Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Sınıf Topluluğu Hissi ve Öğrenci Bağlılığı Arasındaki İlişki

Esin ERGÜN, Fatma Betül KURNAZ

Özet


Bu araştırmanın amacı çevrimiçi öğrenme sürecine etkisi olan sınıf topluluğu hissi ve öğrenci bağlılığı ile bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veriler 2014-2015 yılında Karabük’te bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitim yoluyla pedagojik formasyon eğitimi alan 175 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir kişisel bilgi formu ile birlikte Sınıf Topluluğu Ölçeği ve Öğrenci Bağlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U-Testi, Sperman Brown Sıra Farkları Korelasyonu ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sınıf topluluğu hisleri yüksek bulunmuştur. Farklı sıklıkta çevrimiçi derse katılma sınıf topluluğu hissini değiştirmemiştir. Çevrimiçi derse girme sıklığının artması öğrenci bağlılığını olumlu yönde etkilemiştir. Sınıf topluluğu ve öğrenci bağlılığı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Öğrenci bağlılığı; sınıf topluluğu; uzaktan eğitim; çevrimiçi öğrenme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alkan, C. (1987). Açık öğretim: Uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 157.

Altınkurt, Y. Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.

Ardichvili, A. (2008). Learning and knowledge sharing in virtual communities of practice: Motivators, barriers, and enablers. Advances in Developing Human Resources, 10(4), 541-554.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bouta, H., Retalis, S. & Paraskeva, F. (2012). Utilising a collaborative macro-script to enhance Student Engagement: A mixed method study in a 3D virtual environment. Computers & Education, 58, 501–517.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: PegemA Yayınları.

Carini, R., M., Kuh, G.,D. & Klein, S.,P. (2006). Student engagement and student learning: Testing the linkages.Research in Higher Education, 47 (1), 1-32.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik. 2. Baskı, Pegem Akademi: Ankara.

Dalgıç, G., Doyran, F. & Vatanartıran, S. (2012). Ücretli Öğretmenlerin, Katıldıkları Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Deneyimleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 39-54. [Çevrimiçi]: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30272744/Ucretli_Ogretmen-Dalgic-Doyran-Vatanartiran.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1457437927&Signature=Gvh9D2oMaGKdVV6mR1i32qaoafc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUcretli_Ogretmenlerin_Katildiklari_Pedag.pdf adresinden 12 Haziran 2015 tarihinde indirilmiştir.

Dawson, S. (2006). A study of the relationship between student communication interaction and sense of community. Internet and Higher Education, 9, 153–162.

Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 427-438. [Çevrimiçi]: https://www.researchgate.net/profile/Levent_Eraslan/publication/268369079_PEDAGOJK_FORMASYON_PROGRAMI_RENCLERNN_RETMENLK_MESLENE_YNELK_TUTUMLARI/links/55bcc9dc08aed621de10713e.pdf adresinden 8 Şubat 2016 tarihinde indirilmiştir.

Ergün, E. & Usluel, Y.K. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20–33.

Finn,J.D (1989). With Drawing From School. Review of Educational Research, 59, 117-142.

Fraenkel, J.R ve Wallen, N.E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGrow-Hill.

Friedericks, J. A., Bluemenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of evidence. Review of Educational Research, 74, 59-109.

Ilgaz, H. & Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 27-35.

Junco, R. (2012). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education, 58, 162–171.

Junco,R., Heiberger, G. & Loken, E.(2011). The effect of Twitter on college student engagement and grades. Journal of Computer Assisted Learning, 27, 119–132.

Kuh G.D. (2009). What student affairs professionals need to know about student engagement. Journal of College Student Development, 50, 683–706.

Kuh, G. D., & Hu, S. (2001). The relationships between computer and information technology use, student learning, and other college experiences. Journal of College Student Development, 42, 217–232.

Liu, X., Magjuka, R. J., Bonk, C. J., & Lee, S. (2007). Does sense of community matter? An examination of participants’ perceptions of building learning communities in online courses. The Quarterly Review of Distance Education, 8(1), 9-24.

Metallidou, P. & Vlachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achievement in language and mathematics in elementary school children. International Journal Of Psychology, 42(1), 2-15.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). 2012-2 Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Kılavuzu. [Çevrimiçi]:http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/01122258_20122retmenlebavuruveatamakilavuzu31.08.2012.pdf adresinden 01 Ocak 2016 tarihinde indirilmiştir.

Öztürk, Ö. (2009). Sınıf topluluğu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 193-202.

Park, J., & Choi, H.J. (2009). Factors influencing adult learners’ decision to drop out or persist in online learning. Educational Technology & Society, 12(4), 207-217.

Robinson, C. C., & Hullinger, H. (2008). New benchmarks in higher education: Student engagement in online learning. Journal of Education for Business, 84(2), 101–108.

Rosenholtz, S.J. & Simpson, C. (1984). The formation of ability conceptions: Developmental trend or Social construction? Review of Educational Research, 54, 31-63.

Rovai, A. P. (2002). Development of an instrument to measure classroom community. The Internet and Higher Education, 5(3), 197-211.

Rovai, A., P. & Jordan , H., M. (2004). Blended Learning and Sense of Community: A comparative analysis with traditional and fully online graduate courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, 5(2).

Rovai, A., Wighting, M. J., & Liu, J. (2005). School climate. Quarterly Review of Distance Education. 6(4), 361-374.

Sezgin Nartgün, Ş. (2008). Aday Öğretmenlerin Gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen atama Esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 47-58. [Çevrimiçi]: http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1031/1904 adresinden 3 Mart 2016 tarihinde indirilmiştir.

Sezgin, F. & Duran, E. (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adayların Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları. TSA, 15(3), 9-22.

Sikora, A.C. (2002). A Profile of Participation in Distance Education: 1999-2000. Post secondary Education Descriptive Analysis Reports. National Center for Education Statistics (ED),Washington, DC.; MPR Associates, Berkeley, CA.

Stipek, D. (2002). Good instruction is motivating. In A. Wigfield& J. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation. San Diego, CA: AcademicPress.

Sun, J., C. & Rueda, R. (2012). Situational interest, computer self-efficacy and self-regulation: Their impact on student engagement in distance education. British Journal of Educational Technology, 43(2), 191-204.

Şenel & Kutlu, Ö. (2015). Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Yordayan Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 177-193.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. (4. Baskı). MA: Allyn& Bacon, Inc.

Trowler, V. (2010). Student engagement literature review. York: Higher Education. [Çevrimiçi]: Academy.http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/studentengagement/StudentEngagementLiteratureReview.pdf adresinden 08.02.2016 tarihinde indirilmiştir.

Willms, J. D. (2003). Student engagement at school: A sense of belonging and participation: Results from PISA 2000. Organisation for Economic Co-operation and development. [Çevrimiçi]:http://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33689437.pdf


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.