Investigation Of Against Writing Skills Attitude of Turkish Student Teachers in Terms of Certain Variables

Ali GÖÇER

Abstract


The purpose of this study is to investigate attitudes towards writing skills of students studying in Turkish teaching department of education faculties in terms of some variables. At the study was used Writing Attitude Scale (WAS) that was developed by Marcia O’Neal et al. (1984) and was made validity and reliability by Göçer (2014) as a data collection instrument. Cronbach’s Alpha coefficient of the scale was found as .85. The participant are 294 Turkish student teachers studying in Turkish teaching department 4 university’s Faculties of Education in the different geographical regions of Turkey in the study. The data obtained analyzed using Tukey test, F test (ANOVA), arithmetic mean, standard deviation and t-test statistical methods for the purposes of the research. According to the results achieved from the data, is no difference attitudes towards writing skills in terms of the variables graduated high school type and type of education for Turkish student teachers; were found to be the difference in terms of gender, and they read university variables. Execution of writing activities of outside school in the subdimension of the scale was found to be significantly higher male students than female students’ levels and was found to be significantly higher levels of Karadeniz Technical University than Erciyes University students’ level.

Keywords


Turkish education; writing skills; writing attitude; dimensions of attitude; Turkish student teacher.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ağca, H. (1999). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatıma ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları, 21, 29-61.

Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, 07632.

Daisey, P. (2009). The writing experiences and beliefs of secondary teacher candidates. Teacher Education Quarterly,36(4), 157-172.

Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.

Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım

becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gardner R. C. (1978). Attitudes and aptitude in learning French, University of Western Ontario, Dept. of Psychology, London, Research Bulletin (No: 13, 21 p.)

Gardner R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

Göçer, A. (2012). The investigation of intertextuality: the use of linguistic texts of Turkish teacher candidates in the written texts those they created. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 184-195.

Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarına göre yazma becerisinin ediniminde ve gelişiminde etkili olan unsurlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 1-14.

Göçer, A. (2014). Yazma tutum ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 515-524.

Graham, S., Berninger, V. ve Fan, W. (2007). The structural relationship between writing attitude and writing achievement in first and third grade students. Contemporary Educational Psychology, 32, 516-536.

Ismail, N., Elias, S., Safinas, A.I.S.M.A., Perumal, P.D. and Muthusamy, I. (2010). Exploring ESL students’ apprehension level and attitude towards academic writing. The International Journal of Learning, 17(6), 475-483.

İpşiroğlu, Z. (2007). Türkçe öğretiminde yaratıcılık Almanya’daki yeni öğretmenler: Göçmen kökenli üçüncü kuşak. Dil Dergisi, 135, 21-27.

Korur, F. (2016). Attitude toward science teaching of Spanish and Turkish in-service elementary teachers: multi-group confirmatory factor analysis. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(2), 303-320. (İnternet erişim tarihi: 14.11.2015)

O’Neal, M.R.; Guttinger, H.I. and Morris, C.M. (1984). Validation of a writing attitude scale. Paper presented at the thirteenth annual meeting of the mid-south educational research associations, November 14-16, New Orleans, Louisiana.

Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Özdemir, B. (2014). Analitik yazma ve değerlendirme modelinin türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Seban, D. (2012). Yazarlık döngüsünün üçüncü sınıf öğrencilerinin yazmaya karşı tutum, algı ve yazma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 147-158.

Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-21.

Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 2(5), 159-177.

Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 155-176.

Tok, Ş. and Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635-1642.

Turgut, F. (1987). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Ankara: Saydam Matbaacılık.

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi: kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. İstanbul: Alkım Yayınları.

Yaman, H. (2010). Writing anxiety of Turkish students: scale development and the working procedures in terms of various variables. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 267-289.

Zorbaz, K.Z. ve Kayatürk, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1415-1435.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.