, gatekeepıng strategies, and intervention in teacher education. Unpublished Ed.D thesis. Indiana University of Pennsylvania, Indiana.

Başkan, Z. ve Alev, N. (2009). Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 29-49.

Baştürk, R. (2007). Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.

Cochran-Smith, M. (2001). The outcomes question in teacher education. Teaching & Teacher Education, 17(5), 527-546.

Cross, L. H. (1985). Validation of the NTE tests for certification decisions. Educational Mea-surement: Issues and Practice, 4(3), 7-10.

Çimen, O. ve Yılmaz, M. (2011). Biyoloji öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 4, 159-172.

Çoban, B., Gündoğdu, C. ve Zirek, O. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 244-255.

Dawe, H. A. (1984). Teaching: A performing art. Phi Delta Kappan, 65(8), 548-552.

Döş, İ. ve Sağır, M. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine atama durumuna ilişkin algıları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.

Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (1), www.insanbilimleri.com, Erişim Tarihi: Temmuz 2014.

Ercoşkun, M. H. ve Nalçacı, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının ÖSS, akademik ve KPSS başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 479-486.

Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S. ( 2008) Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.

Haney, W, Madaus, G., & Kreitzer, A. (1987). Charms talismanic: Testing teachers for imp-rovement of American education. Review of Research in Education, 14(1), 169-238.

Kablan, Z. ve Turan, H. (2006). Öğretmenlik mesleğine girişte kullanılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Kablan, Z. (2010). Akademik mezuniyet ortalama puanı ile KPSS baş arı puanı arasındaki ilişki. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 451-470.

Karaca, E. (2011). Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, 23, 1-18.

Karataş, S. ve Güleş, H. (2013). Öğretmen atamalarında esas alınan merkezi sınavın (KPSS) öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 102-119.

Kaya, Y.K. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Kennedy, M. (1999). The problem of evidence in teacher education. In R. A. Roth (Ed.), The role of the university in the preparation of teachers (pp.87-107). London, Falmer Press

Kılıçkaya, F. (2009). İngilizce öğretmen adaylarının KPSS hakkındaki görüş ve önerileri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir.

Mitchell, K. J., Robinson, D. Z., Plake, B. S., & Knowles, K. T. (Eds.) (2001). Testing teacher candidates: The role of licensure tests in improving teacher quality. National Research Council Committee on Assessment and Teacher Quality. Washington, DC: National Academy Press.

Murnane, R. J., Singer, J. D., Willett, J. B., Kemple, J. J., & Olsen, R. J. (1991). Who will teach? Policies that matter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Palladino, J. (1980). The charade of testing teacher competency: Relevant criticism for the New York State Education Commissioner's Task Force on Teacher Education and Certification. Education Digest (ERIC Document Reproduction Service No. ED 196901).

Popham, W. J. (1999). Educational quality: Why standardized tests don’t measure. Educational Leadership, 56(6), 8-15.

Rudner, L. M. (1987). Testing to improve the quality of our school teachers. Capital Ideas Newsletter. (ERIC Document Reproduction Service No. ED291674).

Schlechty, P. & Vance, V. (1984). The quality/quantity issue in teacher training. Education Digest. 49, 30-33.

Seeley, D. S. (1979). Reducing the confrontation over teacher accountability. Phi Delta Kappan, 61(4), 248-251

Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri testleri arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tan, H. (1989). Türk eğitiminde kalite sorunu. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi. 1 (1), 129-139.

Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS’ye girecek öğretmen adaylarındaki umut-suzluk ve durumluk- sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953- 974.

Odabaş, S. (2010). Öğretmen adaylarının KPSS sınavına ilişkin görüşleri (Ankara örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.

Özkan, R. ve Pektaş, S. (2011). Eğitim fakültesinde son sınıf öğrencilerinden mezuniyet başarı notları ile KPSS puanları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Eğitim Fakültesi Örneği). TÜBAR. 30, 269-281.

Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya, S. ( 2007 ). Eğitim fakültesindeki başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(2), 149-160.

Yüksel, S. (2013). Öğretmen yetiştirmede hesap verebilirlik bağlamında KPSS sonuçlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (Özel Sayı), 404-420.

Zumwalt, K. & Craig, E.(2005). Teacher’s characteristics: Research on the indicators of quality . In M. Cochran Smith & K. Zeichner (Eds.) Studying teacher education: The report of the AERA Panel on Research and Teacher Education(pp. 157-260). Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.