Sporda Mobbing Uygulamaları ve Sporcuların Mobbing Algılama Düzeylerinin Tespiti

Melih Nuri SALMAN, Sinem YALÇINDAĞ

Özet


Son yıllarada mobbing konusunda meslek dalları ve çalışanlarına yönelik pek çok araştırma yapılmaya başlanmış olsa da spor alanında yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu araştırmada, spor alanında yaşanan mobbing davranışları ile sporcuların mobbinge yönelik algılarının neler olduğu ve ne şekilde gerçekleştirildiği bu araştırmanın ana amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini ülkemizdeki elit düzeyde spor yapan lisanslı sporculardır. Araştırma grubunu ise, 126’sı milli takımlarda yer alan 189’u ulusal liglerde oynayan voleybol (85), futbol (89), su topu (49) ve buz hokeyi (92) branşlarından toplam 315 sporcu oluşturmuştur. Araştırmada spora uyarlaması Cengiz (2008) tarafından yapılan mobbing ölçeği kullanılmıştır. Spora uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach alpha değeri 0.94 olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistikî yöntem olarak frekans, yüzde dağılımları, ikili gruplar için non parametrik testler olan Mann Whitney U testi, çoklu gruplar için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma bulgulara göre; araştırma grubunda yer alan sporcuların tüm alt boyutlarda düşük düzeyde mobbing algılamasına sahip oldukları, 29-34 yaş grubu sporcuların diğer yaş gruplarına göre daha çok mobbinge maruz kaldıkları, voleybol ve buz hokeyi sporcularının daha fazla mobbinge uğramış oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Spor; Mobbing; Yıldırma; Psikolojik Taciz

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alkan ve ark (2011 ) Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimi Dergisi, 2011, 13 (3): 270-280.271

Bahçe Ç. (2007). Mobbing Olusumunda Örgüt Kültürünün Rolü, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.S.11

Çakır B. (2006). İş Yerindeki Yıldırma Eylemlerinin (Mobbing) İşten Ayrılmalara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tez, İstanbul.S.33

Çobanoğlu Ş.(2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, Timaş Yayınları, İstanbul, S.27

Ekiz V.(2010) .İşletmelerde Yaşanan Psikolojik Şiddet, Yüksek Lisans Tezi, S.9-10-11-27-55-56

Field T.( 1996). Bully in Sight.How to Predict,Resist,Challenge and Combat Workplace Bullying .Overcoming the Silence anad Denial by which Abuse Thrives.Oxfordshire:Success Unlimited.pp.160-172

Fonseca AC. (2000). Bully in Sight: How to Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying. Behaviour Rsearch and Therapy, Vol: 38, Issue: 6, Zaterdag.

Hacıcaferoğlu ve Çoban ( 2011) Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim dergisi, Cilt 24. Sayı 2. 2016 Kış

Leymann H.(1996). The Content And Development Of Mobbing At Work, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 5 (2),pp.5.

Pelit E, Kılıç İ.(2014)Çalışma Hayatının Bir Sorunu Olarak Mobbing ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi:Türkiye ve Kazakistan Otellerinde Bir Uygulama Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9: 90-126

Rayner, C.; K. Mclvor;(2008). “Dignity at Work Project”, Research Report, University of Portsmouth, pp.21.

Schermerhorn, John R.; James G. Hunt; Richard N. Osborn (1997). Organizational Behavior, 6.Edition

Tan UB. (2005). İş Yerinde Rekabetin Neden Olduğu Psikolojik Baskılar ve İş Yerinden Uzaklaştırma ( Mobbing). (Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Tınaz, Pınar. (2006). İş Yerinde Psikolojik Taciz. (Mobbing). (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.S.18-20-21-44-47-107-112-117-156-157-158-160-174

Yavuz H.(2007).Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Isparta,


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.