8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet AYDIN, İsmail KESKİN

Özet


Bu çalışmanın amacı; sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygısı düzeylerini anne- baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği ve ailenin sosyo-ekonomik durumu gibi bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemi, Diyarbakır ili merkezine bağlı altı ortaokuldan seçilmiş toplam 619 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada betimsel araştırma türlerinden survey yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Bindak (2005) tarafından ilköğretim öğrencileri için geliştirilen matematik kaygı ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda anne mesleği, ailenin gelir düzeyi, çalışma odasının varlığı, matematikte kendini yeterli görme düzeyi ve öğrenim görülen okul değişkelerine göre anlamlı fark belirlenmiş, diğer değişkenler açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında uygulamaya ve araştırmaya yönelik öneriler getirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Matematik Kaygısı, Psikososyal Değişkenler, 8.Sınıf Öğrencileri, Matematik Öğretimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alkan, Vesile. (2011). Etkili matematik öğretiminin gerçekleştirilmesindeki engellerden biri: kaygı ve nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 89-107.

Arıkam, Gamze. (2004). Kırşehir ilköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri İle Matematik Başarıları Arasındaki ilişki. (Yyımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Kırşehir.

Ashcraft, Mark H. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. Current directions in psychological science, 11(5), 181-185.

Aydın, B. (2011). İlköğretim ikinci kademe düzeyinde matematik kaygısının cinsiyete göre farklılıkları üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1029-1036.

Bakırcıoğlu, Rasim. (2014). Kaygı Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bandura, Albert. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Berkedmir, Mehmet, Işik, Ahmet, & Çikili, Yahya. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER)(16).

Betz, Nancy E. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of counseling psychology, 25(5), 441.

Bindak, Recep. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Bozkurt, Saadeddin. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Matematik Kaygısı, Genel Başarı Ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Buxton, Laurie. (1981). Do you Panic about Maths?: coping with maths anxiety: Vintage.

Campbell, Kathleen T, & Evans, Cay. (1997). Gender issues in the classroom: A comparison of mathematics anxiety. Education, 117(3), 332.

Civil, Şahin. (2008). İstanbul anadolu yakası Kadıköy ilçesinde bulunan resmi ve özel ilköğretim 8.sınıf öğrencilerine uygulanacak olan OKS sınavının öğrenciler üzerinde oluşturduğu sınav kaygısının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Cooper, Stewart E, & Robinson, Debra A. (1989). The influence of gender and anxiety on mathematics performance. Journal of College Student Development.

Coşkun, Nihan, & Demirtaş, Vesile Yıldız. (2015). Öğrenme stillerine göre ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarı ve kaygı düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 549-564.

Covington, Martin V, & Omelich, Carol L. (1987). " I knew it cold before the exam": A test of the anxiety-blockage hypothesis. Journal of educational psychology, 79(4), 393.

Cüceloğlu, Doğan. (2004). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Çepni, Salih. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dede, Yüksel, & Dursun, Şemsettin. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 295-312.

Doruk, Muhammet, & Kaplan, Abdullah. (2013). Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kaygılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (ÖS)), 1505-1522.

Duman, Gül Keziban. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile sınav kaygısı düzeyleri ve ana - baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Master Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Dursun, Şemsettin, & Bindak, Recep. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.

Duymaz, İlker. (2013). Resmi ve Özel Ortaokulların 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Erden, Münire, & Akman, Yasemin. (2002). Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Fennema, Elizabeth, & Sherman, Julia A. (1976). Fennema-Sherman mathematics attitudes scales: Instruments designed to measure attitudes toward the learning of mathematics by females and males. Journal for Research in Mathematics Education, 7(5), 324-326.

Geist, Eugene. (2010). The anti-anxiety curriculum: Combating math anxiety in the classroom. Journal of Instructional Psychology, 37(1), 24.

Geyik, Seda Karakaş. (2015). The Effects Of Parents’socio Economic Status On Mathematics Anxiety Among Social Sciences Students In Turkey. International Journal of Education and Research 3(1), 311-324.

Günhan, Berna Cantürk, & Başer, Neşe. (2007). Geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 68-76.

Gürsoy, Figen. (2006). Farklı sosyo ekonomik düzeydeki ergenlerin benlik tasarım düzeyleri ile kaygı düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 183-190.

Hembree, Ray. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for research in mathematics education, 33-46.

İlhan, Mustafa, & Sünkür, Meral ÖNER. (2012). Matematik Kaygısı ile Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).

Izard, Carroll Ellis, Bartlett, Edmund S, & Marshall, Alan G. (1972). Patterns of emotions: Acad. Press.

Karasar, Niyazi. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Konca, Şükran. (2008). 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Nedenlerinin Bazı Değişkenler Açısında İncelenmesi. (Yayımlanmamaış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Ünivesitesi, Van.

Maloney, Erin A, Ramirez, Gerardo, Gunderson, Elizabeth A, Levine, Susan C, & Beilock, Sian L. (2015). Intergenerational effects of parents’ math anxiety on children’s math achievement and anxiety. Psychological Science, 0956797615592630.

Mayer, Diane Peters. (2008). Overcoming School Anxiety: AMACOM Div American Mgmt Assn.

McLeod, Douglas B, & Adams, Verna M. (2012). Affect and mathematical problem solving: A new perspective: Springer Science & Business Media.

MEB. (2015). 2011 Yılı Seviye Belirleme Sınavı Sayısal Bilgiler. Online: MEB.

Newstead, Karen. (1998). Aspects of children's mathematics anxiety. Educational Studies in mathematics, 36(1), 53-71.

Nolting, Paul D. (2011). Math study skills workbook. Belmont: Cengage Learning.

Norman, Jessica. (2011). ‘Maths Anxiety’in Secondary School Students. Radical Statistics, 105, 140-156.

Osborne, W. (2001). Testing stereotype threat:Does anxiety explain race and sex differences in achievement? Contemporary Educational Psychology, 26(3), 291-310.

ÖSYM. (2015). 2015 YGS Sayısal Bilgiler. Ankara-Online: ÖSYM.

Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Michigan: Merrill.

Richardson, Frank C, & Suinn, Richard M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. Journal of counseling Psychology, 19(6), 551.

Scarpello, Gary. (2007). Helping Students Get Past Math Anxiety. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(6), 34-35.

Senemoğlu, Nuray. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi.

Skemp, Richard R. (1987). The psychology of learning mathematics: Psychology Press.

Softa, Havva KAÇAN, Karamehmetoğlu, Gülşen ULAŞ, & Çabuk, Fatma. (2015). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4).

Şahin, Yüksel Fulya. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 57-74.

Tapia, Martha, & Marsh, George E. (2004). The relationship of math anxiety and gender. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 130-134.

Taş, Yeşim. (2006). Kaygı nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi.

Taşdemir, Cahit. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin ncelenmesi. Yaşam ve Bilim Dergisi, 5(1), 1-12.

Taylor, Bret A, & Fraser, Barry J. (2003). The Influence of Classroom Environment on High School Students' Mathematics Anxiety.

Tekindal, Satılmış. (2009). Duyuşsal Özelliklerin Ölçülmesi İçin Araç Oluşturma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Tobias, Sheila. (1976). Math anxiety: Why is a small girl like you counting on your fingers. Ms, 10, 56-59.

Tobias, Sheila. (1990). Math Anxiety: An Update. National Academic Advising Association Journal, 10(1), 47-50.

Tobias, Sheila, & Weissbrod, Carol. (1980). Anxiety and mathematics: An update. Harvard Educational Review, 50(1), 63-70.

Turner, Julianne C, Midgley, Carol, Meyer, Debra K, Gheen, Margaret, Anderman, Eric M, Kang, Yongjin, & Patrick, Helen. (2002). The classroom environment and students' reports of avoidance strategies in mathematics: A multimethod study. Journal of Educational Psychology, 94(1), 88.

Williams, W. Virginia. (1988). Answers to questions about math anxiety. School science and mathematics, 88(2), 95-104.

Yenilmez, Kürşat, & Özbey, Nüket. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Yetkin, Elif. (2003). Student Difficulties in Learning Elementary Mathematics. ERIC Digest.

Yıldırım, Selda. (2011). Öz-yeterlik, içe yönelik motivasyon, kaygı ve matematik başarısı: Türkiye, Japonya ve Finlandiya'dan Bulgular. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1).

Yurt, Eyüp, & Sünbül, Ali Murat. (2014). Matematik öz-yeterlik kaynakları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 145-157.

Zettle, Robert D, & Houghton, Lori L. (1998). The relationship between mathematics anxiety and social desirability as a function of gender. College Student Journal, 32, 81-86.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.