Okulda Üniversite Modeli: Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Bilgisi Gelişiminden Yansımalar

Utkun AYDIN

Özet


Bu çalışmanın amacı, üniversite-okul işbirliği kapsamında uygulanan, öğretim üyelerinin öğretmen-araştırmacı olarak rol aldığı, Okulda Üniversite Modeli-temelli öğretimin 5. sınıf öğrencilerinin kesir bilgisinin geliştirilmesi üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 32 soruluk çoktan seçmeli Kesirler Testi (KT) kullanılmıştır. Araştırmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ilinde bulunan 2 devlet ortaokulunda öğrenim gören 220 beşinci sınıf öğrencisi (112 deney, 108 kontrol) katılmıştır. Yarı deneysel çalışmada yöntem olarak öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde İlişkisiz Örneklemler t-Testi ve Çift-Faktörlü Kovaryans Analizi (Two-Factor ANCOVA) kullanılmıştır. Deneysel işlemin etkisini etkileme olasılığı olan cinsiyet ve öntest değişkenleri kovaryans analizi ile kontrol altına alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle grupların eşdeğer seviyede olup olmadığını belirlemek amacıyla Kesirler Testi öntest olarak deney ve kontrol gruplarına uygulanmış ve grupların istatistiksel olarak eşdeğer seviyede oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra deney gruplarındaki öğrencilerin sınıflarında matematik dersleri Okulda Üniversite Modeli-temelli öğretim araştırmacılar tarafından gerçekleştirilirken kontrol gruplarında da geleneksel öğretim matematik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir.  Deneysel uygulamadan sonra, Kesirler Testi sontest olarak bütün gruplara uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Okulda Üniversite Modeli-temelli öğretimin geleneksel öğretime göre beşinci sınıf öğrencilerinin kesir bilgilerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. Bu sonuç bağlamında üniversite-okul işbirliğinin matematik eğitimi ve öğretimine önemli katkı sağladığı önerilmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki diğer üniversitelerin öğretmen eğitimi programlarında uygulanmasının teşvik edilmesi önerilmektedir. Çalışmanın eğitimsel ve yöntemsel uygulamaları tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Üniversite-okul işbirliği, Okulda Üniversite modeli, kesirler, yarı-deneysel çalışma, ortaokul matematiği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ada, Ş. ve Akan, D. (2007). Değişim Sürecinde Etkili Okullar. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 343-373.

Aksu, Z., & Konyalıoğlu, A. C. (2015). Sınıf Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 723-738.

Bilican-Demir, S., & Yıldırım, Ö. (2015). Okulda Ve Okul Dışında Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımının Öğrencilerin PISA 2012 Performansıyla İlişkisinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 251-262.

Behr, M.J., Wachsmuth, I., Post, T.R., & Lesh, R. (1984). Order And Equivalence Of Rational Numbers: A Clinical Teaching Experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 15(5), 323-341.

Bouta, H. (2013). The Cognitive Apprenticeship Theory For The Teaching Of Mathematics İn An Online 3D Virtual Environment. International Journal of Mathematical Education in Science & Technology, 44(2), 159-178.

Briggs, B. I. (1961). Cuisenaire News. 14 Ekim 2015 tarihinde http://www.cuisenaire.co.uk/images/Cuisenaire_News/Issue%20A.%20December%201961.pdf adresinden alınmıştır.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni-SPSS Uygulamaları ve Yorum (16. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Charalambos, Y., & Pitta-Pantazi, D. (2007). Drawing on a Theoretical Model to Study Students' Understandings Of Fractions. Educational Studies in Mathematics, 64(3), 293-316.

Cramer, K. A., Post, T. R., & del Mas, R. C. (2002). Initial Fraction Learning By Fourth- And Fifth-Grade Students: A Comparison Of The Effects Of Using Commercial Curricula With The Effects Of Using The Rational Number Project Curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 33(2), 111-144.

Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approachers. (Thousand Oaks, London, New Delhi). London: Sage Publications.

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) (2003). TIMSS 1999 Türkiye Raporu, Ankara: EARGED Yayınları

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2003). How to Design And Evaluate Research İn Education. Boston: McGraw-Hill.

Gabriel, F., Coche, F., Szucs, D., Carette, V., Rey, B., & Content, A. (2012). Developing Children's Understanding of Fractions: An Intervention Study. Mind, Brain, and Education, 6(3), 137-146.

Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational Research: Competencies for Analysis and Application. Merrill: New Jersey.

Green, S., Salkind, N., & Akey, T. (2000). Using SPSS for Windows. Analyzing and Understanding Data. New Jersey: Prentice Hall.

Heemsoth, T., & Heinze, A. (2014). The Impact of Incorrect Examples on Learning Fractions: A Field Experiment with 6th Grade Students. Instructional Science, 42(4), 639-657.

Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 42-61.

Johnson, B. (1993). 8 Kasım 2015 tarihinde Teacher-as-researcher. https://eric.ed.gov, adresinden alınmıştır.

Kennedy, M. M. (1999). The Role Of Pre-Service Teacher Education. In Darling-Hammond, L. and Sykes, G. Teaching as the Learning Profession: Handbook of Teaching and Policy (pp. 54-86). San Fransisco: Jossey Bass.

Lamon, S. (1999). Teaching Fractions And Ratios For Understanding: Essential Content Knowledge And İnstructional Strategies For Teachers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Michaels, S., O'Connor, M. C., Hall, M. W., & Resnick, L. B. (2010). Accountable Talk Sourcebook: For Classroom Conversation That Works. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Institute for Learning.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). 24 Ekim 2015 tarihinde Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.

Molseed, T. R. (2000). Redesigning Pre-Service Teacher Practices Through Staff Development: Serendipitous Growth For Classroom Teachers. Education, 120(3), 474.

Moss, J., & Case, R. (1999). Developing Children’s Understanding Of The Rational Numbers: A New Model and an Experimental Curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122–147.

Moyer, P. S., Dockery, K., Jamieson, S., & Ross, J. (2006). Code RED (Remediation And Enrichment Days): The Complex Journey Of A School And University Partnership’s Process To İncrease Mathematics Achievement. Action in Teacher Education, 28(4), 75–91.

Norton, A., & Wilkins, J. L. M. (2010). Students’ Partitive Reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 29(4), 181–194.

Olive, J. (2007). 12 Aralık 2015 tarihinde JavaBar. http://math.coe.uga.edu/olive/welcome.html. adresinden alınmıştır.

Yazar (2013)

Pallant, J. (2001). SPSS Survival Manual. Buckingham, UK: Open University Press.

Reynolds, R., Ferguson-Patrick, K., & McCormack, A. (2013). Dancing in the ditches: Reflecting on the Capacity of a University/School Partnership to Clarify the Role of a Teacher Educator. European Journal of Teacher Education, 36(3), 307-319.

Skelton, A. (2012). Teacher Identities in a Research-Led Institution: In the Ascendancy or on the Retreat? British Educational Research Journal, 38(1), 23–39.

Smedley, L. (2001) Impediments to Partnership: A Literature Review of School- University Links. Teachers and Teaching, 7(2), 189-209.

Smith, K. (2003). So, What About The Professional Development Of Teacher Educators? European Journal of Teacher Education, 26(2), 201-215.

Smith, M. H., & Trexler, C. J. (2006). A University-School Partnership Model: Providing Stakeholders With Benefits To Enhance Science Literacy. Action in Teacher Education, 27(4), 23-34.

Son, J. W. (2012). A Cross-National Comparison of Reform Curricula in Korea and the US in Terms of Cognitive Complexity: The Case Of Fraction Addition And Subtraction. ZDM, 44(2), 161–174.

Steffe, L. P., & Olive, J. (2010). Children's Fractional Knowledge. New York: Springer.

Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yazarlar (2016)

Yazarlar (2016)

Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E. ve Yetişir, M. E. (2013). Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara.

Yıldız-Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). PISA Sonuçlarının Sayısal Uçurumun Göstergeleri Açısından Karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya Ve Kore Örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 1-16.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.