Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri Ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi

Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Feyza YÜKSEL

Özet


Bu araştırmanın amacı; “8. sınıf Fen Bilimleri dersi “Kalıtım” konusunun Jigsaw entegre edilmiş probleme dayalı öğrenme yöntemi ve probleme dayalı öğrenme ile öğretilmesinin öğrencilerin fen motivasyonları, okula ilişkin tutumları ve sosyal becerileri üzerine etkisini tespit etmeye yöneliktir. Bu araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Tokat ilinin bir ilçe merkezinde MEB’e bağlı bir Ortaokulun sekizinci sınıfının iki şubesinde öğrenim görmekte olan toplam 41 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deneysel araştırma modellerinden öntest-sontest karşılaştırma gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fen Öğrenimi Motivasyon Ölçeği, Okula İlişkin Tutum Ölçeği ve Sosyal Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ve sosyal beceri düzeyleri arasında Jigsaw entegre edilmiş probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulanan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin okula karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Jigsaw, işbirlikli öğrenme, kalıtım, motivasyon, okula karşı tutum, probleme dayalı öğrenme, sosyal beceri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aronson, E. (2002). Building empathy, compassion, and achievement in the jigsaw classroom. In J. Aronson (Ed.), Improving academic achievement. Impact of psychological factors on education (pp. 209-225). San Diego, CA: Academic Press.

Artut, P.D. and Tarım, K., (2007). The Effectiveness of Jigsaw II on prospective elementary school teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 129-141.

Aydoğdu, C. (2012). Elektroliz ve pil konularının öğretiminde probleme dayalı öğrenme yakla-şımının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 48-59.

Barrows, H.S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem based learning and approach medical educa-tion. Newyork, Springer Publishing Co.

Baydan, Y., Tagay, Ö., ve Voltan Acar, N. (2010). Sosyal beceri programının (BLOCKS) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Elektronik Version). (Erişim Tarihi: 17.12.2015). ISSN: 1309-1387, 2 (3), 19-28.

Boud, D., & Feletti, G. I. (Eds)(1991). The challenge of problem based learning. London, Ko-gan Page.

Buran, O. (2012). Probleme dayalı öğretimin birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve özdeşliklerin öğretiminde 8. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Cantürk Günhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Carpenter, S. R. (2003). Incorporation of a cooperative learning technique in organic chemistry. Journal of Chemical Education, 80, 330-332.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Coşkun, L. (2004). Yatılı, taşımalı ve “normal” eğitim yapılan ilköğretim okulu öğrencilerinde akademik başarı, okula ilişkin tutum, algılanan sosyal destek ve davranış-uyum sorunları arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çakır, S., Aztekin, S. (2016). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğren-cilerin motivasyonlarına ve matematik kaygı düzeylerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversite-si Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 377-398.

Doymus, K. (2008). Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique. Research in Sci-ence Education, 38(2), 249-260.

Doymuş, K, Şimşek, Ü. and Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutumuna etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 1, 103-115.

Eilks, I. (2005). Experiences and reflections about teaching atomic structure in a jigsaw class-ro¬om in lower secondary school chemistry lessons. Journal of Chemical Education, 82(2), 313-319.

Harris, K., Marcus, R., McLaren, K. & Fey, J. (2001). Curriculum materials supporting prob-lem-based teaching. School Science & Mathematics, 101(6), 310-318.

Hazne, M. & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student charac-teristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and Instruction, 17(1), 29-41.

Hennessy, D. & Evans, R. (2006). Small-group learning in the community college classroom. The Community College Enterprise,12(1), 93-110.

Hmelo C. ve E. Silver (2004). Problem based learning; what and how do students learn? Educa-tional Psychology Review. 16 (39), pp. 235-263.

Hooper, S.and Hannafin, M.J. (1988). Cooperative CBI: The effects of heterogeneous homo-geneous grouping on the learning of progressively complex concepts, Journal of Educational Computing Research, 4, 413-424.

Johnson, D.W., Johnson, R.T.and Holubec, E.J. (1998). Cooperation in The Classroom, Edina, MN: Interaction Book Co.

Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 561-578.

Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koç, Y., Şimşek, Ü., ve Fırat, M. (2013). Işık ünitesinin öğretiminde okuma-yazma-uygulama yönteminin etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 204-225.

Koçak, R. (2008). The Effects of cooperative learning on psychological and social traits among undergraduate students. Social Behavior And Personality, 36(6), 771-782.

Lai, C.Y. and Wu, C.C. (2006). Using handhelds in a jigsaw cooperative learning environment. Journal of Computer Assisted Learning, 22, 284-297.

National Academy of Sciences. (2006). Rising above the gathering storm: Energizing andemp-lo¬ying America for a brighter economic future. Washington, DC: National Academy of Sci-ences/ National Academy of Engineering/Institute of Medicine.

Neville, D & Britt, D. (2007). A problem-based learning approach integrating foreign language into engineering. The Foreign Language Annals, 40, 226-246.

Özabacı, N. (2006). Çocukların sosyal becerileri ile ebeveynlerin sosyal becerileri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 163-179.

Santos Rego, M. A. and Lorenzo Moledo, M. D. M. (2005). Promoting interculturality in Spain: Assessing the use of the Jigsaw classroom method. Intercultural Education, 16(3), 293–301.

Shaaban, K. (2006). An Initial study of the effects of cooperative learning on reading compre-hension, vocabulary acquisition, and motivation to read. Reading Psychology, 27, 377-403.

Shachar, H. and Fischer, S. (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, 14, 69–87.

Sherman, L.W. (1991).Cooperative Learning in Post Secondary Education: Implications From Social Psychology for Active Learning Experiences, Presented At The Annual Meeting of The American Educational Research Association, Chicago, II, April 1991.

Shin N, Jonassen D. H. & McGee, S. (2003). Predictors of well-structured and ill-structured problem solving in an astronomy simulation. Journal of Research in Science Teaching, 40, 6-33.

Siegel, C. (2005). An ethnographic inquiry of cooperative learning implementation. Journal of School Psychology, 43(3), 219–239.

Stepien, W. J., Gallager, S., A, “ Problem-Based Learning: As Authentic As It Gets”, Educatio-nal Leadership, internet Adresi: www.ascd.org/readingroom/edlead/930, 12.09.2016 tarihinde indirilmistir.

Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başa-rıları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-sü, Erzurum.

Tamah, S. M. (2007). Jigsaw Technique in reading class of young learners: revealing students’ ınteraction, Washington, DC: Council on Postsecondary Accreditation, (ERIC No. ED495487).

Tuan, Chin & Sheh (2005). The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 634-659.

Webb, N. M., Sydney, H., & Farivor, A.M. (2002). Theory in to practice, College of Education, 41(1) 13-20.

Yaman, S., & Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim Online, 4(1), 45-52.

Yılmaz, H., ve Çavaş, P. H. (2007). Reliability and validity study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. Elementary Education Online, 6(3), 430-440.

Yükselgün, Y. (2008). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin internet kullanım durumlarına göre saldırganlık ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.