Mobil Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkilerinin incelenmesi

Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ

Özet


Bu araştırmada, Moodle kullanılarak bir Mobil Öğrenme Yönetim Sistemi (MOYS) sayfası tasarlanmıştır. Tasarlanan MOYS sayfasının öğrencilerin akademik başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle dokuz haftalık bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma için deneysel araştırma modelinde, öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmaya, deney ve kontrol gruplarının eşit sayıda tutulduğu toplam 90 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve mobil öğrenme tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma analizleri sonucunda elde edilen bulgularda akademik başarı öntest değerlerinde deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark görülmezken, sontest değerlerinde ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Sadece deney grubuna uygulanan mobil öğrenme tutum ölçeğinde ise öntest ve sontest sonuçlarında olumlu yönde tutum belirmiştir. Hazırlanacak yeni mobil öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı öğrenme içerikleri sunularak öğrenme performanslarının artırılması sağlanabilir.


Anahtar Kelimeler


Öğrenme Yönetim Sistemi; Mobil Öğrenme; Moodle; Akademik Başarı; Tutum

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bahçeci, F., & Elçiçek, M. (2014). Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. ITTES 2014, 2nd International Instructional Technologies ve Teacher Education Symposium. Afyonkarahisar, Türkiye: Anı Yayıncılık.

Baran, E. (2014). A Review of Research on Mobile Learning in Teacher Education. Educational Technology & Society, 17(4), 17-32.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Chan, A., ve Lee, M. (2005). An Mp3 A Day Keeps The Worrıes Away: Exploring The Use Of Podcasting To Address Reconceptions And Alleviate Pre-Class Anxiety Amongst Undergraduate İnformation Technology Students. Student Experience Conference. Charles Sturt University.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.

Crowley, D., & Heyer, P. (2015). Communication in history: Technology, culture, society. Routledge.

Çavuş, N., & Uzunboylu, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. World Conference on Educational Sciences, (s. 434-438).

Çelik, A. (2013). M-Öğrenme Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 172-185.

Demir, Y. P., Çirak, Y., Yilmaz, G. D., Dalkilinç, M., & Kömürcü, M. (2014). Fizyoterapi öğrencilerinde bireysel öğrenme stillerinin önemi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 25(1), 1.

Demirli, C. (2007). The effect of electronic portfolio process on learners' attitudes and learning perceptions. Yayımlanmamış doktora tezi, 1-239. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Duran, N., & Önal, A. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemleri için SCORM uyumlu Başvuru Modeli Geliştirilmesi. Akademik Bilişim 2008 (s. 361-375). Çanakkale: http://ab.org.tr/ab08/kitap/Bildiriler/Duran_Onal_AB08.pdf.

Fetaji, B., & Fetaji, M. (2010). Software Engineering Mobile Learning Software Solution Using Task Based Learning Approach. World Academy of Science, Engineering and Technology, 54.

Gülbahar, Y., & Alper, A. (2014). Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. EĞİTİM VE BİLİM, 39(171).

Harris, D. (1999). Creating a Complete Learning. D. Frenc, C. Hale, C. Johnson, ve G. Fair içinde, İnternet Based Learning (s. 139-165). USA: Stylus.

Jielin, D. (2007). Learning Management System. (Cilt 1). Javvin Technologies Inc.

Kitchens, F. L., & Sharma, S. K. (2004). Web Services Architecture for M-Learning. Electronic Journal on e-Learning,, 203-216.

Korkmaz, H. (2010). The Effectıveness Of Mobıle Assısted Language Learnıng As A Supplementary Materıal For Englısh Language Teachıng Coursebooks. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. The Department of Teaching English as a Foreign Language/ Bilkent University /Ankara.

Lan, Y. F., & Sie, Y. S. (2010). Using RSS to support mobile learning based on media richness theory. Computers ve Education, 723-732.

Lan, Y., & Hsieh, C. (2009). The Design of a Question Solving Mechanism to Encourage Students to Participate in Learning Activities through Handheld Mobile Devices. Çin.

Matthew, L. C., Clifford, A., & Stephen, H. E. (2014). Open Source Software And The Algorithm Visualization Community. Scienceof Computer Programming, 82-91.

Mouza, C., & Barrett-Greenly, T. (2015). Bridging the app gap: An examination of a professional development initiative on mobile learning in urban schools. Computers & Education, 88, 1-14.

Ozan, Ö. (2009). CMS, LMS, LCMS Kavramları. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 1-6). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

Ozan, Ö. (2013). Bağlantıcı (Connectivist) mobil öğrenme ortamlarında yönlendirici destek (scaffolding). Yayınlanmamış doktora tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Özarslan, Y. (2008). Uzaktan Eğitim Uygulamaları için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri (s. 55-61). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Raua, P.-L. P., Gaoa, Q., & Wub, L.-M. (2008). Using Mobile Communication Technology İn High School Education: Motivation, Pressure, And Learning Performance. Computers ve Education, 50(1), 1-22.

Saraç, A. (2014). Yeni Bir Eğitim Platformu Olarak Mobil Öğrenme Ortamları İçin Uygulama Geliştirmenin Önemi Ve Öğretim Teknoloğu Adaylarının Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, İstanbul.

Şendağ, S. (2008). Web'de Yeni eğilimler: Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu. International Educational Technology Conference (s. 995-1001). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Tekerek, A., & Bay, Ö. F. (2009). Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 85-91.

Tekin, H. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Traxler, J. (2013). Mobile learning: Shaping the frontiers of learning technologies in global context. In Reshaping Learning (pp. 237-251). Springer Berlin Heidelberg.

Vaishnavi, V. K., & Kuechler, W. (2015). Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology. Crc Press.

Wıngkvıst, A., 2009, Understanding Scalability and Sustainability in Mobile Learning: A Systems Development Framework, Doktora Tezi, Växjö University, Sweden.

Woodill, G. (2011). The Mobile Learning Edge (Ed). USA: McGraw Hill.

Yıldırım, N. (2012). Mobile Learning İn Foreign Language Education With Educational Games. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Elazığ.

Yuen, S., &Wang, S. (2004). M-learning: Mobility. Health ve Higher Education, 2248-2252.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.