Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Anlamalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, Fatma ERDOĞAN

Özet


Kendisini yenileyen bir süreç olan matematiksel anlama, dinamik, seviyeli fakat doğrusal olmayan bir yapıda olup ve farklı aşamalardan geçer. Bu süreci etkileyen faktörlerin belirlenmesi ise, matematiksel anlamayı anlamanın ilk adımları olarak görülebilir. Bu bağlamda araştırmada, ortaokul öğrencilerinin matematiksel anlamalarının farklı değişkenler (cinsiyet, akademik başarı vb.) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunun farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmekte olan 466 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, "Demografik Bilgi Formu (DBF)" ve "Matematiksel Anlama Düzeylerini Belirleme Ölçeği (MADBÖ)" ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; erkek öğrencilerin matematiksel anlamalarının kız öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin matematiksel anlamalarının sınıf seviyelerine, akademik başarılarına, okul dışı matematik dersine yardımcı ders alıp almama durumlarına ve anne-baba eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ortaokul öğrencileri; matematiksel anlama; farklı değişkenler

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Amit, M., & Fried, M. N. (2002). High-stake assessment as a tool for promoting mathematical literacy and the democratization of mathematics education. Journal of Mathematical Behaviour, 21, 499-514.

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Bal, A. P. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel kavrama ve işlem becerileri arasındaki farkın bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 13-23

Ball, D. L. (1990a). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449–466.

Ball, D. L. (1990b). Prospective elementary and secondary teachers’ understanding of division. Journal for Research in Mathematics Education, 21(2), 132–144.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford Publications, Inc.

Brownell, W. A. (1945). Psychological considerations in the learning and teaching of arithmetic. In W. D. Reeve (Eds.), The teaching of arithmetic, Tenth yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 1-31). New York: Teachers College, Columbia University.

Brownell, W. A., & Sims, V. M. (1946). The nature of understanding. In J. F. Weaver & J. Killpatrick (Eds.) The place of meaning in mathematics instruction: Selected theoretical papers of William A. Brownell (Studies in Mathematics, 21, 161-179). Stanford University: School Mathematics Study Group.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Byers, V., & Erlwanger, S. (1985). Memory in mathematical understanding. Educational Studies in Mathematics, 16, 259-281.

Byers, V., & Herscovics, N. (1977). Understanding school mathematics. Mathematics Teaching, 81, 24-27.

Cavey, L. O. (2002). Growth in the mathematical understanding while learning how to teach: A theoretical perspective. Proceedings of the Annual Meeting (of the) North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Athens, GA.

Davis, E. J. (1978). A model for understanding in mathematics. Arithmetic Teacher, 26(1), 13-17.

Dursun, Ş. ve Peker, M. (2003). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersinde karşılaştıkları sorunlar. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 135-142.

Herscovics, N., & Bergerson, J. (1988). An extended model of understanding. Proceedings of the Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp.15-22). Dekalb, IL: Northern Illinois University.

Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In Grouws, D. A. (Eds.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 65-97). New York: Macmillan.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118

Kaba, Y., ve Şengül, S. (2015). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel anlamaları ile matematiğe yönelik tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 40(180), 103-123. doi: 10.15390/EB.2015.4355

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kastberg, S. E. (2002). Understanding mathematical concepts: The case of the logarithmic function. (Unpublished doctoral dissertation). The University of Georgia. Georgia: Athens.

Kaya, A., Bozaslan, H. ve Genç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 208-225.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc.

Martin, L. C. (2008). Folding back and the dynamical growth of mathematical understanding: Elaborating the Pirie-Kieren theory. The Journal of Mathematical Behavior, 27, 64-85. doi: 10.1016/j.jmathb.2008.04.001

Meel, D. E. (2003). Models and theories of mathematical understanding: Comparing Pirie and Kieren’s model of the growth mathematical understanding and APOS theory. Journal of Mathematical Education, 12, 132-174.

OMDÖP (2013). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.

Pirie, S. E. B., & Kieren, T. E. (1989). A recursive theory of mathematical understanding. For the Learning of Mathematics, 9(3), 7-11.

Pirie, S., & Kieren, T. (1994). Growth in mathematical understanding: How can we characterise it and how can we represent it? Educational Studies in Mathematics, 26(2/3), 165-190.

Polya, G. (1945). How to solve it. Priceton, NJ: Priceton University Press.

Ravid, R. (1994). Practical statistics for educators. New York: University Press in America.

Schroeder, T. L. (1987). Student’s understanding of mathematics: A review and synthesis of some recent research. In J. Bergerson, N. Herscovics, & C. Kieran (Eds.), Psychology of Mathematics Education XI, 3, 332-338. Montreal: PME.

Sierpinska, A. (1990). Some remarks on understanding in mathematics. For the Learning of Mathematics, 10(3), 24-41.

Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20-26.

Skemp, R. R. (1982). Symbolic understanding. Mathematics Teaching, 99, 59-61.

Smith, K. B. (1996). Guided discovery, visualization, and technology applied to the new curriculum for secondary mathematics. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 15(4), 383-399.

Smith, M. S. (2000). Redefining success in mathematics teaching and learning. Mathematics Teaching in the Middle School, 5(6), 378- 386.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Tirosh, D. (2000). Enhancing prospective teachers’ knowledge of children’s conceptions: The case of division of fractions. Journal for Research in Mathematics Education, 31(1), 5–25. doi: 10.2307/749817

Toluk-Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25(1), 166–175. doi: 10.1016/j.tate.2008.08.003

Van Engen, H. (1949). An analysis of meaning in arithmetic. Elementary School Journal, 49(6), 321-329.

von Glasersfeld, E. (1987). Learning as a constructive activity. In C. Janvier (Eds.), Problems of representation in the learning and teaching of mathematics (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Wertheimer, M. (1959). Productive thinking. New York: Harper & Row.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.