AHLÂK TERBİYESİ KONGRESİ ve BASINA YANSIMALARI

Selman Tunay KAMER, Ramazan Alabaş

Abstract


Bu çalışmada DP iktidarında 23-29 Nisan 1951 tarihleri arasında Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği öncülüğünde Ankara’da toplanan Ahlak Terbiyesi Kongresi ele alınmıştır. Çalışmada Ahlak Terbiyesi Kongresi’nin düzenlenme amacı, düzenleyicileri, Kongrede ele alınan konular ve tartışmaların basına yansımaları incelenmiştir. Çalışmada tarihsel araştırma yöntemi kullanılmış olup araştırma verileri Cumhuriyet, Ulus, Vatan, Zafer, Akşam, Yeni Sabah, Son Posta, Vakit, Milliyet gazetelerinde Ahlak Terbiyesi Kongresi’nin 23-29 Nisan 1951 tarihleri arası ile kongrenin öncesi ve sonrasına ait 30 günlük sürelerde Kongreye yönelik haberlerin ve yazıların taranması sonucu elde edilmiştir. Ayrıca Kongre İlim Heyeti tarafından hazırlanan raporların yer aldığı broşür incelenmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, basında Kongreye ilişkin en çok haber yapılan konular Kongrenin açılışı, usul tartışmaları, karma eğitim, İlahiyat Fakültesi ve din eğitimi, üniversite özerkliği, 19 Mayıs Bayramında kızların kıyafetlerine ilişkin maddelerdir. Ayrıca Kongrede yoğun tartışmaların yaşandığı ve Kongre bittikten sonra da yankılarının devam ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Ahlak Terbiyesi Kongresi, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği, karma eğitim, din eğitimi


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2015, Ankara: Pegem Akademi

Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Son Posta, Ulus, Vakit, Vatan, Yeni Sabah, Zafer Gazeteleri

Ata, B. (2008). 1943’teki İkinci Milli Eğitim Şurasının Tarih Eğitimi Kararlarından Birinin Uygulanması: Bir Histomap’in Yapım Öyküsü, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (2), s.335-353.

Best, J.W. (1970). Research in Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. NY: Routledge.

Çakmak, F. (2007). Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet, ÇTTAD, VI/15, s. 221-250.

Demokrat Parti Tüzük ve Program (1949). Demokrat Parti Tüzük ve Program (İkinci Büyük Kongrede Kabul Edilmiştir), Ankara: Doğuş Matbaası.

Güven, İ. (2014). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi

Hill, J.E. ve Kerber, A. (1967). Models, Methods and Analytical Procedures in Educational Research. Detroit, MI:Wayne State University Press.

İnuğur, N. (1992). Türk Basın Tarihi (1919-1989), İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaya, U. (2013). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, İstanbul: DEM Yay.

Kesgin, S. (2011). Cumhuriyet Dönemi Örgün Eğitim Kurumlarında Ahlak Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:1, s. 209-238.

Kesgin, S. (2015). Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme ve Öneriler, Eğitim ve Ahlak Şûrası, Ankara: Hermes Ofset, s.164-203.

Koç, Y. (2006). TÖS (Anti-Emperyalist, Ulusalcı, Emekten Yana Öğretmen Örgütü), Ankara: Ulusal Eğitim Derneği Yayınları.

MEB, II. Millî Eğitim Şûrası, Erişim tarihi: Eylül 2016,

http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/05093852_2_sura.pdf

Öymen, M. R. (1955). Bugünün Ahlak Terbiyesi Meseleleri, İstanbul: Matbaacılık Okulu.

Payne, G. and Payne, J. (2004). Key Concepts in Social Research. London: Sage Publications.

Şahin, M. C. (2012). Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 6(12), s.31-54

Taşdöven, Z. (2013). Demokrat Parti Dönemi Eğitim Anlayışı (1950-1960). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

TBMM. (2013). Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri Cilt 2 (22 Nisan 1950-20 Kasım 1961). Haz. İrfan Neziroğlu-Tuncer Yılmaz, Ankara: TBMM Yayınları

TBMM Tutanak Dergisi, (1951). Dönem 9, Cilt 1, Erişim Tarihi: Ekim 2016

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d09/c009/tbmm09009101.pdf

TBMM Tutanak Dergisi, (1952). Dönem 9, cilt 17, Erişim Tarihi: Ekim 2016

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d09/c017/tbmm09017006.pdf

Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği (TÖDMB). (1951). Ahlak Terbiyesi Kongresi 23 Nisan 1951, Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Ulusoy, K. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlâk Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği), Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:5, Sayı:13, s.155-177.

Yazıcı, A. (2010). Türkiye’de Azınlık, Yabancı ve Türk Özel Okulları (1950–1960), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, H. (2013). Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmeleri (1960-1980). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yıldız, N. (1996). Demokrat Parti İktidarı (1950-1960) ve Basın, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:51, Sayı:1, s.481-505.

Yinilmez Akagündüz, S. (2016). Türkiye'de Ahlak Eğitimi Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.