Aile Tutumlarına Göre Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi

Mehmet UYSAL, Ünal ÇAKIROĞLU, Mehmet Barış HORZUM

Özet


Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin, ailelerin internet tutumları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Genel tarama modellerinden kesitsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler, İstanbul’daki iki okulun toplam 242 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisinden “Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri” ve “İnternet Aile Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin aile tutumlarına göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Ailelerinin internet tutumu “demokratik” olarak belirlenen öğrencilerin bilgi arama stratejilerinin müsamahakar, ihmalkar ve otoriter internet tutumuna sahip ailelerin çocuklarına göre hem toplam puan bazında hem de davranışsal, prosedürsel ve meta-bilişsel alanlarda daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


internet aile tutumu; çevrimiçi bilgi arama; bilgi arama stratejileri; ortaokul öğrencileri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aşkar, P. ve Mazman, S.G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 167-182.

Alpaslan, M. V. (2014). İnternet aile stilinin lise öğrencilerinin internete yönelik tutum, öz

yeterlik ve internet kullanım amacına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya

Ayas, T. ve Horzum, M. B. (2012). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve mağdur olma yaygınlığı. İlköğretim Online, 11(2), 369-380.

Ayas, T. ve Horzum, M. B. (2013). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve

Aile İnternet Tutumunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk PDR Dergisi, 349, 46-57

Barkin, S., Ip, E., Richardson, I. ve Klinepeter, S. (2006). Parental media mediation styles for children aged 2 to 11 years. Pediatrics Adolescents, 160, 395-401.

Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use.

The Journal of Early Adolescence, 11(1), 56–95.

Bos, N. (2000). High school students’ critical evaluation of scientific resources on the World Wide Web. Journal of Science Education and Technology, 9, 161-173.

Chisholm, J.F. (2006). Cyberspace violence against girls and adolescent females. Annals of the New

York Academy of Sciences, 1087, 74–89. doi:10.1196/annals.1385.022

Darling, N. (1999). Parenting style and its correlates. http://eric.ed.gov/?id=ED427896

Darinberg, L. (1993). Parenting style as context: an integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487-496.

Debowski, S. (2001). “Wrong Way: Go Back! An Exploration of Novice Search Behaviours

While Conducting an Information Search.” The Electronic Library 19(6).

doi:10.1108/02640470110411991.

Dias, P., Gomes, M. J. ve Correia, A. P. (1999). Disorientation in hypermedia environments: Mechanisms

to support navigation. Journal of Educational Computing Research, 20(2), 93–117.

Eastin, M., Greenberg, B. ve Hofschire, L. (2006). Parenting the Internet. Journal of Communication,

, 486-504.

Fleming, J., Greentree, S., Cocotti-Muller, D., Elias, K. ve Morrison, S. (2006). Safety in Cyberspace. Youth and Society, 38(2), 135-154.

Fraenkel, J. R., Norman, E. W. ve Helen ,H. H. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education. 8th ed. New York: McGraw-Hill umanities/Social Sciences/Languages.

Hill, J. R. (1999). A conceptual framework for understanding information seeking in open-ended

information systems. Educational Technology Research and Development, 47(1), 5–27.

Horzum, M. B. ve Bektaş, M. (2014). Examining internet usage aim and internet parental style of elementary school students in terms of various variables.C roatian Journal of Education, 16(3), 745-778.

Kerbs, R. (2005). Social and ethical considerations in virtual worlds. Electronic Library 23(5), 539-546.

Kuiper E., Volman M. ve Terwel J. (2005). The Web as an information resource in K-12 education:

strategies for supporting students in searching and processing information. Review of Educational Research, 75(3), 285–328.

Kuipers, G. (2006). The social construction of digital danger: debating, defusing and inflating the moral dangers of online humor and pornography in the Netherlands and the United States. New Media & Society, 8, 379-400.

Lee, S., ve Chae, M. A. (2007). Children‘s Internet use in a family context: influence on family relationships and parental mediation. Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 640-644.

Livingstone, S. (2003). Children’s use of the Internet: reflections on the emerging research agenda. New Media & Society, 5(2), 147-166.

Mitchell, K., Finkelhor, D. ve Wolak, J. (2005). Protecting youth online: family use of filtering and blocking software. Child Abuse & Neglect, 29, 753-765.

Oblinger, D. G. ve Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation. Online e-book. Educause.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-9.

Rosen, L. (2008). The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent MySpace behaviour. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 459-471.

Spink, A. ve Jansen, B. J. (2004). Web search: Public searching of the Web. Dordrecht: Springer.

Tsai, M.J. ve Tsai, C.C. (2003). Information searching strategies in web-based science learning: The role of Internet self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 43–50.

Tsai, M.J. (2009). Online Information Searching Strategy Inventory (OISSI): A Quick Version and a

Complete Version. Computers & Education 53(2), 473–83. doi:10.1016/j.compedu.2009.03.006.

url 1. Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2014.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 adresinden 6 Ağustos 2015’de erişildi.

Valcke, M., S. Bonte, B. De Wever ve I. Rots. “Internet Parenting Styles and the Impact on Internet Use of Primary School Children.” Computers & Education 55(2), 454–64. doi:10.1016/j.compedu.2010.02.009.

Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H. ve Gerarts, M. (2007). Primary school children’s safe and unsafe use of Internet at home and at school: an exploratory study. Computers in Human Behavior,

, 2838-2850.

Wang, R., Bianchi, S. ve Raley, S. (2005). Teenagers’ Internet use and family rules: a research note.

Journal of Marriage and Family, 67, 1249-1258.

Wu, Y.T. ve Tsai, C. C. (2005). Information commitments: Evaluative standards and information searching strategies in web-based learning environments. Journal of Computer Assisted Learning,

, 374–385.

Youn, S. (2008). Parental influence and teens’ attitude toward online privacy protection. The Journal

of Consumer Affairs, 42(3), 362-388.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.