Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Tez Oluşturma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Gereksinimlerine Dayalı Olarak Kazanması Gereken Yeterliliklerin Belirlenmesi

Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Özet


Bu araştırma sanat ve tasarım alanlarında eğitim gören lisansüstü öğrencilerin tez araştırması gerçekleştirme ve tez yazım sürecinde temel olarak karşılaştıkları sorunlar ile gereksinimlerini belirleme ve uluslararası katılımlı alan uzmanlarının görüşlerine göre çözüm önerilerine dayalı olarak kazanmaları gereken yeterlilikleri belirleme amacını taşır. Araştırma sürecinde lisansüstü öğrencilerin tez konusunu belirleme, uygun yöntemi belirleme, yöntem ile uygulama sürecini ilişkilendirme, uygulama sürecinde görsel odaklı bir yaklaşım yapılandırma gibi konularda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri çerçevesinde ise lisansüstü öğrencilerin yöntem belirleme sürecinde sanat uygulamaları odaklı bir bakış açısı geliştirmelerine ilişkin gereksinimler üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede lisansüstü öğrencilerin kazanması gereken yeterlilikler görseli yorumlama, görseli toplama/belgeleme, görseli yaratma/oluşturma ve görseli sunma odaklı araştırma yöntem ve yaklaşımları olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Lisansüstü eğitim; doktora tez süreci; doktora eğitimi; sanat eğitimi; görsel araştırma yöntemleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altınkurt, L. (2007). Sanat Egitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi, Milli Egitim, 173, 105-113.

Ayaydın, A. ve Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 1-8.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Chang, Y.H., Chang, C.Y., & Tseng,Y.H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education Tecnology, 19: 315-331.

Eisner, E. W. (2001). What does it mean to say a school is doing well? Phi Delta Kappan, 82(5), 367–372.

Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven, CT: Yale University Press.

Eisner, E.W. (2005). Introduction: My journey as a writer in the field of education. Reimagi-ning schools: The selected works of Elliot Eisner (ss. 1–6) içinde. New York, NY: Routledge.

Korkmaz, Ö., Şahin, A. ve Yeşil, R. (2011a). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerli-lik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 962-973.

Margolis, E. & Luc Pauwel, L. (2011). Handbook of visual research methods. London: SAGE

McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry. London: Pearson.Murtonen ve diğ., 2008;

McNiff , S (2008). Arts based research, Knowles, G. and Cole, A. (Eds), Handbook of the Arts in Qualitative Inquiry: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues içinde, 20-39, Thousand Oaks, CA: Sage.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mitchell, C. (2011). Doing visual research. London: Sage Publication.

Oruç, S., Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), 121 -132.

Otacıoğlu, S.G. (2007). Öğrenci odaklı bir yaklaşım kullanarak araştırma yöntemi öğretmek: Uygulamaya yönelik eleştirel düşünceler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2); 511-520.

Özer, B., Yazar, T. & Eren, A. (2013). Analysis of graduate thesis papers in Turkey in the field of fine arts education between 1992 and 2012, Journal of Theory and Practice in Education, 9(4), 497-510.

Pauwels, L. (2006). Ethical issues of (on-line) visual research. Visual Anthropology, 19, 365-369 Robson, S. (2011). Producing and using video data in the early years: Ethical questions and practical consequences in research with young children. Children and Society, 25, 179-189.

Richter, O. Z., Bäcker, E.M., & Vogt,S. (2009).Rewiew of distance education research (2000 to 2008):Analysis of research areas,methods and authorship patterns. International Re-view of Research in Open and Distance Learning, 10 (6).

Şen, U. S. (2005). Sanat eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması, Journal of Ataturk University Social Sciences Institute, 5(1).

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Current trends in educational technology research in Turkey. Selcuk University Journal of So-cial Sciences Institute, 19, 439-458.

Walker, D. A. (2010). A confirmatory factor analysis of the attitudes toward research scale. Multiple Linear Regression Viewpoints, 36(1), 18-27.

Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Ankara: Yükseköğre-tim Kurulu Yayını.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.