Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile Matematik Öğretiminin 7.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına ve Özyeterliğine Etkisi

Neslihan USTA, Şeref MİRASYEDİOĞLU

Özet


Bu araştırmada, problem tabanlı öğrenme yaklaşımı ile matematik öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve özyeterliğine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Ankara’nın merkezinde yer alan bir ortaokulun 7.sınıf öğrencilerinden 13 er kişilik iki grup üzerinde araştırma yürütülmüştür. Bu sınıflarda denklem ve eşitsizlikler konusunda 13 kişilik deney grubuna yapılandırmacı yaklaşıma dayalı problem tabanlı öğrenme, 13 kişilik kontrol grubuna ise geleneksel yaklaşıma dayalı anlatım yöntemi ile ders işlenmiştir.  Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen matematik başarı testi (MBT) ve Umay (2002) tarafından geliştirilen matematik özyeterlik ölçeği(MÖÖ) uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.  Nicel veri analiz teknikleri olarak Mann Whitney U-Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, PTÖ yaklaşımına göre ders işlenen deney grubunda öğrencilerin, matematik başarıları ve matematik dersine yönelik özyeterlikleri, anlatım yöntemine göre ders işlenen kontrol grubundaki öğrencilerin başarılarından ve özyeterliklerinden  .05 anlamlılık düzeyinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Problem tabanlı öğrenme (PTÖ) yaklaşımı, denklem ve eşitsizlikler, matematik başarısı, matematik özyeterliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akınoğlu, O. & Tandoğan, R. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’ academic achievement, attiude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81.

Argün, Z., Arıkan, A., Bulut, S., & Halıcıoğlu, S. (2014). Temel matematik kavramların künyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Ayvacı, A. (2011). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının denklem kavramının öğretiminde etkisi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu.

Cotic, M. & Zulijan, Milena, V. (2009). Problem-based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on affective-motivational aspects, Educational Studies (03055698), Jul 2009, Vol.35, Issue3, pp.297-310,14p, 6 Charts; DOI: 10.1080/03055690802648085; (AN 41539570).

Delisle, R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom. Alexandria, VA: ASCD Publication.

Duran, M., Özdemir, F., & Kaplan A. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının kullanımına yönelik bir araştırma: olasılık konularının öğretimi örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 250-284.

Eisenhard, J. (2012). Mathematical Problem Solving Using Dialogue In a Third Grade Classroom. Master of Education, Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania.

Elshafei, D. (1999).A Comparison of problem-based and traditional learning inalgebra II.

Ersoy E., Uysal, O. & Baş’er, H. (2010). İlköğretim 7.sınıfta permütasyon konusunun probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğretimi üzerine bir uygulama. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 19-39.

Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2005). Kassel projesi cebir testinde bir grup türk öğrencinin genel başarısı ve öğrenme güçlükleri. İlköğretim Online, 4(1), 18-39.

Gallow, D. & Grant, H. (2000). What is Problem-Based Learning?, Problem-Based Learning Faculty Institute, Winter.

Günhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Hill, J. (2012). Problem-Based Learning: Math Made Relevant. Master of Education, Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania.

Huelskamp, L.M. (2009). The Impact of Problem-Based Learning with Computer Simulation on Middle Level Educators’ Instructional Practices and Understanding of The Nature of Middle Level Learners. PhD Thesis, The Ohio State University.

Jones, M.G. & Brader, L. (2002). The impact of constructivism on education: language. Discourse, and Meaning, American Communication Journal, 5(3), Spring.

Kar, T. (2010). Lineer cebirde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılar, problem çözme becerileri ve yaratıcılıkları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kovalik, C. L. (1999). Technology ıntegration and problem-based learning: ımplications for teaching and learning. Unpublished PhD Thesis, Kent State University, May.

Letchumanan, P. (2009). Problem Based Learning in Mathematics, Institute for Mathematical Research, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor Malaysia.

Lombardi, S. M. (2011). Internet Activities for a Preschool Technology Education Program Guided by Caregivers, Technology Education, Phd Thesis, Raleigh, North Caroline.

McDuffie, M.R. & Mather, M. (2006). Reification of instructional materials as part of the process of developing problem-based practies in mathematics education. Teachers and Teaching: theory and practice August, 12(4), 435-459.

MEB (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu(6-8.Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2013). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. (9,10, 11. ve 12. sınıflar ). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mirasyedioğlu, Ş. & Peker, M. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14) .

Oktaç, A. (2010). Birinci dereceden tek bilinmeyenli denklemler ve ilgili kavram yanılgıları. E. Bingölbali, M.F Özmantar,, (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, (2. Baskı) içinde (241-262). Ankara: Pegem Akademi.

Ordonez-Feliciano, J. (2009). Self-efficacy and instruction in mathematics. Unpublished PhD Thesis, Lynn University.

Polanco, R., Calderon, P., & Delgado, F. (2004). Effects of a problem-based learning program on engineering students’ academic achievements in a Mexican university. lnnovations in Education and Teaching lnternational, 41(2).

Siegle, D. & McCoach, D.(2007). Increasing student mathematics self-efficacy through teacher training, Journal of Advanced Academics, Winter 2007, Vol. 18, No.2, pp. 278-312.

Terzi, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Tübav Bilim Dergisi, 2(2), 257–265.

Uluyol, Ç. (2009). Problem temelli öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-36.

Umay, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmenliği programının öğrencilerin özyeterlik algısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: 16-18 Eylül, Ankara.

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.

Uyar, G. & Bal, A.P. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinde probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 361-374.

Walsh, K. A. (2008). Relationship among mathematics anxiety, beliefs about mathematics, mathematics self-efficacy, and mathematics performance in associate degree nursing studens. Nursing Education Perspectives. July/August 29(4), 226-229.

Yaman, S. & Yalçın, N. (2005). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının problem çözme ve özyeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229–236.

Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.