Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçeye, Türkçeyi Öğrenmelerine ve Kullanmalarına İlişkin Görüşleri

Banu AKTÜRKOĞLU, Kevser ÖZAYDINLIK

Özet


Bu araştırmada, Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının Türkçeye, Türkçeyi öğrenmelerine ve kullanmalarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmış; çocukların görüşlerini derinlemesine betimlemek amacıyla nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, 31 öğrenciden oluşan çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış, içerik analizi yapılmıştır.

Çalışmanın sonucunda, araştırmaya katılan çocukların çoğunun okul dışında ve okulda ders saatleri dışında Almanca ya da daha çok Almanca olmak üzere Almanca-Türkçe karışık konuştuğu, ders kitaplarının dışında daha çok Almanca kitaplar okuduğu, daha çok Türk televizyon kanallarını izlediği; çocukların tamamına yakınının Türkçe derslerini sevdiği, Türkçe ders kitaplarını severek okuduğu; yarısından çoğunun Türkçeyi öğrenmeyi gerekli bulduğu; yarısından çoğunun Türkçe öğrenmeyi kolay bulduğu; yarısının Türkçeyi iyi bildiğini düşündüğü saptanmıştır.


Anahtar Kelimeler


İki dillilik; ana dili; Almanya’daki Türk çocukları;

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Alabay, E. (2008). Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin okulöncesi dönem çocuklarında dil gelişimi ve Alman hükümetinin göçmen çocukları için düzenlediği dil gelişim programları. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 2 (pp. 356-371). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Aydın, İ. S. (2013). İki dilli Türk öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine yönelik bir durum çalışması. Turkish Studies, Volume 8/9 Summer, 657-670.

Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Ellez, M., Şahin, B., Tombul, E., et al. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Belet, Ş. D. (2009). İki dilli Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri (Fjell ilköğretim okulu örneği, Norveç). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, M. (2008). Yurtdışında bulunan Türk çocuklarının eğitimi ve uyumunda öğretmenlerin sorumlulukları. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 1 (pp. 286-302). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Çalışkan, N. (2008). Türk öğretmenler tarafından yürütülen Türkçe ve Türk kültürü derslerinin verimliliğini etkileyen faktörler. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 2 (pp. 191-208). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Güllüpınar, F. (2010). Almanya'da türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimdeki başarısızlıklarının yapısal nedenleri: entegrasyon aşağı mı yukarı mı?, Eğitim, Bilim Toplum Dergisi, 8 (31), 65-87.

Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. Dil Dergisi, 134, 26-41.

Yağmur, K. (2013). Dil öğretiminde anadili, ikinci dil ve yabancı dil kavramları. In M. Durmuş, & A. Okur (Eds), Yabancılara türkçe öğretimi el kitabı, (pp, 181-200). Ankara: Grafiker Yayınları.

Yaylacı, A. F. (2008). Belçikalı ve Türk eğitimcilerle velilerin Türkçe ve Türk kültürü derslerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. In İ. Aydoğan, & F. Yaylacı (Eds), I. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”, Volume 1 (pp. 236-252). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.

Yazıcı, Z., & Temel, F. (2011). İki dilli ve tek dilli çocuklarda dil gelişimi okuma olgunluğu ilişkisi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 145-158.

Yazıcı, Z. (2011). Okulöncesi dönemdeki göçmen çocukların iki dilli ve çok kültürlü ortamda öğrenmeleri üzerine onlar bizim hemşehrimiz uluslararası göç ve hizmetlerin kültürlerarası açılımı (Eds.: Erol Esen & Zeliha Yazıcı). s. 75-84. Ankara: Siyasal Kitabevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.