Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Elif YÖYEN

Özet


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2015-2016 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi ’nde öğrenim gören 527 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Ucla Yalnızlık Ölçeği”nin kullanılmış, veriler IBM SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda benlik saygısı, insanlara güven duyma, kendilik kavramının sürekliliği, eleştiriye duyarlılık, depresif duygulanım, hayalperestlik, psikosomatik belirtiler, kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme, ana baba ilgisi, psişik izolasyon, tartışmalara katılabilme düzeyleri ile yalnızlık arasında anlamlı ilişki saptanmış; babayla ilişki alt boyutunun, yaş ve cinsiyetin ise yalnızlık düzeyini etkilemediği; benlik saygısı alt boyutlarının cinsiyet ve yaş ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Benlik Saygısı; Yalnızlık; Benlik Saygısı Alt Boyutları

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abe, J. A. A. (2004). Self-Esteem, Perception of Relationships and Emotional Distress: A Cross-Cultural Study. Personal Relationships, 11(2), 231–247.

Al Nima, A., Rosenberg, P., Archer, T., Garcia, D. (2013). Anxiety, Affect, Self-Esteem, and Stress: Mediation and Moderation Effects on Depression. PlosOne, 8(9), 73265.

Arıcak, T.,(2005). Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, (25),19-30.

Aspelmeier, J.E., Love, M.M., McGill, L.A., Elliott, A.N., Pierce, T.W. (2012). Selfesteem, Locus of Control, College Adjustment, and GPA Among First and Continuing Generation Students: A Moderator Model of Generational Status. Research in Higher Education, 53(7), 755-781.

Avison, W.R., Mc Alpine, D.D. (1992). Gender Differences in Symptoms of Depression Among Adolescents. Journal of Health and Social Behavior, 33(2), 77-96.

Crocker, J., Luhtanen, R.K. (2003). Level of Self-Esteem and Contingencies of Selfworth: Unique Effects on Academic, Social, and Financial Problems in College Students. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(6), 701-712.

Çeçen, A.,R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 19-30.

Duru, E. (2015). Genel Aidiyet Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 37-47.

Gierveld, J. (1998). A Review of Loneliness : Concept and Definitions, Determinants and Consequences. Review in Clinical Geontology, 8,73-80.

Güloğlu, B., Karaırmak, Ö., (2010). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık. EgeEğitimDergisi, (11) 2: 73–881.

Heaven, P. C. L., & Ciarrochi, J. (2008). Parental styles, gender and the development of hope and selfesteem. European Journal of Personality, 22,707–724.

Jonathon, D, B., Keith A,.D., Kathleen, E,C. (2001). From The Top Down: Self-Esteem and Self-Evaluation. Cognition and Emotion , 15 (5), 615-631. (2016, Mart, 03)>

Karahan, F.,T., Sardoğan, M., E., Gar, A.,H., Ersanlı.,E. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 27-39.

Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B., Kafkas, ME. (2010). Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına Katılan Öğrencilerde Benlik Saygısı Ve Duygusal Zeka. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18(2), 653-674.

Karataş, Z., (2014). Problem Çözme Becerileri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 118 - 140

Karataş, Z., Cakar, F., S.(2011). Self-Esteem and Hopelessness, and Resiliency: An Exploratory Study of Adolescents in Turkey. International Education Studies, 4 (4), 86. No. 4; November 2011

Kong, F., Zhao, J., and You, X. (2013). Self-Esteem as Mediator and Moderator of the Relationship Between Social Support and Subjective Wellbeing Among Chinese University Students. Social Indicator Research, 112 (1), 151–161.

Körükçü,Ö.,Gündoğan,A.,Ogelman, G.H.,(2014). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 23(4), 1665-1678.

Lawrence J., Ashford K., Dent P. (2006). Gender differences in coping strategies of undergraduate students and their impact on self-esteem and attainment. Active learning in higher education, 7(3): 273–281.

Merianos, A.L.,Nabors, L.A., Vidourek, R. A., King, K.A. (2013). The İmpact of Selfesteem and Social Support on College Students' Mental Health. American Journal of Health Studies, 28(1), 27-34.

Mullis, A.K., Mullis, R.L., Normandin, D., (1992). Cross-Sectional and Longitudinal Comparisons of Adolescent Self Esteem . Adolescence, 27(105), 51-60.

Özmenteş, G. (2014). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Özyeterlikleri, Benlik Saygıları ve Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Eğitim ve Bilim Education and Science, 39 (171), 138-142.

Parkhurst, J.T. and Hopmeyer, A. (1999). Loneliness in Childhood and Adolescence. New York: Cambridge University Press.

Pehlivan,H. (2016).Kadınların Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumunu Artırma: Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bir Grup Müdahalesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2),479-492.

Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-esteem across the lifespan. Psychology and Aging, 17, 423–434.

Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., Rosenberg, F. (1995). Global Selfesteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes. American Sociological Review, 60(1), 141-156.

Russell, D., Peplau, L. A., Cutrona, C. E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39 (3): 472-480.

Seçim,Ö.,Y., Alper, Ö., Algür, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Akdeniz Üniversitesinde Yapılan Amprik Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 200-215.

Softa, H.,K., Karaahmetoğlu, G.,U., Kılınç. E., (2015). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Yalnızlık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 4(2), 227-244.

Stamatakis, K. A. (2004). Self-Esteem and Mortality: Prospective Evidence From a Population–Based Study. Ann Epidemiol, 14(1), 58-65.

Yaşar, M.R. (2007). Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 237-260.

Yıldız, M., Çapar, B. (2010). Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 10(1), 103-131.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.