Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi

Belir TECİMER, Ceren DOĞAN

Özet


 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere verilen müzik eğitiminin, uygulanan müzik dersi öğretim programı açısından durumunu tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında 2008-2009 eğitim-öğretim yılında müzik dersi vermekte olan özel eğitim sınıf ve müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi yedi coğrafi bölgedeki okullardan seçilmiş olan 58öğretmendir.Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin toplanması için örneklem olarak seçilmiş gruba anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri istatistiksel olarak yapılmıştır. Analiz sonuçları ise tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin çalgıları kullanış özelliklerine göre bilme, çalgıların seslerini tanıma, kendi sesini ve çalgı kullanarak müzik yapma konularını öğrenmekte zorlanabileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler ayrıca müzik dersi verdikleri öğrencilerin müzik türleri ile ilgili konuları öğrenirken sorun yaşayabileceğini de düşünmektedir.

 

Anahtar Kelimeler


Eğitilebilir zihinsel engelli öğrenciler; eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin müzik eğitimi; müzik eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Doğan, C. (2011). Türkiye’deki İlköğretim Düzeyindeki Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İçin Müzik Eğitiminin Durumu ve Öğretim Programı Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eripek, Süleyman (2002). Geri Zekalı Çocuklar. Ataman, A.(Editör). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar: Özel Eğitime Giriş. (11. Basım). Ankara:Karatepe Yayınları.

Günalay S., Bakır E., Diniz H., Çeliker Z. ve Özkan D. (2008). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Klavuzu. (1. Basım). Ankara: M.E.B. Yayınları.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri

M.E.B. İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Çocuklar Müzik Dersi Eğitim Programı (2001). Web: http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden 17 Ağustos 2009’da alınmıştır.

Music (1999). The National Curriculum For England, 16-23. Web:http://curriculum.qcda .gov.uk/uploads/Music%201999%20programme%20of%20study_tcm82060.pdf?return= /key-stages-1-and-2 /subjects/ music/ keystage2/index.aspx %3Freturn%3D/key-stages-1-and-2/subjects/index.aspx 1 Mart 2011’de alınmıştır.

Resmi İstatistik Programı Yayını (2009). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2008-2009. (1. Basım). Ankara: M.E.B. Yayınları.

The Arts (2007). New Zealand Curriculum, 20-22. Web: http://nzcurriculum .tki.org.nz/Curriculum-documents/The-New-Zealand-Curriculum/Learning-areas/The-arts/The-arts-curriculum-achievement-objectives 16 Mart 2011 tarihinde alınmıştır.

The Arts (2009). The Ontario Curriculum Grades 1-8, 61-147. Web: http://www.edu. gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts18b09curr.pdf 1 Mart 2011’de alınmıştır.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.