The Relations Between Emotional Regulations Of Social Competent Preschool Children and Emotional Socialization Behaviours Of Their Mothers

Zarife SEÇER

Abstract


Bu araştırmada, sosyal olarak yetkin okul öncesi çocukların duygu düzenlemeleri ile annelerinin duygu sosyalleştirme davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya, 92 yüksek, 68 düşük sosyal yetkinlikli çocuk olmak üzere toplam 160 çocuk ve annesi katılmıştır. Araştırma verileri; Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği, Çocukların Olumsuz Duygularıyla Başetme Ölçeği ve Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, çocukların duygu düzenlemesinin sosyal yetkinlik düzeyine göre farklılaştığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Ayrıca annelerin duygusal sosyalleştirme davranışlarının duygu düzenlemenin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Sosyal yetkinlik; duygu düzenleme; duygu sosyalleştirme; okul öncesi dönem.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 1(27).

Altan Aytun, Ö., Yağmurlu, B. ve Yavuz, H. M. (2013). Turkish mothers’ coping with children’s negative emotions: A brief report. Journal of Child and Family Studies, 22(3), 437-443.

Bajgar, J.,Ciarrochi, J., Lane, R., & Deane, F. P. (2005). Development of the levels of emotional awareness scale for children (LEAS‐C). British Journal of Developmental Psychology, 23(4), 569-586.

Çağdaş, A. (2008). Anne-baba-çocuk iletişimi. İstanbul: Kök Yayıncılık

Casey, R. J. (1993). Children's emotional experience: Relations among expression, self-report, and understanding. Developmental Psychology, 29(1), 119.

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child Development, 75(2), 317-333.

Çorbacı-Oruç, A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan, D. Y., & Yağmurlu, B. (2010). Emotional, behavioral and social adjusment screening at school entry: Social competence and behavior evaluation-30 scale. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 17(2), 63-74.

Denham, S. A., Mitchell-Copeland, J., Strandberg, K., Auerbach, S. ve Blair, K. (1997). Parental contributions to preschoolers' emotional competence: Direct and indirect effects. Motivation and Emotion, 21(1), 65-86.

Denham, S. A. (1998). Emotional development in young children. Guilford Press.

Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., Auerbach–Major, S., & Queenan, P. (2003). Preschool emotional competence: Path way to social competence?. Child Development, 74(1): 238-256.

Denham, S. A., Bassett, H. H., & Wyatt, T. (2007). The socialization of emotional competence. Handbook of Socialization: Theory and Research, 614-637

Eisenberg, N.,Fabes, R. A., Nyman, M., Bernzweig, J., &Pinuelas, A. (1994). The relations of emotionality and regulation to children's anger‐related reactions. Child Development, 65(1), 109-128.

Eisenberg, N.,Fabes, R. A., Guthrie, I. K., Murphy, B. C., Maszk, P., Holmgren, R., &Suh, K. (1996). The relations of regulation and emotionality to problem behavior in elementary school children. Development and Psychopathology, 8(01), 141-162.

Eisenberg, N., Cumberland, A. & Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological Inquiry, 9(4), 241-273.

Eisenberg, N.,Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotion-related self-regulation and its relation to children’s maladjustment. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 495.

Ersay, E. (2007). Preschool teachers’ emotional experience traits, awareness of their own emotions and their emotional socialization practices (Unpublished doctoral dissertation). The Pennsylvania State University.

Ersay, E. (2014). Parental socialization of emotion: how mothers respond to their children's emotions in Turkey. International Journal of Emotional Education, 6(1), 33.

Fabes, R. A., Eisenberg, N. & Bernzweig, J. (1990). The coping with children’s negative emotions scale: Procedures and scoring. http://www.public.asu.edu/~rafabes/GUEST.HTM adresinden erişildi.

Grandey, A. A.,Fisk, G. M., &Steiner, D. D. (2005). Must" service with a smile" be stressful? The moderating role of personal control for American and French employees. Journal of Applied Psychology, 90(5), 893.

Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. Journal of School Psychology, 45(1), 3-19.

Güven, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: Duygu sosyalleştirmenin aracı rolü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Güven, E., & Erden, G. (2013). A review in the context of emotion socialization. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 20(2), 119-130.

Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., Prior, M. R. ve Kehoe, C. (2010). Tuning in to kids: Improving emotion socialization practices in parents of preschool children–findings from a community trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(12), 1342-1350.

Hughes, C. & Dunn, J. (2002). 'When I say a naughty word'. A longitudinal study of young children's accounts of anger and sadness in themselves and close others. British Journal of Developmental Psychology, 20(4), 515-535.

Kağıtçıbaşı, C. (1970). Social norms and authoritarianism: A Turkish-American comparison. Journal of Personality and Social Psychology, 16(3), 444-451.

Kapçı, E. G., Uslu, R. İ., Akgün, E., & Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Turk.J.Child Adolesc.Ment.Helath, 16(1), 13-20

Koçyiğit, S., Sezer, T., & Yılmaz, E. (2015). 60-72 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,12(1).

Kılıç, Ş., Kumandaş, H., & Var, E. Ç. (2016). Predictors of preschoolers' social competence: parental discipline practices. International Journal of Human Sciences, 13(1), 466-478.

LaFreniere, P. J. & Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment,8 (4), 369-377

McElwain, N. L., Halberstadt, A. G., & Volling, B. L. (2007). Mother and father-reported reactions to children’s negative emotions: Relations to young children’s emotional understanding and friendship quality. Child Development, 78(5), 1407-1425

Miller, A. L., Gouley, K.K., Seifer, R., Dickstein, S., & Shields, A. (2004). Emotions and behaviors in the Head Start classroom: Associations among observed dysregulation, social competence, and preschool adjustment. Early Education and Development, 15(2),147-166

Miller, A. L., Fine, S. E., Gouley, K.K., Seifer, R., Dickstein, S., & Shields, A. (2006). Showing and telling about emotions: Interrelations between facets of emotional competence and associations with classroom adjustment in Head Start preschoolers. Cognition and Emotion, 20(8), 1170-1192

Nacak, M., Yagmurlu, B., Durgel, E., & van de Vijver, F. (2011). Parenting in met-ropole and Anatolia samples: The role of residence and education in beliefs and behaviors. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 85-104.

Onat, O.& Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlan-ması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.

Ömeroğlu, E. & Ulutaş, İ. (2007). Anne baba çocuk iletişiminde duygusal zekanın rolü. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi: Risk altındaki çocuklar, 22-24 Ekim, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Pehlivan, H. (2015). Kadınların benlik saygısını ve yaşam doyumunu artırma: bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı bir grup müdahalesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2).

Perren, S.& Alsaker, F. D. (2006). Social behavior and peer relationships of victims, bully‐victims, and bullies in kindergarten. Journal of child psychology and psychiatry, 47(1), 45-57.

Kennedy Root, A.& Denham, S. A. (2010). The role of gender in the socialization of emotion: Key concepts and critical issues. In A. Kennedy Root & S. Denham (Eds.), The role of gender in the socialization of emotion: Key concepts and critical issues. New Directions for Child and Adolescent Development, 128,1–9. San Francisco: Jossey-Bass

Saltalı, N. (2010). Duyu eğitiminin okulöncesi dönem çocuklarının duygusal beceri-lerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.

Sen, H., Yavuz-Muren, H. M., & Yagmurlu, B. (2014). Parenting: The Turkish Context. In Parenting Across Cultures (pp. 175-192). Springer Netherlands.

Shields, A. & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: the development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33(6), 906.

Şanlı, D. & Öztürk, C. (2015). Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ve tutum-lar üzerine kültürün etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektro-nik Dergisi, 8(4).

Ulutaş, I. & Ömeroğlu, E. (2012). Maternal attitudes, emotional ıntelligence and home environment and their relations with emotional ıntelligence of sixth years old children. INTECH Open Access Publisher.

Ural, O., Güven, G., Sezer, T., Azkeskin, K. E., & Yılmaz, E. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1.

Yağmurlu, B. & Sanson, A. (2009). Acculturation and parenting among Turkish mothers in Australia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 40(3), 361-380

Yağmurlu, B. & Altan, O. (2010). Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation in Turkish preschoolers. Infant and Child Development, 19(3), 275-296.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.