Müzik Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforları

Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

Özet


Bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına yönelik algılarının metaforlar yolu ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 130 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, “Öğretmen… gibidir; çünkü…” yada “Öğretmen…benzer; çünkü….” cümlelerini tamamlamaları ile elde edilmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan anket yolu ile toplanmıştır. Daha sonra, veriler içerik analizi yöntemi ile incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmada, müzik öğretmeni adayları 31adet metafor üretmiştir. Müzik öğretmeni adayları tarafından üretilen bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 5 kavramsal kategori altında toplanmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmen adayları tarafından “öğretmen” kavramının birbirlerinden farklı metaforlarla açıklandığı ortaya çıkarılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Müzik öğretmeni adayları; Öğretmen kavramına ilişkin metaforlar; Metafor.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 171, 100-108.

Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri öğretmeni kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish. 8 (6), 43-59.

Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2011). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Eskişehir.

Botha, E. (2009). Why Metaphor Matters in Education. South African Journal of Education. 29,431-444.

Bullough, R. V. J., Knowles, J. G., & Crow, N. A. (1992). Emerging as a Teacher. London and New York: Routledge.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (4), 693-712.

Forceville, C. (2002). The İdentification of Target and Source in Pictorial Metaphors. Journal of Pragmatics. 34, 1-14.

Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching. http:lrs.ed.uiuc.edu/students/fretzin/ EPL11q5Metaphors.htm (Erişim Tarihi: 7.10.2015)

Goode, S., Willis, R. A., Wolf, J. R., & Harris, A. L. (2007). Enhancing IS education with flexible teaching and learning. Journal of Information Systems Education, 18 (3), 297-302.

Guerrero, M. & Villamil, S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research. 6, 95-120.

Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Education. 38 (169).

Gür, H. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili metaforları: Kosova örneği, e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7 (3), 885-897.

Karasar, N. (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 10. baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.

Kasoutas, M. & Katerina, M. (2009). Exploring Greek Teachers’ Beliefs Using Metaphors. Austrailan Journal of Teacher Education. 34 (2), 64-83.

Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 47-72. doi: 10.17679/iuefd.79408

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metahors We Live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Levine, P. M. (2005). Metaphors and İmages of Classrooms. Kappa Delta Pi Record. 41 (4), 172-175.

Lopez, J. J. (2007). Notes on Metaphors, Notes as Metaphors: The Genome as Musical Spectacle. Science Communication. 29 (7),

-29.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Moser, K. S. (2000). Metaphor Analysis in Psychology-Method, Theory and Fields of Application. Forum: Qualitative Research. 1 (2).

Özçınar, Z. & Tuncay, N. (2009). Distance Education Students’ “Metaphors”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 2883-2888.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 8 (2), 55-69.

Palmquist, R. A. (1996). The Search for an Internet Metaphor: A Comparison of Literatures. Proceedings of the American Society for Information Science. 33, 198-202.

Pantina, P. A. (1991). Metaphor and the High School Principalship. (Unpublished doctorate thesis). Hofstra University, New York.

Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 (2), 131-155.

Saban, A. (2006). Lisansüstü Öğrencilerin Nitel Araştırma Metodolojisine İlişkin Algıları, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri, 13-15 Eylül 2006, Muğla.

Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6 (2), 461-522.

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 14 (55), 459-496.

Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 7 (2), 281-326.

Satan, A. (2013). Öğretmen adayı öğrencilerin psikolojik danışman ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 64-92.

Schull, T. J. (1990). Teaching and Learning as Problem Solving. Theory into Practise. 29 (2), 102-108.

Seferoğlu, G., Korkmazgil, S. ve Ölçü, Z. (2009). Gaining insights into teachers' ways of thinking via metaphors. Educational Studies, 35 (3), 323-335.

Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Kavramına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21 (1), 177-192.

Taylor, W. (1984). Metaphors of Education. Heineman Educational Books Ltd, London.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively with Metaphors. Studies in Philosophy and Education. 22, 127-138.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.