Bilişsel Tanı Modelleriyle Yabancı Dil Öğretiminde Öğrencilerin Eksiklerinin ve Bilişsel Profilinin Belirlenmesi

Tahsin Oğuz BAŞOKÇU, Didem KOŞAR

Özet


 

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde öğrencilerin bilişsel profil gelişimlerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda araştırma, yabancı dil öğretiminde öğrencilerin eksiklerinin neler olduğunu ve öğrenci profillerini belirlemektedir. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 akademik dönemde Ege Üniversitesinde okumakta olan Hazırlık sınıfı öğrencilerinden oluşmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dönem başında aldıkları muafiyet sınavı ile yılsonunda yapılan final sınavı örnekleme dâhil edilmiştir. Veriler, 564 öğrencinin hem final hem de muafiyet sınavını aldıklarını gösterdiği için bu grup örneklem olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Betimsel analizler, her iki sınavın yüksek güvenirliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Buna ilaveten, eğrilik ve çarpıklık katsayısı testlerin normal dağılımdan aşırı sapma göstermediğini ortaya koymuştur. Analiz sonuçlarına göre öğrenciler muafiyet sınavında düşük beceriler gösterirken final sınavında bu becerilerin yükseldiği saptanmıştır.

 


Anahtar Kelimeler


Yabancı dil, İngilizce, muafiyet sınavı, final sınavı

Tam Metin:

PDF (English)

Referanslar


Alderson, J. C. (2005). Diagnosing foreign language proficiency: The interface between learning and assessment. New York: Continuum.

Alptekin, C. (2005). Dual language instruction: Multiculturalism through a Lingua Franka. TESOL Symposium on Dual Language Education: Teaching and Lear-ning Two Languages in the EFL Setting, Boğaziçi University, İstanbul.

Byrne, D. (1986). Teaching oral English. London: Longman.

Cheng, W. (2010). What can a corpus tell us about language teaching? In the Routledge handbook of corpus linguistics. A. O Keeffe & M. McCarthy, 319-332. London: Routlegde, Taylor and Francis.

Ciğerci, A. E. (2009). İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hata çözümleme denemesi. Unpublished Masters’ Thesis. Ankara University, Ankara.

Çakır, İ. (2010). Why writing is one of the most difficult skills to gain for foreign language learners during the learning process? Social Sciences Institute Jour-nal, 28(1), 165-176.

Demirel, Ö. (2000). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, Ö. (2007). ELT methodology. (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Er, A. (2005). Reading in foreign language education. Kazım Karabekir Educational Faculty Journal, 12, 208- 218.

Ertürk, H. ve Üstündağ, T. (2007). İngilizce öğretiminde konuşma becerisinin ka-zandırılmasında yazılı- görsel öğretim materyalinin erişiye etkisi. Ankara Uni-versity, TÖMER Language Journal, 136, 27-40.

Fillmore, L. W. (1991). When learning a second language means losing the first. Early Childhood Research Quarterly, 6, 323-346.

Ganschow, L., Sparks, R. L., & Javorsky, J. (1998). Foreign language learning diffi-culties: An historical perspective. Journal of Learning Disabilities, 31(3), 248-258.

Hambleton, R. K., & Zaal, J. N. (1991). Advances in educational and psychological testing: theory and applications: Kluwer Academic.

Jang, E. E. (2009). Cognitive diagnostic assessment of L2 reading comprehension ability: Validity arguments for applying Fusion model to LanguEdge assess-ment, Language Testing, 26, 31-73.

Leighton, J. P. & Gierl, M. J. (2007). Why cognitive diagnostic assessment? In the Cognitive diagnostic assessment for education. J. P. Leighton & M. J. Gierl, (Ed.). USA: Cambridge University.

McDonough, J., Shaw, C. & Masuhara, H. (2013). Materials and methods in ELT. UK: John Wiley & Sons.

Paker, T. (2006). The problems of teaching English and solution suggestions in the region of Çal. Çal Symposium, 1-3 September, Denizli.

Sarıçoban, A. (1999). The teaching of listening. The Internet TESL Journal, 5(12) available from http://iteslj.org/Articles/Saricoban-Listening.html, (02.02.2014).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.