Pamuk Şekerim I-II Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından Değerlendirilmesi

Selvi AKGÜL ALAK, Erhan ALABAY

Özet


Bu çalışma, MEB tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına eğitim materyali olarak gönderilen Pamuk Şekerim I-II kitaplarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 Okul Öncesi Programı (OÖEP)’nın hedeflerini karşılayacak nitelikte olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Pamuk Şekerim I-II kitapları MEB 2013 OÖEP’nın temel ilkeleri doğrultusunda hem araştırmacı tarafından incelenmiş hem de çocuk gelişimi ve eğitimi/okul öncesi öğretmenliği programlarında görev yapan alan uzmanı öğretim üyelerinin ve alanda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu çalışma temel nitel araştırma yaklaşımı kullanılarak desenlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Pamuk Şekerim I-II kitaplarının revize edilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiği söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Okul Öncesi Eğitim Programı;Resimli Çocuk Kitabı;Kavram Kitabı;Kazanımlar;Kavramlar.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alpöge, G. (2011). Okul Öncesinde Çocuk Edebiyatı. Suat Hayri Küçük (Ed.), Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Kitap Kataloğu içinde (s. 10-13). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

Arabacı, N., Aksoy, A.B. (2005). Okul öncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18-26.

Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (Gözden geçirilmiş 4.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. (çev. S.Bütün ve S.B. Demir) Ankara: Siyasal Kitabevi. (Özgün çalışma, 2013).

Çeçen, M.A., Aydemir, F. (2011). Okulöncesi hikâye kitaplarının okunabilirlik açısından incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8 (16), 185-194.

Çiftçi, F. (2013). Çocuk edebiyatında yaş gruplarına göre kitaplar ve özellikleri, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 125-137.

Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 12-27.

Ekici, S., Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterli-likleri açısından değerlendirilmesi, Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 547-582.

Erdal, K. (2008). Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları, Milli Eğitim, 178, 156-165.

Göl, M. (2011). Çocuk edebiyatında cinsiyet rolleri: Mustafa Ruhi Şirin ve Ayla Çınaroğlu’nun eserleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Gönen, M. (1989). Beş ve altı yaş anaokul çocuklarının resimli çocuk kitaplarındaki değişik resimleme tarzlarına tepkileri, Türk Kütüphaneciliği, 3 (1), 32-35.

Gönen, M., Uludağ, G., Fındık-Tanrıbuyurdu, E., Tüfekçi, E. (2014). 0-3 yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının özelliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 126-139.

Kantemir, E. (1979). Çocuk kitapları sorunu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(12), 191-202.

Kara, C. (2012). Çocuk kitabı seçiminde resimlemelerle ilgili olarak ebeveynin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1 (1), 225-232.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 62-80.

Kaya, M. (2011). Çocuk Edebiyatı Kitaplarının Biçimsel Özellikleri. Suat Hayri Küçük (Ed.), Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Kitap Kataloğu içinde (s. 14-16). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

Kaya, M. (2011). Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Resim. Suat Hayri Küçük (Ed.), Okul Öncesi Çocuk Edebiyatı Kitap Kataloğu içinde (s. 17-20). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (çev. S. Turan) Ankara: Nobel Yayıncılık. (Özgün eser 2009 tarihlidir).

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, (2012). Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi. (2015, Haziran 29)

Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler, Abece Eğitim, Ekin ve Sanat Dergisi, 107, 14-15.

Sever, S. (2002). Çocuk kitaplarında yansıtılan şiddet (Milli eğitim temel yasası ve çocuk haklarına dair sözleşme bağlamında bir değerlendirme), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35 (1-2), 25-37.

Şahin, G. (2014). Okulöncesi dönem çocuk kitaplarında görsel bir uyaran olarak resim, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (3), 1309-1324.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

TC Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2014). Pamuk Şekerim I-II. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Tuğluk, İ.H., Kök, M., Koçyiğit, S., Kaya, H.İ., Gençdoğan, B. (2008). Okul Öncesi Öğret-menlerinin Okuma-Yazma Etkinliklerini Uygulamaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 72-81.

Tuncer, A.T., Karasu, N., Altunay, B., Güler, Ö. (2011). Türkçe ilköğretim kitaplarında engel ve engellilik: Bir doküman analizi örneği, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 439-457.

Veziroğlu, M. (2009). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okulöncesi eğitim programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Veziroğlu, M., Gönen, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programı’ndaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 37 (163), 226-238.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.