Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ali GÖÇER

Özet


Bu araştırmanın amacı, eğitim fakülteleri Türkçe öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin yazma becerisine karşı tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Marcia O’Neal ve diğerleri (1984) tarafından geliştirilen ve Göçer (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan Yazma Tutum Ölçeği (YTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Araştırmaya Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 4 üniversitenin eğitim fakülteleri Türkçe öğretmenliği bölümlerinde okuyan 294 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak Tukey testi, F testi (ANOVA), aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerden ulaşılan bulgulara göre, Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yazma becerisine karşı tutumlarında mezun olunan lise türü ve öğretim türü değişkenleri açısından fark olmadığı; cinsiyet ve okudukları üniversite değişkenleri açısından ise fark olduğu görülmüştür. Okul dışı yazma etkinliğinde bulunma alt değişkeninde erkek öğrencilerin düzeyleri kız öğrencilerinkinden ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin düzeyleri Erciyes Üniversitesi öğrencilerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Türkçe eğitimi;yazma becerisi; yazma tutumu; tutumun boyutları; Türkçe öğretmeni adayı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları, 21, 29-61.

Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, 07632.

Daisey, P. (2009). The writing experiences and beliefs of secondary teacher candidates. Teacher Education Quarterly,36(4), 157-172.

Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.

Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım

becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gardner R. C. (1978). Attitudes and aptitude in learning French, University of Western Ontario, Dept. of Psychology, London, Research Bulletin (No: 13, 21 p.)

Gardner R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

Göçer, A. (2012). The investigation of intertextuality: the use of linguistic texts of Turkish teacher candidates in the written texts those they created. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 184-195.

Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarına göre yazma becerisinin ediniminde ve gelişiminde etkili olan unsurlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 1-14.

Göçer, A. (2014). Yazma tutum ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 515-524.

Graham, S., Berninger, V. ve Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32, 516-536.

Ismail, N., Elias, S., Safinas, A.I.S.M.A., Perumal, P.D. and Muthusamy, I. (2010). Exploring ESL students’ apprehension level and attitude towards academic writing. The International Journal of Learning, 17(6), 475-483.

İpşiroğlu, Z. (2007). Türkçe öğretiminde yaratıcılık Almanya’daki yeni öğretmenler: Göçmen kökenli üçüncü kuşak. Dil Dergisi, 135, 21-27.

Korur, F. (2016). Attitude toward science teaching of Spanish and Turkish in-service elementary teachers: multi-group confirmatory factor analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(2), 303-320. (İnternet erişim tarihi: 14.11.2015)

O’Neal, M.R.; Guttinger, H.I. and Morris, C.M. (1984). Validation of a writing attitude scale. Paper presented at the thirteenth annual meeting of the mid-south educational research associations, November 14-16, New Orleans, Louisiana.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Seban, D. (2012). Yazarlık döngüsünün üçüncü sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutum, algı ve yazma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 147-158.

Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-21.

Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(5), 159-177.

Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.

Tok, Ş. and Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635-1642.

Turgut, F. (1987). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi: kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. İstanbul: Alkım Yayınları.

Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.

Zorbaz, K.Z. ve Kayatürk, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1415-1435.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.