Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015

Melis YEŞİLPINAR UYAR

Özet


Bu çalışmanın amacı, 2002-2015 yılları arasında Curriculum Inquiry Dergisi’nde yayımlanmış olan çalışmaları inceleyerek derginin ve program çalışmalarının belirtilen zaman dilimindeki eğilimini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada içerik analizi yaklaşımı kapsamında 334 makale bazı boyutlar açısından incelenerek analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular dergideki çalışmaların çoğunluğunun eğitim programlarının yapısı, öğeleri ve gelişim süreci, farklı disiplinler bağlamında eğitim-öğretim, çok kültürlü toplum yapısı, eğitim programları ve uygulamaları konularında yapıldığını göstermiştir. Derginin araştırma yöntemleri konusundaki eğiliminin ise kuramsal ve nitel türde çalışmalara yönelik olduğu belirlenmiştir. Toplanan verilerin genellikle incelenen dokümanlar kapsamında ilgili alanyazından elde edildiği ve içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 


Anahtar Kelimeler


araştırma eğilimleri; eğitim programları ve öğretim; program araştırmaları; süreli yayınlar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abell, S. K. (2008). Twenty Years Later: Does Pedagogical Content Knowledge Remain a Useful

Idea?. International Journal of Science Education, 30 (10), 1405-1416.

Akaydın, Ş. ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma Becerisiyle İlgili Makaleler Üzerine bir İçerik Analizi.

Eğitim ve Bilim, 40 (178), 183-198.

Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde

yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde

sunulmuş bildiri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye‘de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi Alanındaki

Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

-201.

Aydın, S. ve Boz, Y. (2012). Fen Öğretmen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi Araştırmalarının

Derlenmesi: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 479-505.

Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research For Education (5th ed.). Boston: Allyn

and Bacon.

Brantlinger, E., Jimenez, R.,Klingner, J.,Pugach, M. ve Richardson, V. (2005). Qualitative Studies

in Special Education. Exceptional Children, 71 (2), 195-207.

Cavas, B., Cavas, P., Ozdem, Y., Rannikmae, M., ve Ertepinar, H. (2012). Research Trends in Science

Education From the Perspective of Journal of Baltıc Science Education: A Content Analysis

From 2002 To 2011.Journal of Baltic Science Education, 11(1). 94-102.

Creswell, J.W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantative

And Qualitative Research (3nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de Matematik Eğitimi Araştırmaları: Bir İçerik

Analizi Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 565-580.

Demir, S. (2012). Çok Kültürlü Eğitimin Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları İçin Önem Derecesi.

Electronic Turkish Studies,7(4). 1453-1475.

Demircioğlu, E. ve Özdemir, M. (2014). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime

Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1),

-232.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N. ve Şeker, F. (2012). Analysis of the Postgraduate and

Doctoral Theses Conducted on Sciences Education. Journal of Turkish Science Education, 9

(1), 49-64.

Dunkin, M. J. (1996). Types of Errors in Synthesizing Research in Education. Review of Educational

Research, 66 (2), 87-97.

Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki... 1021

May 2017 Vol:25 No:3 Kastamonu Education Journal

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki

Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz. Eğitimde ve

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(3). 140-147.

Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 43 – 75.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012).

Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin

İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 177-199.

Gömleksiz, M. N. ve Bozpolat, E. (2013). Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Lisansüstü

Tezlerin Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 457-472.

Guba, E.G. (1981). Criteria For Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. ERIC/

ECTJ Annual Review Paper, 29 (2),75-91.

Gürsakal, N. (2001). Yeni Bilim. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 3 (1).

Hazır-Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak-Altınyüzük, C. (2013). Eğitim Programları Ve Öğ-

retim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim,

(168), 288-303.

Hwang, G. J. ve Tsai, C. C. (2011). Research Trends in Mobile and Ubiquitous Learning: A Review

of Publications in Selected Journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology,

(4), E65-E70.

Johnson, B. ve Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed

Approaches (2nd ed.). Boston: Pearson Education Inc.

Kağnıcı, M. Y. (2013). Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Eğitiminin Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Lisans Programlarına Yerleştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,

(40), 222-231.

Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelemesi.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3). 75-87.

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2016). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora

Tezlerinin İçerik Analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40 (182), 29-41.

Köse, E. Ö., Gül, Ş. ve Konu, M. (2014).Türkiye’de Sosyal Bilimler Veri Tabanında Taranan Biyoloji

Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 265-276.

Kuş, E. (2007). Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma.

Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 19-41.

Küçükaydın, M. A., Arslan, R. ve Sağır, Ş.U. (2014). Çok Kültürlülüğün Medya, Edebiyat, Oyun ve

Müziğe Yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 583-593.

Lee, M. H., Wu, Y. T., ve Tsai, C. C. (2009). Research Trends in Science Education From 2003 to

: A Content Analysis of Publications in Selected Journals. International Journal of Science

Education, 31(15), 1999-2020.

Lin, T. C., Lin, T. J., ve Tsai, C. C. (2014). Research Trends in Science Education From 2008 to

: A Systematic Content Analysis Of Publications İn Selected Journals. International Journal

of Science Education, 36(8), 1346-1372.

Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri. Sakarya

University Journal of Education, 4 (1), 116-136.

Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilimsel Sorunu Üzerine Bir

Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods.(3rd ed.). London: Sage Publications.

Melis YEŞİLPINAR UYAR...

Mayıs 2017 Cilt:25 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi

Şenkal, O. ve Dinçer, S. (2016). Türkiye’de Fizik Eğitimi-Öğretimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların

Eğilimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 57-70.

Shenton, A.K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects.

Education for Information, 22, 63–75.

Shih, M., Feng, J., ve Tsai, C. C. (2008). Research and Trends in the Field of E-Learning from 2001

to 2005: A Content Analysis of Cognitive Studies in Selected Journals. Computers & Education,

(2), 955-967.

Tsai, C. C. ve Lydia Wen, M. (2005). Research and Trends in Science Education From 1998 to

: A Content Analysis of Publication in Selected Journals. International Journal of Science

Education, 27 (1), 3-14.

Tsou, S. F. (2006, November). Research and trends in e-learning from 2000 to 2004: A content

analysis of master’s theses in Taiwan. Paper presented at the 5th WSEAS International Conference

on E-Activities, Italy.

Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 İle 2006

Yılları Arası. İlköğretim Online, 7 (3). 614-626.

Üstüner, M. ve Cömert, M. (2008). Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim

Dalı Lisansüstü Dersleri ve Tezlerine İlişkin Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yö-

netimi, 55 (55), 497-515.

Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler. Kuram ve

Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1767-1781.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. baskı). Ankara:

Seçkin Yayıncılık.

*Analiz kapsamına alınan yayınlara derginin sayfa sınırlaması nedeniyle kaynak-

çada yer verilememiştir. Yazarla iletişime geçildiğinde bu bilgilerin paylaşımı gerçekleştirilecektir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.