Correlation Between Teachers’ Self-Efficacy And Their Teaching-Learning Conceptions

Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Damla KUTLU KALENDER

Abstract


The aim of this study was to find out the correlation between teachers’ self-efficacy and their teaching-learning conceptions. The study was designed as relational survey model. The sampling of the study consists of 357 primary and secondary teachers in 2015-2016 academic year in Afyonkarahisar. The “Teacher Efficacy Scale”  and “Teaching-Learning Conceptions Scale” were used for data collection. . In the analysis of the data, descriptive statistics, Pearson Product-Moment Correlation Coefficients and multiple regression were employed.  Pearson’s moments correlation analysis indicated that there was a significant positive correlation between teachers’ individual factors self-efficacy and their constructivist teaching-learning conception. Also, it was found that there wasn’t correlation between teachers’ individual factors self-efficacy and their traditional teaching-learning conception. And, it was found out that there was a significant negative correlation between teachers’ external factors self-efficacy and their constructivist teaching-learning conception. Also, it was found that there was a significant negative correlation between teachers’ external factors self-efficacy and their traditional teaching-learning conception. Regression analysis showed that teachers’ teaching-learning conceptions predicted their self-efficacy significantly.


Keywords


Self-efficacy, teaching-learning conceptions, teachers.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.

Aydın,Ö.,Tunca,N.,aklın Şahin,S.(2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1331-1346.

Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory englewoo., NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of human behaviour. (Ed. Ramachaudran, V.S.). New York: Academic Press. Vol. 4, 71–81.

Baş,G.(2014). İlköğretim öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 ,18-30.

Baş,G.,Beyhan,Ö.(2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı (1), 14-26.

Bıkmaz, F. H. (2011, Ekim). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ve bilimsel epistemolojik inançları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms (Revised ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Burmabıyık,Ö.(2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerine yönelik öz-yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yalova İli Örneği ), (Yüksek Lisans Tezi),Sakarya Üniversitesi

Chan, K. W. ve Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.

Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.

Cheng, M. M. H., Chan, K-W., Tang, S. Y. F., & Cheng, A. Y. N. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Alken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioural sciences (3rd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Dönmez,S.(2011). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öz-yeterlilik inançlarının denetim odağına göre farklılığının incelenmesi üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, afyonkarahisar.

Erden,E.(2007). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi öz yeterlilik inançlarının öğrencilerin fen tutumları ve akademik başarıları üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi,İzmir.

Gençtürk, A. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Gençtürk,A.,Memiş,A.(2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.

Gavora,P.(2011). Measuring the self-efficacy of ın-service teachers in slovakia. orbıs scholae,5(2), 79–94, Issn 1802-4637.

Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki öz-yeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (1), 99-116.

Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışlarının incelenmesi. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.

Özata,H.(2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının ve örgütsel yenileşmeye ilişkin görüşlerinin araştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli.

Özder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36 (5), 1-15.

Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki öz-yeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (1), 99-116.

Özden,Y.(2008).Öğrenme ve öğretme.Pegem akademi Yayıncılık:Ankara.

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS Introducing Statistical Method (3. b.). London: Sage Publications.

Ilgaz G., Bülbül T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65

Karademir,T.(2012). Öğretmenlerin öğrenme nesnesi öz-yeterlilik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi,Ankara

Saracaloğlu,A.S.,Aydoğdu,B.(2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education ,1(1),21-35.

Saraç,A.(2008). The relatıon of teacher effıcacy to students‟ trıgonometry self-effıcacy and trıgonometry achıevement, ,(Master Thesis). BOĞAZİÇİ UNİVERSİTY

Senemoğlu,N.(2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınevi

Solar Şekerci,A.(2011). Self-Effıcacy levels of prep-school ınstructors and ıts predıctors,(Master Thesis).Mıddle East Technıcal Unıversıty

Şahin, S., ve Yılmaz, H. (2011). A confirmatory factor analysis of the teaching and learning conceptions questionnaire (TLCQ). Journal of Instructional Psychology, 38(3), 194-200.

Şensoy,Ö.(2004). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgisayar öz- yeterlilik algıları ile bilgisayar destekli öğretim yönteminin yararına ilişkin inançları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi),Yıldız,Teknik Üniversitesi,İstanbul.

Thomas, M. S., Barbara L. K.(2005). Constructing learning. Learning & Leading with Technology, 32(5).

Yaşar, Ş.(1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 68-75.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2011). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (3.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Yeni Palabıyık,P.(2013). In-Servıce efl teachers’ self-effıcacy belıefs for technology ıntegratıon: ınsıghts from fatıh project, (Master Agree Thesis). Abant Izzet Baysal Unıversıty

Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü ortamların yapılandırmacı öğrenme açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-29.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.