Spor Bilimlerinde Lisansüstü Öğretimin Mevcut Durumu ve İhtiyaçları

Yunus Emre KARAKAYA, Baykal KARATAŞ

Özet


Türkiye’de lisansüstü öğretim, birçok bilim alanlarında olduğu gibi spor eğitiminde de kurumsal, sistem yapısı, öğrenci niteliği, eğitim programları gibi başlıklarda problemler yaşamaktadır. Bu problemler ve konuyla ilgili güncel literatür çerçevesinde yapılan çalışmada, lisansüstü kavramı, dünyada ve Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretimin mevcut durumu betimsel olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda tartışma yapılarak geliştirilen çözüm önerileriyle alana katkı sağlaması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de spor bilimlerinde lisansüstü öğretim bir yapısal dönüşüm ihtiyacı içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü spor öğretiminin kalitesi ve performansının artırılması için tespit edilen öneriler karar vericiler tarafından çözümlenmeye çalışılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Spor bilimleri; lisansüstü; yükseköğretim; türkiye

Tam Metin:

PDF

Referanslar


• AEHESIS (Aligning a European Higher Educational Structure In Sport Sci-ence, (2011,Aralık04).

• Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan milli eğitim bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları (Ankara ili örneği), Yük-sek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

• Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 87- 115.

• Avrupa Spor Bilimleri Eğitimi ve İstihdamı Birliği (2011). , (2011, Aralık 22)

• BFUG Working Group on Stocktaking. (2005). Bologna process stockta-king, (2011,Temmuz 18)

• Bologna Working Group on Qualifications Framework. (2005). A fra-mework for qualifications of the european higher education area, Copen-hagen : Ministry of Science Technology and Innovation, (2011 ,Temmuz 17)

• Bozan M. (2012). Quest for quality in Graduate Education, Sosyal ve Beşe-ri Bilimler Dergisi, 4 (2), 179- 181.

• Çakar, Ö. (1997). Fen bilimleri alanında bilim adamı yetiştirme: lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri:(7), 65-75.

• Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak değerlendirilme-si, Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

• European Ministers Responsible for Higher Education. (2005). The euro-pean higher education area-achieving the goals,,

o (2011 Temmuz 15)

• İnam, A. (1994). Eğitimin sorgulanması için öneriler, Cumhuriyet Bilim Teknik Ek Dergisi, 314(8), 82-85.

• Karakaya, Y. E. (2012). Avrupa birliği’nde spor eğitimi politikaları ve bu politikaların türk spor eğitim sistemine uyumu.Doktora Tezi Fırat Üniversi-tesi , Elazığ.

• Karakaya, Y. E. ve Çoban, B. (2014). The compliance of fields of sports education to sports education institutions within the scope of the AEHESIS thematic network project in turkey, Turkish Studies-International Periodi-cal For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (5), 1246.

• Karakaya, Y. E. ve Tel, M. (2014). Globalization era and discussion on sport sciences in hıgher education, Turkey Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (11), 328-329.

• Karakütük, K. (2002 ). Lisansüstü öğretimin sorunları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7,19-22.

• Karaman, S., Bakırcı F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: sorunlar ve çözüm önerileri, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2), 111.

• Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.

• Oktik, Ş. (2007). Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi, Yükseköğretim Ku-rulu,, (2011 Temmuz 1).

• Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve uygulamalar, Journal of Faculty of Educational Sciences, 34 (1), 25-40.

• Sezgin F., Kavgacı, H. ve Kılınç A. Ç (2011). Self evaluations of educatio-nal administration and supervision graduate students in turkey, Journal of Higher Education and Science, 1 (3), 161-169.

• Türker, K. (2001). Bilim adamı yetiştirme: dünya’da türkiye’de lisansüstü eğitim, TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri (7): Bilim Adamı Yetiştirme-Lisansüstü Eğitim:, Ankara: TÜBİTAK Matbaası.

• Yılmaz, R. (2008), Türkiye’de lisansüstü öğrenim için öğrenci seçimi: kara harp okulu savunma bilimleri enstitüsünde bir uygulama, Savunma Bilim-leri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Ankara.

• Yükseköğretim Kurulu (2011). Türkiye yükseköğretim yeterlilikleri çerçeve-si, (2011 Temmuz 10)

• Yükseköğretim Kurulu (2016a). 2547 sayılı yasa,,

o (2016 Haziran 1)

• Yükseköğretim Kurulu (2016b). (2016 Mayıs31)

• Yükseköğretim Kurulu (2016c). (2016 Mayıs31)

• Yükseköğretim Kurulu (2016d).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.