Analysis of Preservice Teachers’ E-Content Development Skills

Ebru POLAT, Ahmet TEKİN

Abstract


The importance of the e-contents which are used in e-learning environments are increasing every day and significant responsibilities are falling upon teachers and teacher candidates for e-content development. The purpose of this study is to evaluate the e-content development skills of the teacher candidates. Within the framework of this aim, an "E-Content Development Skills" scale, which consisted of 48 matters and seven factors and developed by Polat (2014), was applied to 602 teacher candidates, who studies in Education Faculty in Firat University. According to the analysis results, the participants gave the answer of "Neither agree" on Technical Criteria, Animation Criteria, Video Criteria, Graphic and Photograph Criteria, Assessment and Evaluation Criteria of the E-Content Development Skills scale and the answers of "Agree" on Educational and Design Criteria and Sound Criteria.


Keywords


E-content, pre-services teacher, e-content development skills, e-learning

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aljaafreh,R. F. S. (2009). A Model for E-Learning Content Design, Yüksek Lisans Tezi, Middle East University for Graduate Studies.

Akgün, İ. H., Akgün, M., & Şimşek, N. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 711-722.

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET , ISSN: 1303-6521 Volume 2 Issue 3, 86-93.

Arabacıoğlu, T., & Dursun, F. (2015). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210.

Dias, A. and Bidarra, J. (2008). Designing e-Content: A Challenge for Open Educational Resources .In European Association of Distance Teaching Universities 20 th Anniversary Conference.Retrieved (Vol. 26).

Dikbaş, E. (2006). Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Duraisamy, K. And Surendiran, R. (2011). Impacts Of E-content, International Journal of Computer Trendsand Technology- Marchto April issueISSN:2231-2803 - 1 – IJCTT, (http://www.ijcttjournal.org/Volume1/issue-1/ijcttjournal-v1i1p10.pdf).

Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M., (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 100-113.

Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti, Türk, Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı 3, 99-108.

Eren, E., Avci, Z. Y., & Kapucu, M. S. (2015). Pre-Service Teachers Competencies and Perceptions of Necessity about Practical Tools for Content Development. International Journal of Instruction, 8(1).

Eren, E. ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2012, 152-171.

Fırat Üniversitesi, 2013, http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=212&Git=VeriOku&SayfaID=1521&/Dersler.html. (Erişim Tarihi: Aralık, 2013)

Jegan, T. and Eswaran, C. (2004). Patternsfor E-learning Content Development. Journal of Interactive Learning Research.

İpek, İ. ve Sözcü, Ö. F. (Şubat, 2013). Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Antalya-Türkiye (http://ab.org.tr/ab13/bildiri/).

Güler, Ç. (2010). Öğrenme Nesnesi Tasarım ve Geliştirme Süreci: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Gündüz Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 1 Article 7, 43-48.

Gürbüz, T. (Aralık-2011). Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve E-öğrenme. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir.(http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/87.pdf).

Kapucu, M. S., Eren, E., & Avcı, Z. Y. (2014). Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(4).

Karataş, E. ve Mahiroğlu, A. (2013). İçerik Geliştirmede Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Takip Ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi ve Bu Aracın Etkililiği, International Journal of Human Sciences, 10(1), 1640-1672.

Karthikeyan, K.,JeyaShanmugaraja, J. andJayaraman, K. (2012). E-content Development on TeachingMethod of Tamil B.ed Level, International Journal of Current Research Vol. 4, Issue, 09, 211-212.

Kayaduman, H.,Sırakaya M. ve Seferoğlu S.S., (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi, Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Keleş, E., Dündar Öksüz, B. ve Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences 2013 12(2) Technology Special Issue:353-336 ISSN: 1303-0094.

Kılınç, E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitiminde Güncel Tartışmalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/4.

Kollias, A. 2007. Framework for e-Learning Contents Evaluation Position Paper, Grant Agreement number: 2005 - 3872 / 001 - 001 ELE-ELEB14, http://promitheas.iacm.forth.gr/fe-cone/docs/Annex%201%20Position%20Paper.pdf (Erişim Tarihi: Aralık, 2013).

Kültür, C., Albayrak, O., Oytun, E. ve Tonguç, G.(2003). İnternet Destekli Eğitimde İçerik Geliştirme Sürecinin Önemi,III. International Educational Technology Conference andFair, Eastern Mediterranean University, Magusa, TRNC (http://www.iet-c.net/index.php?page=search&title=&abstract=&keyword=&author=k%FClt%FCr&Type=Search).

Magellan Project. (2013). http://download.microsoft.com/download/B/B/3/BB39CA9C-79B8-49A7-B867-824B8C6C6298/TheMagellanProject.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013).

McGreal, R. (2009). A case study of an international e-learning training division: Meeting objectives. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(6), 1-20.

MEB, (2012). Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: Ocak, 2012).

Millî Eğitim Şûrası, (2006), http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06021327_17_sura.pdf (Erişim Tarihi:Aralık, 2013)

Muruganantham, G. (2015). Developing of E-content package by using ADDIE model. IJAR, 1(3), 52-54.

National Plan for Educational Use of Information and Communications Technology, (2010). ttp://www.edu.fi/download/135308_TVT_opetuskayton_suunnitelma_Eng.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013).

Omwenga, E., Waema, T., & Wagacha, P. (2004). A model for introducing and implementing e-learning for delivery of educational content within the African context. African Journal of Sciences and Technology, 5(1), 35-48.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Educational Sciences: Theory&Practice - 13(3) • 1799-1822.

Pinter, R.,Radosav D. Čisar, S.M. (2010).Interactive Animation In Developing E-Learning Contents, MIPRO 2010, 1007-1010, Opatija, Croatia.

Polat, E. (2014). Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Çerçevesinde E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Saraç, A.E., Koçoğlu, F. Ö. ve Reis, Z. A. (2011). Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı.Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Shiratuddin, N., Hassan, S. And Landoni, M. (2003). A Usability Study for Promoting eContent in Higher Education. Educational Technology&Society, 6 (4). 112-124, http://ifets.ieee.org/periodical/6_4/11.pdf(Erişim Tarihi: Mart, 2013).

Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Evrekli, E. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz-yeterlilik Düzeyleri ve Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698.

Tarus, J. K., Gichoya, D., & Muumbo, A. (2015). Challenges of implementing e-learning in Kenya: A case of Kenyan public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1).

Topal, M., & Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364.

Türkiye Bilişim Şurası (2002). Bilgi toplumuna doğru: Türkiye 1. bilişim şurası sonuç raporu. 10-12 Mayıs 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara: Türkiye Bilişim Şurası.

Yıldız, H. ve Seferoğlu, S., S., (2013). Sayısal Uçurumun Önlenmesinde Eğitimin İşlevi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bu Süreçteki Rolü, Middle Eastern&African Journal of Educational Research,Issue 3, Year 2013, 69- 79.

Yıldız-Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Pısa Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 1-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.