Effect of Problem-Based Learning Approach and Mathematics Teaching on The 7Th-Grade Students’ Mathematics Achievement and Self-Efficacy

Neslihan USTA, Şeref MİRASYEDİOĞLU

Abstract


The effect of problem-based learning (PBL) approach and mathematics teaching on the 7th-grade students’ mathematics achievement and self-efficacy was examined in this research. For this purpose, a study was conducted on two groups including 13 people each consisting of the 7th-grade students of a secondary school in central Ankara in the 2008-2009 academic year. While the lesson on equations and inequalities was taught with the problem-based learning method which is based on the constructivist approach in the experimental group of 13 people, it was taught with the traditional approach-based lecture method in the control group of 13 people. The mathematics achievement test (MAT) developed by the researcher and the mathematics self-efficacy scale (MSS) developed by Umay (2002) were applied in the study. The study was structured as a 2x2 mixed pattern as measurements were made between groups (experimental-control) and in groups (pretest-posttest). Data obtained at the end of the application were analyzed using SPSS 10.0 statistical program. The Mann-Whitney U test and Wilcoxon Signed-Rank Test were used as the quantitative data analysis techniques. At the end of the study, the mathematics achievement and self-efficacy of the students of the experimental group where the PBL (Problem-based Learning) method was used, it was observed that the level of the points of success and self-efficacy have significantly increased (.05) compared to that of control group which was instructed with traditional instruction method.

 


Keywords


Problem-based learning approach (PBL) equations and inequalities; mathematics achievement; mathematics self-efficacy;

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akınoğlu, O. & Tandoğan, R. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’ academic achievement, attiude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81.

Argün, Z., Arıkan, A., Bulut, S., & Halıcıoğlu, S. (2014). Temel matematik kavramların künyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Ayvacı, A. (2011). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının denklem kavramının öğretiminde etkisi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu.

Cotic, M. & Zulijan, Milena, V. (2009). Problem-based instruction in mathematics and its impact on the cognitive results of the students and on affective-motivational aspects, Educational Studies (03055698), Jul 2009, Vol.35, Issue3, pp.297-310,14p, 6 Charts; DOI: 10.1080/03055690802648085; (AN 41539570).

Delisle, R. (1997). How to use problem-based learning in the classroom. Alexandria, VA: ASCD Publication.

Duran, M., Özdemir, F., & Kaplan A. (2015). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının kullanımına yönelik bir araştırma: olasılık konularının öğretimi örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 250-284.

Eisenhard, J. (2012). Mathematical Problem Solving Using Dialogue In a Third Grade Classroom. Master of Education, Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania.

Elshafei, D. (1999).A Comparison of problem-based and traditional learning inalgebra II.

Ersoy E., Uysal, O. & Baş’er, H. (2010). İlköğretim 7.sınıfta permütasyon konusunun probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğretimi üzerine bir uygulama. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 19-39.

Ersoy, Y. & Erbaş, K. (2005). Kassel projesi cebir testinde bir grup türk öğrencinin genel başarısı ve öğrenme güçlükleri. İlköğretim Online, 4(1), 18-39.

Gallow, D. & Grant, H. (2000). What is Problem-Based Learning?, Problem-Based Learning Faculty Institute, Winter.

Günhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Hill, J. (2012). Problem-Based Learning: Math Made Relevant. Master of Education, Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania.

Huelskamp, L.M. (2009). The Impact of Problem-Based Learning with Computer Simulation on Middle Level Educators’ Instructional Practices and Understanding of The Nature of Middle Level Learners. PhD Thesis, The Ohio State University.

Jones, M.G. & Brader, L. (2002). The impact of constructivism on education: language. Discourse, and Meaning, American Communication Journal, 5(3), Spring.

Kar, T. (2010). Lineer cebirde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılar, problem çözme becerileri ve yaratıcılıkları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Kovalik, C. L. (1999). Technology ıntegration and problem-based learning: ımplications for teaching and learning. Unpublished PhD Thesis, Kent State University, May.

Letchumanan, P. (2009). Problem Based Learning in Mathematics, Institute for Mathematical Research, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang, Selangor Malaysia.

Lombardi, S. M. (2011). Internet Activities for a Preschool Technology Education Program Guided by Caregivers, Technology Education, Phd Thesis, Raleigh, North Caroline.

McDuffie, M.R. & Mather, M. (2006). Reification of instructional materials as part of the process of developing problem-based practies in mathematics education. Teachers and Teaching: theory and practice August, 12(4), 435-459.

MEB (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu(6-8.Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB (2013). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. (9,10, 11. ve 12. sınıflar ). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mirasyedioğlu, Ş. & Peker, M. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14) .

Oktaç, A. (2010). Birinci dereceden tek bilinmeyenli denklemler ve ilgili kavram yanılgıları. E. Bingölbali, M.F Özmantar,, (Ed.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, (2. Baskı) içinde (241-262). Ankara: Pegem Akademi.

Ordonez-Feliciano, J. (2009). Self-efficacy and instruction in mathematics. Unpublished PhD Thesis, Lynn University.

Polanco, R., Calderon, P., & Delgado, F. (2004). Effects of a problem-based learning program on engineering students’ academic achievements in a Mexican university. lnnovations in Education and Teaching lnternational, 41(2).

Siegle, D. & McCoach, D.(2007). Increasing student mathematics self-efficacy through teacher training, Journal of Advanced Academics, Winter 2007, Vol. 18, No.2, pp. 278-312.

Terzi, M. & Mirasyedioğlu, Ş. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Tübav Bilim Dergisi, 2(2), 257–265.

Uluyol, Ç. (2009). Problem temelli öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-36.

Umay, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmenliği programının öğrencilerin özyeterlik algısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: 16-18 Eylül, Ankara.

Uslu, G. (2006). Ortaöğretim matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir.

Uyar, G. & Bal, A.P. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinde probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 361-374.

Walsh, K. A. (2008). Relationship among mathematics anxiety, beliefs about mathematics, mathematics self-efficacy, and mathematics performance in associate degree nursing studens. Nursing Education Perspectives. July/August 29(4), 226-229.

Yaman, S. & Yalçın, N. (2005). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının problem çözme ve özyeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 229–236.

Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.