Evaluation of School Compliance Levels and Readiness for School of Freshmen’s Who Are Affected from Intermittent Mandatory Training

Tuncay CANBULAT

Abstract


The purpose of this research is to analyze the school compliance and school readiness level of students who are claimed to drop back with the new application, known as the 4+4+4 education system and also reveal if there is difference between them with regard to some demographic factors. Research was designed in survey model. The study samples were formed with 18 class teachers, who were selected with snowball sampling technique and 440 of their 1st grade students in Buca in Izmir in 2012-2013 academic year. School Compliance Teacher Rating Scale" and "School Readiness Teacher Rating Scale" were used in collecting the data. According to research findings; while there was no significant difference on adaptation to school and ready to school presence according to gender variable of first class elemantary school students, significant difference in favor of who went to pre-school and being older (72 months and more to 60-65 months and 66-71 months; 72 months and more to 66-71 months and 60-65 months) were found on adaptation to school and ready to school presence according to variables of age and taking pre-school education were found. These research findings are expected to create a thinking based data and debate on the issues that were claimed within the new system.


Keywords


School compliance; school readiness; primary school student; discrete compulsory education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Başar, E. (2001). Genel öğretim yöntemleri. Samsun: Kardeşler Ofset ve Matbaa.

Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim psikolojisi (9. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaa.

Bloom, B. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2. Baskı). (Çeviren: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Buldu, M. ve Er, S. (2016). Okula hazırbulunuşluk ve okula başlama yaşı: türk öğretmen ve ailelerin yeni eğitim politikası üzerine görüş ve deneyimleri. Eğitim ve Bilim, Erken Görünüm, 1-18.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Canbulat, T. ve Kırıktaş, H. (2016). İlkokula hazır bulunuşluk ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-35.

Çataloluk, C. (1994). Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel ortamlarda yetişen çocukların okul olgunluğu açısından karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ege Üniversitesi (2012). 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Görüşü. 1 Eylül 2013 tarihinde elde edilmiştir.

Eğitim Reformu Girişimi (2012a). 4+4<8 bilgi notları. 27.12.2013 tarihinde http://erg.sabanciuniv.edu/node/756 adresinden alınmıştır.

Eğitim Reformu Girişimi (2012b). Eğitim izleme raporu. 25.02.2014 tarihinde http://erg.sabanciuniv.edu/node/1197 adresinden alınmıştır.

Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379-398.

Gürkan, T. (1987). Temel eğitimde 6 yaş uygulamasının değerlendirilmesi: Ankara ilinde bir inceleme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:156.

Işıkoğlu Erdoğan, N., Şimşek. Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education, 3(2). 62-70.

Kapçı, E., Artar, M., Çelik, E.G., Daşcı, E. ve Avşar, V. (2013). İlkokul birinci sınıfa farklı yaşlarda başlayan çocukların ruhsal ve sosyal gelişimi ile akademik benlik algılamaları açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Yayınlanmamış Proje.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kerimoğlu, F. (2014). Farklı yaştaki çocukların oluşturduğu ilkokul 1. sınıflarda yaşanan sorunların belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kuş, E. (2009) Nicel-nitel araştırma teknikleri: Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nicel mi? Nitel mi? (3. Baskı). Anı Yayıncılık: Ankara.

Memişoğlu, S. P. ve İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013a). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. “http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html” internet adresinden 26.08.2014 tarihinde elde edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013b). Okulöncesi Eğitim Programı. internet adresinden 20.08.2014 tarihinde elde edilmiştir.

Oktay, A. (2014). Yeni eğitim sistemi hakkında düşünceler. Ege’den eğitime bakış 2013: eğitim sisteminde 4+4+4 düzenlemesi üzerine değerlendirmeler. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 14.

Önder, A. ve Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204-224.

Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış, 9(1), 29-42

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Ünver, G. B.,Dikbayır, A., ve Yurdakul, B. (2015). Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1647-1664.

Yılmaz, H. ve Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Mikro Yayınları.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yoleri, S. ve Tanış, H.M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 2014, 130-141.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.