Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi

Abdulkadir KARACI, Halil İbrahim AKYÜZ, Göksal BİLGİCİ

Özet


Siber güvenlik, bilgi kaynaklarının korunmasını ve kişinin kendisi de dahil olmak üzere diğer varlıkların korunmasını kapsamaktadır. Bu çalışmada, bilişim teknolojileri ile ilgili bir bölümde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma gurubunu bir devlet, bir vakıf üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümlerinde öğrenim gören toplam 170 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenlik Ölçeği (SGÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin siber güvenliğe yönelik davranışlarının siber güvenliği sağlayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Faktörlere göre daha ayrıntılı bir inceleme yapıldığında, öğrenciler kişisel gizliliklerini koruyabilmektedirler. Ayrıca güvenilmeyen uygulamalardan kaçınmakta ve güvenlik için önlem alabilmektedirler. Bunun yanı sıra kredi kartı veya banka kartı gibi ödeme bilgilerini koruyabilmekte ve İnternet üzerinde gezinirken arkalarında iz bırakmamaktadırlar. Erkek ve kızların siber güvenlik davranışları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Kişisel güvenliği koruma faktörü açısından BÖTE bölümünde kızlar, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ise erkekler daha olumlu siber güvenlik davranışına sahiptirler. İnternet-bilgisayar güvenlik eğitimi alan veya bu konuda iş deneyimi olan öğrencilerin siber güvenlik davranışları daha olumludur. Farklı sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin siber güvenlik davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin iz bırakmama faktörü açısından genel/düz liseden mezun olan öğrencilere göre daha dikkatli oldukları görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


siber güvenlik; güvenli İnternet; bilgi güvenliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akamai (2016). State of the Internet / Security Report. Erişim tarihi: 22.04.2016, https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-İnternet/q4-2016-state-of-the-İnternet-security-report.pdf

Akca, E. B., Sayımer, İ., Salı, J. B., Başak, B. E. O., Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri, Elektronik Mesleki Geli-şim ve Araştırma Dergisi (EJOIR), 2, 17-30, 2014.

Akın, O., Çınar, I., Karaman , M., Bilekyigit, F., Siber Durum Farkındalığını Artırmada Etkili Bir Yöntem: Bayrağı Yakala(Capture the Flag) , ISCTURKEY 2013 : International Conference on Information Security and Cryptology, 23-24 Mayıs, Ankara, 1-6, 2013.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çaka, C., Doğan, E., Şahin, Y. L., Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Ara-ma Stratejilerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-13, 2016.

Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Erol, O., Şahin, Y. L., Yılmaz, E., Haseski, H.l İ. (2015). Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması. International journal of human sciences, 12:2, 75-91.

Gökmen, Ö. F., Akgün, Ö. E., Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Dene-yimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversi-tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193, 2016.

Göztepe, K., Kılıc, R., Kayaalp, A., Cyber Defense In Depth: Designing Cyber Security Agency Organization For Turkey, Journal of Naval Science and Engineering, 10(1), 1-24, 2014.

Güldüren, C., Çetinkaya, L., Keser, H., Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalık Ölçeği (BGFÖ) Geliştirme Çalışması, İlköğretim Online, 15(2), 682-695, 2016.

Hekim, H., Başıbüyük, O., Siber suçlar ve Türkiye’nin siber güvenlik politikaları, Ulusla-rarası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2), 135-158, 2013.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th edt.). Boston: Pearson.

Kuru, H., Ocak, M. A., Determination of cyber security awareness of public employees and consciousness-rising suggestions, Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 1(2), 57-65, 2016.

Mert, M., Bülbül. H.İ. & Sağıroğlu. Ş. (2012).Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Güvenli İnternet Kullanımı. TUBAV Bilim Dergisi, 5(4), 1-12.

Önaçan, M. B. K., Atan, H., Siber Güvenlikte Lisansüstü Eğitim: Deniz Harp Okulu Örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 17(1), 13-21, 2016.

Özyurt Ö., Özyurt, H. (2015). A Study For Determining Computer Programming Stu-dents’ Attitudes Towards Programming And Their Programming Self-Effıcacy, Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 51-67.

Peker, A., Negatif Duygunun Siber Zorbalık ve Mağduriyete İlişkin Yordayıcı Rolünün İncelenmesi , K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1633-1646, 2015.

Sakallı, H., Çiftci, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Vatandaşlık Düzeyleri İle Siber Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Ör-neği, Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 6(2), 2016.

Solms, R. V., Niekerk J., V., From information security to cyber security, Computers & Security, Volume 38, Pages 97–102, October 2013.

TUİK (2016). http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=41 Erişim Tarihi: 24.3.2017

Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathema-tics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189.

Yılmaz, E., Şahin Y. L., Akbulut, Y., Öğretmenlerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı, Sakarya University Journal of Education, 6(2), 16-45, 2016.

Yılmaz, S. ve Sağıroğlu, Ş., Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazırlık Seviyeleri, 6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 20-21 Eylül, Ankara, 158-166, 2013.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.