Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Ebru POLAT, Ahmet TEKİN

Özet


E-öğrenme ortamlarından kullanılan e-içeriklerin önemi gün geçtikçe artmakta, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına ise e-içerik geliştirme sürecinde önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının e-içerik geliştirme becerilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak Polat (2014) tarafından geliştirilen 48 maddeden ve yedi faktörden oluşan "E-içerik Geliştirme Becerileri" ölçeği, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 602 öğretmen adayına uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcılar,  E-İçerik Geliştirme Becerileri ölçeğinin Teknik Kriterlerine, Animasyon Kriterlerine, Video Kriterlerine, Grafik ve Fotoğraf Kriterlerine, Ölçme ve Değerlendirme Kriterlerine "Kısmen Katılıyorum"; Eğitsel ve Tasarım Kriterlerine ve Ses Kriterlerine ise "Katılıyorum" aralığına denk gelen cevaplar vermişlerdir.


Anahtar Kelimeler


E-içerik, öğretmen adayları, e-içerik geliştirme becerileri, e-öğrenme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aljaafreh,R. F. S. (2009). A Model for E-Learning Content Design, Yüksek Lisans Tezi, Middle East University for Graduate Studies.

Akgün, İ. H., Akgün, M., & Şimşek, N. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 711-722.

Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik İnancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET , ISSN: 1303-6521 Volume 2 Issue 3, 86-93.

Arabacıoğlu, T., & Dursun, F. (2015). Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisi Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210.

Dias, A. and Bidarra, J. (2008). Designing e-Content: A Challenge for Open Educational Resources .In European Association of Distance Teaching Universities 20 th Anniversary Conference.Retrieved (Vol. 26).

Dikbaş, E. (2006). Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Duraisamy, K. And Surendiran, R. (2011). Impacts Of E-content, International Journal of Computer Trendsand Technology- Marchto April issueISSN:2231-2803 - 1 – IJCTT, (http://www.ijcttjournal.org/Volume1/issue-1/ijcttjournal-v1i1p10.pdf).

Dursun, Ö.Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M., (2013). Okul Yöneticilerinin FATİH Projesinin Pilot Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 100-113.

Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti, Türk, Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı 3, 99-108.

Eren, E., Avci, Z. Y., & Kapucu, M. S. (2015). Pre-Service Teachers Competencies and Perceptions of Necessity about Practical Tools for Content Development. International Journal of Instruction, 8(1).

Eren, E. ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2012, 152-171.

Fırat Üniversitesi, 2013, http://portal.firat.edu.tr/WebPortal/?BirimID=212&Git=VeriOku&SayfaID=1521&/Dersler.html. (Erişim Tarihi: Aralık, 2013)

Jegan, T. and Eswaran, C. (2004). Patternsfor E-learning Content Development. Journal of Interactive Learning Research.

İpek, İ. ve Sözcü, Ö. F. (Şubat, 2013). Birleştirilmiş E-Öğrenme Tasarımı Modeli ve Hızlı Öğretim Tasarımı Stratejileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Antalya-Türkiye (http://ab.org.tr/ab13/bildiri/).

Güler, Ç. (2010). Öğrenme Nesnesi Tasarım ve Geliştirme Süreci: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi.

Gündüz Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 1 Article 7, 43-48.

Gürbüz, T. (Aralık-2011). Eğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve E-öğrenme. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir.(http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/87.pdf).

Kapucu, M. S., Eren, E., & Avcı, Z. Y. (2014). Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(4).

Karataş, E. ve Mahiroğlu, A. (2013). İçerik Geliştirmede Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Takip Ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi ve Bu Aracın Etkililiği, International Journal of Human Sciences, 10(1), 1640-1672.

Karthikeyan, K.,JeyaShanmugaraja, J. andJayaraman, K. (2012). E-content Development on TeachingMethod of Tamil B.ed Level, International Journal of Current Research Vol. 4, Issue, 09, 211-212.

Kayaduman, H.,Sırakaya M. ve Seferoğlu S.S., (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi, Akademik Bilişim, İnönü Üniversitesi, Malatya (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Keleş, E., Dündar Öksüz, B. ve Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Fatih Projesi Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences 2013 12(2) Technology Special Issue:353-336 ISSN: 1303-0094.

Kılınç, E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitiminde Güncel Tartışmalar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/4.

Kollias, A. 2007. Framework for e-Learning Contents Evaluation Position Paper, Grant Agreement number: 2005 - 3872 / 001 - 001 ELE-ELEB14, http://promitheas.iacm.forth.gr/fe-cone/docs/Annex%201%20Position%20Paper.pdf (Erişim Tarihi: Aralık, 2013).

Kültür, C., Albayrak, O., Oytun, E. ve Tonguç, G.(2003). İnternet Destekli Eğitimde İçerik Geliştirme Sürecinin Önemi,III. International Educational Technology Conference andFair, Eastern Mediterranean University, Magusa, TRNC (http://www.iet-c.net/index.php?page=search&title=&abstract=&keyword=&author=k%FClt%FCr&Type=Search).

Magellan Project. (2013). http://download.microsoft.com/download/B/B/3/BB39CA9C-79B8-49A7-B867-824B8C6C6298/TheMagellanProject.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013).

McGreal, R. (2009). A case study of an international e-learning training division: Meeting objectives. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(6), 1-20.

MEB, (2012). Milli Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi: Ocak, 2012).

Millî Eğitim Şûrası, (2006), http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/06021327_17_sura.pdf (Erişim Tarihi:Aralık, 2013)

Muruganantham, G. (2015). Developing of E-content package by using ADDIE model. IJAR, 1(3), 52-54.

National Plan for Educational Use of Information and Communications Technology, (2010). ttp://www.edu.fi/download/135308_TVT_opetuskayton_suunnitelma_Eng.pdf (Erişim Tarihi: Aralık 2013).

Omwenga, E., Waema, T., & Wagacha, P. (2004). A model for introducing and implementing e-learning for delivery of educational content within the African context. African Journal of Sciences and Technology, 5(1), 35-48.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Educational Sciences: Theory&Practice - 13(3) • 1799-1822.

Pinter, R.,Radosav D. Čisar, S.M. (2010).Interactive Animation In Developing E-Learning Contents, MIPRO 2010, 1007-1010, Opatija, Croatia.

Polat, E. (2014). Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Çerçevesinde E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Saraç, A.E., Koçoğlu, F. Ö. ve Reis, Z. A. (2011). Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı.Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya (http://ab.org.tr/ab11/liste.html).

Shiratuddin, N., Hassan, S. And Landoni, M. (2003). A Usability Study for Promoting eContent in Higher Education. Educational Technology&Society, 6 (4). 112-124, http://ifets.ieee.org/periodical/6_4/11.pdf(Erişim Tarihi: Mart, 2013).

Şaşmaz-Ören, F., Ormancı, Ü., Evrekli, E. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz-yeterlilik Düzeyleri ve Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698.

Tarus, J. K., Gichoya, D., & Muumbo, A. (2015). Challenges of implementing e-learning in Kenya: A case of Kenyan public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1).

Topal, M., & Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364.

Türkiye Bilişim Şurası (2002). Bilgi toplumuna doğru: Türkiye 1. bilişim şurası sonuç raporu. 10-12 Mayıs 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara: Türkiye Bilişim Şurası.

Yıldız, H. ve Seferoğlu, S., S., (2013). Sayısal Uçurumun Önlenmesinde Eğitimin İşlevi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bu Süreçteki Rolü, Middle Eastern&African Journal of Educational Research,Issue 3, Year 2013, 69- 79.

Yıldız-Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Pısa Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 1-16.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.