Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN

Özet


1940-1960 yılları arasındaki yıllar tek partili hayattan çok partili hayata geçiş döneminin yaşandığı, II. Dünya Savaşı atmosferinin etkilerinin sürdüğü yıllar olması bakımından Türkiye için önemli bir dönemdir.  Bu yıllar arasında tarih öğretimine ilişkin gelişmeler yaşanmıştır.  Tarih öğretimine ilişkin çok sayıda kararların alındığı iki Milli Eğitim Şurası toplanmış, farklı okullar açılmış, tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarına ilişkin çok sayıda karar alınmıştır. Yapılan araştırma ile 1940-1960 yılları arasında yayınlanmış tüm Tebliğler Dergisi kararları incelenerek, tarih öğretimine ilişkin veriler toplanmış ve yorumlanmıştır.  Araştırmanın sonucunda 1940-1960 yılları arasında tarih dersi müfredatında değişiklikler olduğu, derslerde farklı materyaller ve yöntemler kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca ülkede yaşanılan siyasi gelişmelerin tarih derslerini etkilediği kanaatine varılmıştır.  


Anahtar Kelimeler


Tebliğler Dergisi; Tarih Öğretimi; 1940-1960 Yılları;

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 1988’e. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Altunya, N. (2010). Köy enstitüsü sistemi toplu bakış. İstanbul: Cumhuriyet Yayıncılık.

Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi, Ankara Üniversitesi Türk İnkı-lap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 29-30,39-55.

Demircioğlu, I. H. (2008). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Tarihi,Türkiye Araştırmaları Literatür

Dergisi,12,431-450.

Dündar, C. (2008). Köy enstitüleri, Ankara: İmge Kitabevi: 2008.

Karabağ, G. (2009). Köy Enstitülerinde Tarih Eğitimi, Gazi Eğitim Dergisi 5, 1505-1529.

Karasar, N. ( 2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.

Keser, U.(2010). Hasanoğlan, Aksu, Savaştepe, Kızılçullu Köy Enstitüleri Bağlamında Enstitülü Çocukların Köy İncelemeleri, Halkbilim, Kültür ve Sanat Çalışmalarına Kesitsel Bir Bakış, s.638-650. Kuruluşunun 70. yılında toplumsal değişim projesi olarak Köy Enstitüleri Sempoz-yumu içinde 14-17 Nisan 2010, Yayına hazırlayanlar Hülya Biçicioğlu, Berrin Gürsoy, Hacer Hancı.

Menekşe, N.(2005). Kapatılışlarının 50. Yılında Köy Enstitüleri Gerçeği, İzmir: Aday Basım.

Okçabol, R. (2006). Köy Enstitüleri ile İlgili Eleştirilere Değinmeler, Yeniden İmece Dergisi, Şubat,11-14,İzmir.

Safran, M. (2002). Türk Tarihi Öğretimi ve Meseleleri, Türkler Ansiklopedisi, C. 17, 937. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Safran, M. Ata, B. (1996). "Barışçı Tarih Öğretimi Üzerine Çalışmalar; Türkiye’de Tarih ders Kitaplarında Yunanlılara İlişkin Kullanılan Dil ve Yunanlılara İlişkin Öğrenci Görüşleri". G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,11-26.

Şimşek, A ve Yazıcı, F. (2013). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Dünü, Bugünü , TYB Dil Edebi-yat ve Sosyal Bilimler Dergisi ,Cilt. 3 , 9 – 32.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (1991), İkinci Milli Eğitim Şûrası; MEB: İstanbul.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.2, Sayı 62.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.4, Sayı 140.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 205.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.5, Sayı 302.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.6, Sayı 241.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt.7, Sayı 293.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 8,Sayı 346.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 9,Sayı 431.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 13,Sayı 605-606.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 14,Sayı 679.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 15,Sayı 108.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 17, Sayı 806.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 18,Sayı 866.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 21,Sayı 866.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 22,Sayı 1058.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi, Cilt 44,Sayı 237.

Yalçın, G. (2009).Özgün Bir Yüksek Öğretim Kurumu, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Eğitim Mirasımız Köy Enstitüleri : Uygulanabilirliği Ve Model Çalışmalar Sempozyumu Kitabı için-de, İstanbul : Literatür.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.