Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Özyetkinlik Beklentisi ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Subhan EKŞİOĞLU, Sinem TARHAN, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ

Özet


Bu çalışmanın amacı;  öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ortaya konulması, bu eğilimde kişilik özellikleri ve özyetkinlik beklentisinin yordayıcılığının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Bartın, Nevşehir ve Sakarya Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan toplam 352 öğrencidir. Verilerin toplanmasında, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ve Genellenmiş Özyetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımları, betimsel istatistikler, t testi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda öğrencilerin sürekli yeni şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek konusunda istekli olmadıkları belirlenmiştir. Kadınların yaşam boyu öğrenme eğilimleri erkeklere göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca bireylerin duygusal dengesizliği ve deneyime açıklık özellikleri azaldıkça yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler


Yaşam boyu öğrenme, özyetkinlik, kişilik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme.[http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/1b.doc] adresinden 10 Ağustos 2016 tarihinde indirildi.

Arslan, S. (2011).Serbest Zaman Kullanımı: Sıradan Serbest Zaman Etkinlikleri ve Sistemli Serbest Zaman Etkinlikleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-2,s.1-10.

Ayra, M. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik inançları ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Amasya Üniversitesi, Amasya.

Barrett, L. F. and Pietromonaco, P. R. (1997). Accuracy of the Five-factor Model in Predicting Perceptions of Daily Social Interactions. Personality & Social Psychology Bulletin, 23 (11), 1173-1188.

Barry, B. and Stewart, G.L. (1997). Composition, Process and Performance in Self-managed Groups: The Role of Personality. Journal of Applied Psychology, 82 (1), 62-78.

Coolahan, J. (2002). Teacher Education and the Teaching Career in an Era of Lifelong Learning, OECD Education Working Papers, No. 2, OECD Publishing. doi:10.1787/226408628504

Coşkun, Y. D. ve Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

Gür Erdoğan, D. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerine etki eden faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Demirel, M. ve Akkoyunlu, B. (2010). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları. 10 th. International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Proceedings Book, Volume 2, 1126- 1133.

Dollinger, S. J., Leong, F. T. L. and Ulicni, S. K. (1996). On Traits and Values: With Special Reference to Openness to Experience. Journal of Research in Personality, 30, 23–41.

Dündar, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk üniversitesi : Erzurum

Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:19 No:2 427-438

Ergün, S. ve Özata, S. C. (2016). Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne Devam Eden Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. International Journal of Human Science, 13 (1), 1851-1861.

Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Algıları. Eğitim ve Bilim, 38 (170).

Friedman, H.S. and Schustack, M. W. (2003). Personality Classic Theories and Modern Research (2th ed.). Boston : Allyn and Bacon.

HBÖ (2014). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018). MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

HBÖ (2009). 2009-2013 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

İlğan, A., Sevinç Ö.S. ve Arı, E. (2013). Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum Ve Çağdaş Öğretmen Algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 175-195.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil.

Kalkınma Planı (2013). Onuncu Kalkınma Planı ( 2014-2018). T.C. Kalkınma Bakanlığı. www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/.../Onuncu%20Kalkınma%20Planı.pdf

McCrae, R. R. and Costa, P. T. (1987). Validation of the Five-factor Model of Personality Across Instruments and Observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52 (1), 81-90.

McCrae, R. R. and Costa, P. T. (1997). Personality Trait Structure as a Human Universal. American Psychologist, 52 (5), 509-516

Savuran, Y. (2014). İngilizce öğretmen adaylarının mentorlarına kıyasla yaşam boyu öğrenme becerileri. Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Schunk, D. H. (1996). Self-Efficacy for Learning and Performance. Annual Conference of the American Educational Research Association .[http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED394663.pdf] adresinden 25Nisan

tarihinde indirildi.

ShumanL. J., Besterfield-Sacre, M., & McGourty, J. (2005). The ABET "Professional Skills" - Can They Be Taught? Can They Be Assessed? Journal of Engineering Education, 94 (1), 41-55.

Sneed, C. D., McCrae, R. R. and Funder, D.C. (1998). Lay Conceptions of The Five –factor model and Its Indicators. Personality and Socail Psychology Bulletin, 24, 115-126.

Süral, S. ve Sarıtaş, E (2015). Pedagojik Formasyon Programına Katılan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62-75.

Şahin, M., Akbaşlı, S. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Key Competences for Lifelong Learning: The Case of Prospective teachers. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556

Tepeli, Y. ve Caner, M (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması İle İlgili Görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 313-328.

Tunca, N. , Alkın Şahin, S., Aydın, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 432-446

Yapıcı, M. ve Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyona İlişkin Metaforları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (8) Summer, 1421-1429.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.