The Songs in The Music Textbook Middle School (5-8) Examined in Terms of The Values

Serap YÜKRÜK, Sıtkı AKARSU

Abstract


The aim of this study is to examine the terms of values the songs contained in the unit in the book music lessons in middle school (5-8). In the study, was used descriptive content analysis the document analysis method. It has tried to determine. similar and different aspects 5, 6, 7 and 8th grade students music lessons in the workbook lyrics and values are the values in the training instructions in secondary schools. As a result of study has been determined the emphasis value where at 230 locations in the words songs in the music lesson book in the middle school (5-8). It has been identified that from the values under section 27 in Ministry of Education values educational instruction highlighted of most “love” value, followed by “patriotism” value. Also is determined not place given to values “Fairness”, “Humility”, “Doing good”, “Cultural Heritage with Bounce”, “hospitality”, “Be gentle,” “Participatory Be” and “Greetings” in activity song music lessons middle school(5-8). 

Keywords


Music Teaching; Middle School; Values Education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Acay, S. Uşaklıgil, I., Tercanlı, C.(2006). Cd’li Çocuk Ezgileri, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Akarsu, S.(2015). “İlkokul(1-4) ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların

Değerler Bakımından İncelenmesi ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları”. Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, Z., Gürler, Ş. (2014). Okulda Değerler Eğitimi-Yöntemler, Etkinlikler, Kaynaklar. Ankara:

Nobel Akademik Yayıncılık.

Balcı. M. (2014). Değerleri Yaşa(t)mak. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Budak, O. (2000). Türk Müziği’nin Kökeni Gelişimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Çalık, M., Sözbilir. M.(2014). “İçerik Analizinin Parametreleri”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 174.

-38.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:

MEB.

Dilmaç, B. (2012). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.

Gül, G. ve Bozkaya, İ. (2014). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının Müzik Eğitimi Açı-

sından Değerlendirilmesi: Uludağ Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, 3. 995-

İşcan, C. (2007). “İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği”. Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karagöz, B. (2013). “İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması”.

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2014). Ahlak Değerler ve Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.

Kenan, S. (2014). Modern Eğitimin Oluşum Sürecinde Değerler Eğitimi Nasıl Zayıfladı? S.

Zavalsız(Ed). “Değerler Eğitimi”. 107-140. İstanbul: Ensar Neşriyat.

Kova, Ö. (2014). “Trt Repertuvarında Bulunan Deyiş ve Semahların Müzikal Analizi ve Değerler

Eğitimi Açısından İncelenmesi” Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Say, A. (2002). Müziğin Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Suri, H. ve Clarke, D. (2009). “Advancements In Research Systhesis Methods: From A Methodologically

Inclusive Perspective”. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.

Şahin, F. ve Özbey, S.(2007). “Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile

Eğitim Programları Neden Önemlidir?”. Aile ve Toplum. 3-12, 7-12.

Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El

Kitabı Modül 9” MEB.

Uluğbay, S. (2013). “Müzik Eğitiminin Çocuk Zekâsına Olan Etkileri”. Kastamonu Eğitim Dergisi,

, 3. 1025-1034.

Uşaklıgil, I. ve Diğ. (2009). Müzikli Çocuk Oyunları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Yaşar, N., Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). M. Akpınar(Ed). İlköğretim Müzik 5 Öğrenci Çalışma

Kitabı. Ankara: MEB.

MEB. (2015). Değerler Eğitimi Yönergesi. http://tahaoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/07/02/704876/dosyalar/2015_12/05102226_24015229_deerlereitimiynergesi.pdf

(Erişim Tarihi: 12.03.2015)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.