Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi

Serap YÜKRÜK, Sıtkı AKARSU

Özet


Yapılan çalışmanın amacı, ortaokullarda(5-8) okutulan müzik dersi kitaplarındaki ünitelerde yer alan şarkıları değerler bakımından incelemektir. Çalışmada betimsel içerik analizi ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkıların sözleri belirlenerek, MEB değerler eğitimi yönergesindeki değerlerle olan benzer ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ortaokul(5-8) müzik ders kitaplarındaki şarkı sözlerinin mısralarında, 230 yerde değer vurgusunun yapıldığı tespit edilmiştir. MEB değerler eğitimi yönergesinde yer alan 27 başlık altındaki değerlerden, en çok “sevgi” değerinin, ardından “vatanseverlik” değerinin vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca ortaokul(5-8) müzik dersi, etkinlik şarkılarında “Adil Olma”, “Alçakgönüllülük”, “İyilik Yapmak”, “Kültürel Mirasa Sahip Çıkma”, “Misafirperverlik”, “Nazik Olmak”, “Paylaşımcı Olmak” ve “Selamlaşma” değerlerine yer verilmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Müzik Öğretimi; Değerler Eğitimi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acay, S. Uşaklıgil, I., Tercanlı, C.(2006). Cd’li Çocuk Ezgileri, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Akarsu, S.(2015). “İlkokul(1-4) ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların

Değerler Bakımından İncelenmesi ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları”. Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, Z., Gürler, Ş. (2014). Okulda Değerler Eğitimi-Yöntemler, Etkinlikler, Kaynaklar. Ankara:

Nobel Akademik Yayıncılık.

Balcı. M. (2014). Değerleri Yaşa(t)mak. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Budak, O. (2000). Türk Müziği’nin Kökeni Gelişimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Çalık, M., Sözbilir. M.(2014). “İçerik Analizinin Parametreleri”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 174.

-38.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Dilmaç, B. (2012). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.

Gül, G. ve Bozkaya, İ. (2014). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının Müzik Eğitimi Açı-

sından Değerlendirilmesi: Uludağ Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, 3. 995-

İşcan, C. (2007). “İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği”. Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karagöz, B. (2013). “İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması”.

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2014). Ahlak Değerler ve Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.

Kenan, S. (2014). Modern Eğitimin Oluşum Sürecinde Değerler Eğitimi Nasıl Zayıfladı? S.

Zavalsız(Ed). “Değerler Eğitimi”. 107-140. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Kova, Ö. (2014). “Trt Repertuvarında Bulunan Deyiş ve Semahların Müzikal Analizi ve Değerler

Eğitimi Açısından İncelenmesi” Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Say, A. (2002). Müziğin Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Suri, H. ve Clarke, D. (2009). “Advancements In Research Systhesis Methods: From A Methodologically

Inclusive Perspective”. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.

Şahin, F. ve Özbey, S.(2007). “Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile

Eğitim Programları Neden Önemlidir?”. Aile ve Toplum. 3-12, 7-12.

Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El

Kitabı Modül 9” MEB.

Uluğbay, S. (2013). “Müzik Eğitiminin Çocuk Zekâsına Olan Etkileri”. Kastamonu Eğitim Dergisi,

, 3. 1025-1034.

Uşaklıgil, I. ve Diğ. (2009). Müzikli Çocuk Oyunları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yaşar, N., Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). M. Akpınar(Ed). İlköğretim Müzik 5 Öğrenci Çalışma

Kitabı. Ankara: MEB.

MEB. (2015). Değerler Eğitimi Yönergesi. http://tahaoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/07/02/704876/dosyalar/2015_12/05102226_24015229_deerlereitimiynergesi.pdf

(Erişim Tarihi: 12.03.2015)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.