The Effect of Inquiry Based Learning Enriched With Self Regulated Activities on Conceptual Understanding and Academic Self Efficacy

Kadriye KAYACAN, Mahmut SELVİ

Abstract


The purpose of this study is to determine the effect of inquiry based learning enriched with self regulated activities on preservice science teachers' conceptual understanding about force and motion and academic self efficacy. The sample of this study is 110 preservice science teachers students at three different classes in Faculty of Education, and Department of Elementary Science Education Degree Program at third class. A quasi experimental research design was used in this study. The data were obtained from the "Force and Motion Conceptual Evaluation Test" and “Academic Self efficacy Test", as applied to the pretest and posttest. At the end of the study ıt has been observed that teacher candidates' conceptual learnıng and academic self efficacy has positive development.


Keywords


self regulated, inquiry based learning, deductive laboratory method

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anderson, C.W. (2006). Perspectives on Science Learning. Handbook of Research on Science Education, 3-30

Andrew, S., & Vialle, W. (1998). Nursing students' self-efficacy, self-regulated learning and academic performance in science. Australian Association for Research in Education: Adelaide, 30, ref. 98319.

Arsal, Z. (2010). The effects of diaries on self-regulation strategies of preservice science teachers. International Journal of Environmental ve Science Education, 5 (1), 85-103.

Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Arslan, A. (2008). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Erişiye, Kalıcılığa, Öz yeterlik İnancına ve Öz düzenleme Becerisine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-titüsü, Ankara.

Aydın, S. (2012). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının öz düzen-leme seviyeleri ve öz yeterlik inançları üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydoğdu, B. ve Şensoy, Ö. (2008). Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inanç düzeylerinin gelişimine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 69-93.

Bayram, H. ve Sarıbaş, D. (2009). Is it possible to improve science process skills and attitudes towards chemistry through the development of metacognitive skills embedded within a motivated chemistry lab?: a self-regulated learning approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 61-72.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Camahalan, F. (2006). Effects of Self-Regulated Learning on Mathematics Achievement of Selected Southeast Asian Children. Journal of Instructional Psychology, Vol:33.

Çalışkan, İ.,S. (2004). The Effect Of İnquiry-Based Chemistry Course On Students’ Understading Of Atom Concept, Learning Approaches, Motivation, Self- Efficacy And Epistemological Beliefs. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü.

Dembo, M. H., ve Eaton, M. J. (2000). Self-regulation of Academic Learning in Middle-level Schools. The Elementary School Journal, 100,473–490.

Eilam, B., Aharon, I. (2003) Students’ planning in the process of self-regulated learning. Contemporary Educational Psychology Volume 28.

Eshel, Y., Kohavi, R. (2003). Perceived Classroom Control, Self-Regulated Learning Strategies, and Academic Achievement. Educational Psychology, Vol. 23

Gezer, K., ve Köse, S. (1999). Fen Bilgisi Öğretim ve Eğitiminin Durumu ve Bu Süreçte Laboratuvarın Yeri. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6.

Haşlaman, T. ve Aşkar, P. (2007). Programlama dersi ile ilgili özdüzenleyici öğrenme stratejileri ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 110-122.

İnce, Aka, E. (2012). Asitler ve bazlar konusunun öğretiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İsrael, E. (2007). Öz düzenleme Eğitimi, Fen Başarısı ve Özyeterlilik. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Jakubowski, T., & Dembo, M. (2002). Social Cognitive Factors Associated with the Academic Self-Reguation of Undergraduate College Students in a Learning and Study Strategies Course. American Educational Research Association April, 2002 New Orleans konferansında sunulmuş bildiri. 17.10.2010 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED465335 sitesinden indirilmiştir.

Kanlı, U. (2007). 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımı ile Doğrulama Laboratuvar Yaklaşımlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarı-larına Etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (10. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.

Kemer, G. (2006). Öz-Yeterlilik, Umut ve Kaygının On birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Giriş Sınavı Puanlarını Yordamadaki Rolü. Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniver-sitesi, Ankara.

Kozcu, N., (2006) “Fen Bilgisi Dersinde Laboratuvar Yöntemiyle Öğretimin Öğrenci Başarı-sına, Hatırda Tutma Düzeyine ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi” Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köseoğlu, F., ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 139-148.

Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniver-sitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

MEB. (2013). İlköğretim Kurumlar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, MEB Yayınları, Ankara.

Miller, N. & Wakefield, N. (2014). A mentoring program for inquiry-based teaching in a college geometry class. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4), 266- 272

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS. London: Sage Publications.

Orcutt, C. B. J. (1997). A Case Study on Inquiry-Based Science Education and Students’ Feelings of Success. University of San Jose State, M.A thesis.

Parim, G. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Fotosentez, Solunum Kavramlarının Öğrenilmesine, Başarıya ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesinde Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Etkileri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Pintrich, P. R., De Groot E. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-50.

Pintrich, R. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds), Handbook of self- regulation ( 451-501). San Diego, CA: Academic Press.

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801-813.

Sağırlı, M. Ö. ve Azapağası, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öğrenmede öz düzenlemeyi öğrenme becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 129-161.

Sarıbaş, D. (2009). Öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik laboratuvar ortamının kavramsal anlama, bilimsel işlem becerisi ve kimyaya karşı tutum üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Taşkın, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Pegem Akademi, Ankara.

Tasar, M. F. (2002) Öğrencilerin kuvvet ve hareketi kavrayışlarının bir tanı-testi ile Saptanması , V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 600–604.

Tatar, N. (2006). “İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tsai, C.C. (1999). Laboratory exercises help me memorize the scientific truths”: A study of eighth graders' scientific epistemological views and learning in laboratory activities. Sceince Education, Vol:83, 654-674.

Tobin, K. (1990). Research on Science Laboratory Activities: In Pursuit of Better Questions and Answers to Improve Learning. School Scince and Mathematics, Vol:90.

Wang, D. 1994. A Working Laboratory, The Science Teacher, 61(2):26-29.

Zimmerman, B. J. ve Pons, M. M. (1986). Development of a Structured Interview for assessing Student Use of self Regulated Learning Strategies. American Educational research Journal,. 23(4) 614-628.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social–cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, ve M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation, (pp. 13−39). Or-lando; FL Academic Press.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming A Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64-70.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.