Kolb’un Öğrenme Döngüsü’nün Biyoloji Dersinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma

Munise Handan GÜNEŞ

Özet


Kolb’ün öğrenme döngüsünün biyoloji dersinde uygulanmasıyla gerçekleştirilen bu çalışmada öğretmen adaylarının bireysel öğrenme stilleri Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri  (KÖSE) ile tespit edilmiştir. Çalışmaya toplam 76 öğretmen adayı katılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yapılırken, deney grubunda dersler Kolb’un öğrenme döngüsüne uygun bir şekilde yapılandırılarak işlenmiştir. Veriler hücre bölünmesi konusuyla ilgili geliştirilen başarı testinin ön test ve son test olarak uygulanmasıyla ve deney - kontrol grubundaki öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile başarı testi erişi puan ortalamalarının karşılaştırılması ile elde edilmiştir. Çalışma sonunda uygulama yapılan deney grubunun, geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenim gören gruba göre daha başarılı olduğu saptanmıştır.

 


Anahtar Kelimeler


Kolb's learning styles, experintal learning theory,cell division,

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47

Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayımlanan çalışmaların incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kay Aruilommi, T.O., Nurmi, J.E. & Aunola, K. (2002). The development of achievement

strategies and academic skills during the first year of primary school. Learning and Instruc-tion, 12, 509-527.

Ayersman, D. J. (1996). Reviewing the research on hypermedia-based learning. Journal

of Research on Computing in Education. 28(4), 500-576.

Biggs, J. (2001). Enhancing learning: A Matter of style or approach. Robert J.

Sternbergand Li-Fang Zhang (Ed.), Perspectives on thinking, learning and cognitive styles (ss.73 – 102). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates,

Bradbeer, J. (1999). Barriers to interdisciplinarity: Disciplinary discourses and student

learning. Journal of Geography in Higher Education, 23 (3), 381-396.

Boydak, A. (2001). Ögrenme stilleri. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Burke, K. & Dunn R. (2002). Learning style-based teaching to raise minority student test scores there is no debate. EBSCO Publishing.

Callon, R.J. (1997). An experimental investigation of the relationship among the time- of-day preference of grade nine students taking a sequential test in algebra and achievement in the test. (Doctoral dissertation, St. John's University).

Cano, J. & Garton, B. L. (1994). The relationship between agriculture preservice teachers’ Learning styles and performance in a methods of teaching agriculture course, Journal of Agricultural Education,35(2), 6 10.

Cassidy, S. (2004). Learning styles: an overview of theories. Educational Psychology.

(4), 419-444.

Claxton, C.S. & Murrell, P.H. (1987). Learning styles: Implications forImproving educational practice. Washington: DC:George Washington University. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 4.

Coffield, F. J., Moseley, D.V., Hall, E. & Ecclestone, K. (2004 ). Should we be using Learning styles? What research has to say to practice?

URL:https://crm.lsnlearning.org.uk/user/order.aspx?code=041540&src=xoweb&cookietest= true. 24- 11-2010 tarihinde alınmıştır

Dunn, R., (1990). Rita Dunn answers questions on learning styles. Educational Leadership, 48(2), 15-19.

Feldman, A. & Ford, P. (1983). Bilginler ve buluşlar ansiklopedisi. (Çev: M. Akçalı ve K. Akçalı). İstanbul: Milliyet Yayın A.Ş.

Felder, R. M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23.

05.2014 tarihinde alınmıştır.

Felder, R.M. and Silverman, L.K., (1988). Learning and teaching styles in engineering

education. Engineering Education, 78 (7), 674-681.

Gencel, I. E. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim,

tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi. (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Ün-iversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir).

Gencel, I. E. (2007). Kolb’ün deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri III’ ün

Türkçeye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 120-140.

Given, B. K. (1996). Learning styles: a synthesized model. Journal of Accelerated Learning And Teaching, 21(1-2), 11-43.

Grasha, A.F & Riechmann, S. (1982). The grasha-riechmann student learning style scales: Research findings and applications. Keefe, J. (ed.), Student learning styles and brain behav-ior. Reston: VA: NASSP.

Güven, B. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde alan bağımlılık- alan bağımsızlık bilişsel stilboyutlarına uygun olarak hazırlanan öğretim etkinliklerinin akademik başarı ve tutumlar üzerindeki etkisi. (Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir).

Hadfield, J. (2006). Teacher education and trainee learning style. RELC Journal, 37;367. URL:http://rel.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/3/367 10-11-2010 tarihinde alınmıştır.

Hall, A.L. (1993). A critical exploration of learning style preferences and the mathematical achievement of chapter 1 middle school students’ administrative and instructional implica-tions. ( Doctoral dissertation, Oklahama State University,Oklahama).

Hasırcı, Ö. (2006), Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2(1), 15-25.

Healey, M., Kneale, P. & Bradbeer, J. (2005). Learning styles among geography undergradu-ates: an international comparison. AREA. 37 (1), 30-42.

Johns, B. (1999). Effects of learning style based homework prescriptions on the achievement

and attitudes of middle schools students. 10- 11-2010 tarihinde alınmıştır.

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir).

Kayes, D. C. (2002). Experiential learning and its critics: preserving the role of experience in management learning and education. Academy of Management Learning and Education, 1 (2), 137-149.

Kayes, D.C. (2005). Internal validity and reliability of Kolb’s Learning Styles Inventory

Version 3 (1999). Journal of Business and Psychology, 20 (2), 249-257.

Kılıç, E. (2002).Web temelli öğrenmede baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi veakademik başarıya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara).

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and develop-ment. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.

10.02.2010 tarihinde alınmıştır.

Kolb, A. Y. & Kolb, D. A. (2005). The Kolb learning style inventory: Version 3.1 Technical specifications. < http://www.whitewaterrescue.com/support/pagepics/lsitechmanual.pdf.>

02.2010 tarihinde alınmıştır

Kolb, A. &Kolb,D.A.(2011). Experiential learning theory bibliography,Volume 1,1971–

(Online): 13.02. 2011 tarihinde alınmıştır.

Kolb, A. & Kolb, D.A. (2012). Experiential learning theory bibliography, Volume 2, 2006–2011. < http://learningfromexperience.com/media/2012/02/Bibliography_2006->

(Online): 13.02.2011 tarihinde alınmıştır.

Kopsovich, R.D. (2003). A study of correlations between learning styles of students and their mathematics scores on the Texas assessment of academic skills test. (Doctoral Dissertation, University of North Texas, Texas)

Leigh, J. (2011). A reflective assessment of my practice as a geography teacher in inclusive higher. Education British Journal of Educational Research, 1(2), 69-83.

Lemire, D. (1996). Using learning styles in education: research and problems. Journal of Accelerated Learning and Teaching, 21(1-2), 44- 59.

Lukow, J.E. (2002). Learning style as predictors of student attitudes toward the use of

technology in recreation courses. (Doctoral Thesis, Indiana University).

Mathews, D. (1994). An investigation of students’ learning styles in various disciplines in colleges and universities. Journal of Humanistic Education and Development, 33, 65-74.

Myers-Briggs, I. & Myers P. B. (1980). Gifts differing: understanding personality type.

Palo Alto. California: Consulting Psychologists Press.

Marshall, C. (1990). The power of the learning styles philosophy. Educational

Leadership, 48(2), 62.

Mutlu, M. ve Aydoğdu, M., (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme

yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 15–29.

Nichols, J. (2003). The effects of kolb’s experiential learning theory on achievement and

attitude.. < http://wwwweb1.epnet.com/citation.asprds. >

Retrievedon: 20-01-2011,tarihinde alınmıştır.

Özdemir, N. (2015). Kolb’ün Öğrenme Döngüsü’nün Coğrafya Derslerinde Uygulanmasıyla

İlgili Deneysel Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of

Education) 30(2): 81-98

Özbek, Ö. (2006). Öğrenme stili özelliklerinin dikkate alındığı öğretim etkinliklerini

uygulamanınakademik başarı, tutumlar ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.

Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 34-47.

Uzuntiryaki, E., Bilgin, N. ve Geban, Ö. (2003). The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry. Paper presented at the annual meeting of the national association for research in science teaching. Philadelphia, PA, (ERIC Document Reproduction Service No. ED 475 483).

Veznederoğlu, L. ve Özgür O. (2005). Öğrenme stilleri: Tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim-Online, 4(2),1-16, < http://ilkogretim-online.org.tr/vol4say2/v04s02m1.pdf. >

05.2014 tarihinde alınmıştır.

Yamazaki, Y. (2005). Learning styles and typologies of cultural differences: a theoretical and comparison. International Journal of Intercultural Relations, 29 (5), 521-548.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.