Geleneksel Çocuk Oyunlarının Matematiğe Uyarlanması ve Uygulanması Sürecindeki Kazanım ve Problemlere Genel Bir Bakış

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Abstract


Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmeni adaylarının “Matematik ve Oyun” dersinde matematiğe uyarlanan geleneksel çocuk oyunlarının, uygulama sürecindeki kazanımlarını ve karşılaştıkları problemleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmış, çalışmanın katılımcılarını, ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 17 matematik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; açık uçlu sorulardan oluşan bir formdan ve adayların her bir oyun için hazırladıkları “Matematik Oyunları 5E Ders Planı” raporundan yararlanılmış, elde edilen nitel veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Uygulama sonucunda; öğrencilerin matematiğe olan ilgileri ve derse katılımlarının arttığı, derslerin daha eğlenceli hale geldiği, matematiğe olan önyargıların ortadan kalktığı ve uygulamanın kalıcı ve anlamlı öğrenmeye yardımcı olduğu açığa çıkmıştır. Bununla birlikte uyarlanan oyunların; öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklediği, öğretmen adaylarının ise matematiği öğretebileceklerine olan inanç ve özgüvenlerini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Geleneksel çocuk oyunları, matematik öğretimi, ortaokul matematik dersi öğretim programı, matematik öğretmeni adayı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Afari, E., Aldridge, J. M., Fraser, B. J. ve Khine, M. S. (2013). Students’ percepti-

ons of the learning environment and attitudes in game-based mathematics cl-

assrooms. Learning Environments Research, 16, 131-150.

Altınsoy, B. (2007). Takım-oyun turnuvaları tekniğinin ilköğretim dördüncü sınıf öğr-

encilerinin matematik dersindeki akademik başarısı, kalıcılık ve matematiğe ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çuku-rova Üniversitesi: Adana.

Aycan, S., Türkoğuz, Ş., Arı, E. ve Kaynar, Ü. (2002). Periyodik cetvelin ve element

lerin tombala oyun tekniği ile öğretimi ve bellekte kalıcılığının saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Bildiri Kitabı. ODTÜ, Ankara.

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.

Başel, H. A. (2007). Geçmiş yıllarda Türkiye’de çocuklar tarafından oynanan ço-

cuk oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 243-266.

Beyhan N. & Tural H. (2007). İlköğretim matematik öğretiminde oyunla öğretimin

erişiye etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 37-48.

Chen, F. ve Raley J. (2013). Math stories: learning and doing mathematics through

fiction writing, Journal of Humanistic Mathematics, 3(2), 96-101.

Choi, H. ve Heckenlaible Gotto, M. J. (1998). Classroom-based social skills training:

Impact on peer acceptance of first grade students. Journal of Educational Re-search, 91(4), 209-215.

Çankaya, Ş. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin mate-

matik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127.

Çelik, N. (2007). Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin sosyal uyum dü-

zeylerine etkisi. Basılmamış Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı).

Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun te

melli sosyal beceri eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172.

Ekinci-Vural, D. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal beceri

lere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Basılmamış Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Kertil, M., Çakıroğlu, E. ve Baş, S. (2014).

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: temel kavramlar ve farklı yak-laşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1607-1627.

Esen, M. A. (2008). Geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değeri ve unutulmaya yüz

tutmuş Ahıska Oyunları. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 357- 367.

Gelen İ. ve Özer, B. (2010). Oyunlaştırmanın beşinci sınıf matematik dersinde prob-

lem çözme becerisi ve derse karşı tutum üzerindeki etkisi. e-journal of New World Sciences Academy, 5(1), 71-87.

Girmen, P. (2012). Eskişehir folklorunda çocuk oyunları ve bu oyunların yaşam

becerisi kazandırmadaki rolü. Millî Folklor, 24(95), 263-273.

Gür, H. ve Kobak-Demir, M. (2016). Oyun temelli matematik öğrenme laboratuvarı

projesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 415-438.

Gürsoy, A. ve Aslan, M. (2011, Mayıs). Eğitsel oyunlar ve etkinliklerle yabancılara

Türkçe öğretim yöntemi. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics’de sunulmuş bildiri, Sarajevo.

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2015). Preschool children’s perception of spatial: Map

samples. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1757-1774.

Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyle

rinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159), 56-68.

Kabadayı, A. (2007). Sosyal bir ders materyali olarak bilmecelerin çocukların

gelişim alanlarına katkılarının incelenmesi: Konya Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-17.

Kılıç, M. (2007). İlköğretim 1. sınıf matematik dersinde oyunla öğretimde kullanı-

lan ödüllerin matematik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Köroğlu, H. ve Yeşildere, S. (2002, Eylül). İlköğretim II. kademede matematik konu-

larının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Cilt II, 1050-1056, Ankara.

Kutlu, M. (2009). Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında eğitime yöne-

lik ilk adım: Halk Kültürü Dersi. Milli Folklor, 82, 13-18.

Lane, K. L. (1999). Young students at risk for antisocial behavior: the utility of aca-

demic and social skills interventins. Journal of Emotional and Behavioral Di-sorders, 7 (4), 211-224.

Nesin, A. (2008). Matematik ve korku. İstanbul: Nesin Yayınevi-Popüler Bilim Dizisi.

Nicolopoulou, A. (2004). Oyun, bilişsel gelişim ve toplumsal dünya: Piaget, Vygotsky

ve sonrası (Çev. Bağlı, M.T.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 137-169.

Oğuz, M. Ö. ve Ersoy, P. (2005). Türkiye’de 2004 yılında yaşayan geleneksel çocuk

oyunları. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 4.

Önal, M. N. (2002). Türkçe’nin eğitimi ve öğretiminde oyun tekerlemelerinin yeri

ve önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, 1(9), 133-149.

Özbakır, İ. (2009). Geleneksel Türk çocuk oyunlarında doğal oyuncaklar ve oyuncak

olmuş hayvanlar. Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(1),147-162.

Pivec, M. (2007). Play and learn: potentials of game-based learning. British Journal of

Educational Technology, 38(3); 387-393.

Ruthven, K., Laborde, C., Leach, J. ve Tiberghien, A. (2009). Design tools in didacti-

cal research: Instrumenting the epistemological and cognitive aspects of the de-sign of teaching sequences. Educational Researcher, 38(5), 329-342.

Songur, A. (2006). Harfli ifadeler ve denklemler konusunun oyun ve bulmacalarla

öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarı düzeylerine etkisi. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Taşlı, F. (2003). İlköğretimde İngilizce öğretiminde oyun tekniğinin erişiye etkisi.

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Gelişimin Güçlendirilmesi Projesi

[MEGEP]. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi psikomotor gelişim. Ankara:

MEB Yayınevi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2009). İlköğretim

matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Ya-yınevi.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü. (2010). Çocuk Oyunları.

Ankara: MEB Yayınevi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). Ortaokul

matematik dersi (5-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.

Toksoy, A. C. (2010). Yarışma niteliği taşıyan geleneksel çocuk oyunları. Acta

Turcica Çevrim içi Tematik Turkoloji Dergisi, 2(1), 205-220.

Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin

erişi ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniver-sitesi, İzmir.

Umay, A. (2002). Öteki matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

, 275-281.

Uğurel, I. (2003). Ortaöğretimde oyunlar ve etkinlikler ile matematik öğretimine iliş-

kin öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Li-sans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Uğurel, I. ve Moralı, S. (2008). Matematik ve oyun etkileşimi. Gazi Üniversitesi Gazi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 75-98.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.

Ankara: Şeçkin Yayıncılık.

Yıldız, C. (2016). Comparing the mathematical thinking experiences of students at faculty of education and faculty of arts and sciences. TOJET: The Turkish Onli-ne Journal of Educational Technology-Special Issue for INTE 2016, 480-488.

Yıldız, C. ve Baki, A. (2016b). Matematik tarihinin derslerde kullanımını etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fa-kültesi Dergisi, 17(2), 451-472.

Yılmaz-Bolat, E. ve Dikici-Sığırtmaç, A. (2006). Sayı ve işlem kavramı kazanımında

müzikli oyunların etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 43-56.

Yin, R. K (2009). Case study research. Design and methods. Thousand Oaks, Califor-nia: Sage Publications.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.