Üniversite Öğrencilerinin Facebook Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: “Kastamonu Üniversitesi Örneği”

Abdulkadir KARACI, Zeynep PİRİ

Özet


Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin Facebook bağımlılığı farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma gurubunu Kastamonu Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE), Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde eğitimlerini sürdüren toplam 217 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Facebook Bağımlılık Ölçeği (FBÖ) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için analizlerde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA parametrik istatistikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin genel eğilimi Facebook bağımlısı olmama yönündedir. Ancak ölçekten elde edilen puanlar öğrencilere göre ayrı, ayrı incelendiğinde öğrencilerin %79.72’si Facebook bağımlısı değil iken; %4.15 kadarlık kısmı Facebook bağımlısıdır. Risk grubunda olan öğrencilerin oranı ise %16.13’dür. F2, F3, F5, F6 faktörlerine göre ve ölçeğin tümünde cinsiyetle Facebook bağımlılığı arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ortalama puanlara bakıldığında erkeklerin Facebook bağımlılık düzeyinin kızlara göre daha fazla olduğu söylenebilir. Kız ve erkeklerin bağımlılık oranları ise şu şekildedir: Erkeklerin %8.22’si bağımlı iken kızların sadece %2.08’i bağımlıdır. Bağımlı olmayan erkeklerin oranı %71.23 iken kızlarda bu oran %84.03’dir. Ayrıca erkeklerin %20.55’i risk grubunda iken kızların %13.89’u risk grubundadır. Öğrencilerin okuduğu bölüm ve Facebook bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Facebook kullanım sıklığıyla Facebook bağımlığı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Facebook’u daha sık kullananların bağımlılık düzeyi daha yüksektir.


Anahtar Kelimeler


Facebook, Facebook bağımlılığı, Facebook bağımlılık ölçeği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Andreassen, Cecilie S.; Torsheim, T.; Brunborg, Geir Scott ve Pallesen, Stale. (2012). “Deve-lopment of a Facebook Addiction Scale.” Psychological Reports. 110 (2). pp. 501-517.

Balcı, Ş., Gölcü, A., Facebook Addiction among University Students in Turkey: “Selcuk University Example, Journal of Turkish Studies, 34, 255-276, 2013.

Çaka, C., Doğan, E., Şahin, Y. L., Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-13, 2016.

Çam, E., & Isbulan, O. (2012). A New Addiction for Teacher Candidates: Social Networks. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(3), 14-19.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th edt.). Boston: Pearson.

Karaiskos, D., Tzavellas, E., Balta, G., & Paparrigopoulos, T. (2010). P02-232-Social network addiction: a new clinical disorder?. European Psychiatry, 25, 855.

Koc, M., & Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4), 279-284.

Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction—a review of the psychological literature. International journal of environmental research and public he-alth, 8(9), 3528-3552.

Lim, T. (2010). The use of Facebook for online discussions among distance learners. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 11(4), 72-81.

Özsoy, T., Fastfood’dan Facebook’a: İnternet Bağımlılığı, Akademik Bilişim’09 - XI. Aka-demik Bilişim Konferansı, 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009.

Özyurt Ö., Özyurt, H. (2015). A Study For Determining Computer Programming Students’ Attitudes Towards Programming And Their Programming Self-Effıcacy, Journal of Theory and Practice in Education, 11(1), 51-67.

Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of behavioral addictions,3(3), 133-148.

Socialbakers. (2016). Facebook Statistics by country. (http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/ sitesinden alınmıştır [1 Nisan 2016 ].

SZ, S. S., Omar, S. Z., Bolong, J., & Osman, M. N. (2011). Facebook addiction among female university students. Revista De Administratie Publica Si Politici Sociale, 3(7), 95.

Türkyılmaz, M., Facebook Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeleştirilmesi Ve Facebook Bağımlılığının Okuma Becerisine Etkisi, International Journal of Social Science, 36 , 265-280,(2015).

Yenilmez, K. (2008). Open primary education school students’ opinions about mathematics television programmes. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), 176-189.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.