ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri

Tuğba ECEVIT, Feride KARAGÖZ, Fitnat KAPTAN

Özet


Avrupa Fen Eğitimi Araştırma Kurumu (Europen Science Education Research Association)  düzenlendiği konferanslarda dünya genelinde fen eğitimi alanına yönelik yapılan çalışmaları bir araya getirmektedir. 1995 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmekte olan ESERA Konferansı’na dünyanın çeşitli ülkelerinden fen eğitimi alanındaki araştırmacılar katılım göstermektedir. ESERA Konferanslarında güncel fen eğitimi alanında yapılan çalışmalar uluslararası alanda paylaşıma sunulmaktadır. Bu çalışmada, dünyada yapılan Fen Eğitimi alanındaki çalışmaların eğilimlerini belirlemek amacıyla 2009-2011 ve 2013 yıllarında ESERA konferans kitaplarında yayımlanan 903 makale incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniklerinden kategorisel analiz ve frekans analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Bu çalışmanın araştırmacılara uluslararası fen eğitimi alanındaki güncel konuların, durumların ve eğilimlerin neler olduğu konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler


Avrupa fen eğitimi araştırma kurumu, ESERA konferansları, fen eğitimi alanındaki güncel eğilimler, fen eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, M (1999). Cumhuriyet dönem ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 144.

Barrow, L. H. (2006). A brief history of inquiry: From Dewey to standards. Journal of Science Teacher Education, 17(3), 265-278.

Beeth, M. E. (1998). Teaching for conceptual change: Using status as a metacognitive tool. Science Education, 82, 343-356.

Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (Analoji) Yöntemi kullanılarak lise 2. sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20):26–32.

Bruguiere, C., Tiberghien, A., & Clement, P. (Eds.). (2012). E-Book Proceedings of the ESERA 2011 Conference: Science learning and Citizenship. Lyon, France: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-44-8.

Canpolat, N. & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: teorik temelleri, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 59-66.

Cansüngü Koray, Ö. & Bal, Ş. (2002). Fen eğitiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim stratejisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 83-90.

Chi, M. T. H. (1992). Conceptual change within and across ontological categories: Examples from learning and discovery in science. Cognitive Models of Science: Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 129-186.

Constantinou, C. P., Papadouris, N., & Hadjigeorgiou, A. (Eds.). (2014). E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Çakmakçı, G. & Taşar, M.F. (Eds.) (2010). Contemporary science education research: Learning and assessment. E-Book Proceedings of the ESERA 2009 Conference. Istanbul, Turkey: European Science Education Research Association. ISBN: 978-605-364-033-2.

Çakmakçı, G. & Taşar, M.F. (Eds.) (2010). Contemporary science education research: Scientific literacy and social aspect of science. E-Book Proceedings of the ESERA 2009 Conference. Istanbul, Turkey: European Science Education Research Association. ISBN: 978-605-364-034-9.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.

Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A.N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9, 1, 49-64.

Ergun, M., & Çelik, E. (2011). Türkiye’de fen eğitiminde yeni eğilimler: 2008 yılı örneği. E- journal of New World Sciences Academy, 6, 508-514.

Evren, A., Atmaca, S., & Kaptan, F. (2012). Türkiye’ de Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü çalışmalardaki Eğilimler. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 15-17 May 2012, Gazimagosa/ KKTC

Gücüm, D. & Kaptan, F. (1992). Dünden Bugüne İlköğretim Fen Bilgisi Programları ve Öğretim”, Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Dergisi, 8, 249–258.

Hawsen, P.W., Beeth, M.E. & Thorley, N.R. (1998). Teaching for conceptual change. International Handbook of Science Education. 199-218.

Hurd, P. D. (1997). Scientific literacy: New minds for a changing world. Issues and Trends. Stephen Norris, Section Editor.

Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17, 1, 87-102.

Karamustafaoğlu, O. & Yaman, S. (2010). Fen eğitiminde özel öğretim yöntemleri I-II. Ankara: Anı Yayıncılık.

Marshall, C. & Rossman, G.B. (1999). Designing Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji (6, 7. ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milllar, R & Osborne, J. (1998). Beyond 2000: Science education fort he future.

Özata Yücel, E. (2013). Fen bilimleri programındaki ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları konularının öğretim tasarımı ve uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Posner, G.J., Strike, K.A., Hewson, P.W ve Gertzog, W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory conceptual change, Science Education, 66. 211- 227

Smith, E.L., Blakeslee, T.D. & Anderson, C.W., 1993, Teaching Strategies Associated With Conceptual Change Learning in Science. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 111-126.

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Sözbilir, M., & Canpolat, N. (2006). Fen eğitiminde son otuz yıldaki uluslararası değişimler: Dünyada çalışmalar nereye gidiyor? Türkiye bu çalışmaların neresinde? M. Bahar (Ed). Fen ve teknoloji öğretimi.(s.418-432). Ankara: Pegem Yayıncılık

Taşar, M.F. & Çakmakçı, G. (Eds.) (2010). Contemporary science education research: Teaching. E-Book Proceedings of the ESERA 2009 Conference. Istanbul, Turkey: European Science Education Research Association. ISBN: 978-605-364-030-1.

Taşar, M.F. & Çakmakçı, G. (Eds.) (2010). Contemporary science education research: Pre- service and in-service teacher education. E-Book Proceedings of the ESERA 2009 Conference. Istanbul, Turkey: European Science Education Research Association. ISBN: 978-605-364-032-5.

Taşar, M.F. & Çakmakçı, G. (Eds.) (2010). Contemporary science education research: International perspective. E-Book Proceedings of the ESERA 2009 Conference. Istanbul, Turkey: European Science Education Research Association. ISBN: 978-605- 364-031-8.

Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Analysis of science and mathematics education articles published in Turkey-I: Keywords. İnönü University Journal of Faculty of Education, 9, 89-103

Ünal, S., Çoştu, B., & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).

White, R.T. (1998). Research, theories of learning, principles of teaching and classsroom practice: Examples and issues, Studies in Science Education, 31. 55-70

Yetişir, M. İ. (2007). ;İlköğretim fen bilgisi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği birinci sınıfında okuyan öğretmen adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Ankara

Yıldırım, A. & Şimşek, A. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara, Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, A. & Morgil, İ. (1992). Türkiye’de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve öneriler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 269-278.

Yüksel, S. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları ve sorunları, Millî Eğitim Dergisi, (159), 120–125.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.