Pedegogical Formation Students’ Opinions about the Necessity of Art Education

Meltem DEMİRCİ KATIRANCI

Abstract


Art education with its theoretical and practical dimension is necessary not only for the individuals who aim to be an artist but for every person. In literature there are numerous art education concepts advocating that art education is necessary for revealing the artistic talent and creativity of the individual, for realizing his / her artistic thoughts and dreams, for enabling him / her to think freely and uniquely, for developing his / her aesthetic taste and critical thinking skills, for enabling him / her to look after the artistic values of the past civilizations and for enabling him / her to know and to protect the contemporary cultural and artistic assets. This study has been conducted for determining the opinion of the students having education in the Pedagogical Formation Certificate Program in the Faculty of Education concerning the necessity of art education. The study has been conducted by using observation - based case study (case study) method, which is a kind of descriptive research. The data of the study were attained from the opinions obtained as a result of the group work carried out through Snowball Technique, which is among the Active Learning Techniques, and from the open - ended survey questions. The study group was formed by 60 visual arts teacher candidates attending to Gazi University Pedagogical Formation Training Certificate Program by using Easily Accessible Case sampling method. The data obtained from an application realized with Snowball Technique and from the survey questions were interpreted by content analysis by determining the upper theme. The results of the study are important for determining the opinions of visual arts teacher candidates on the teaching profession.


Keywords


art education; creativity; cooperative learning; snowball technique; active learning; pedagogical formation

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akgül, M.E. (2012). İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AUHFD, 61 (1) 2012:1-42 21/10/ 2016 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17685.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.

Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2001). Sanat eğitimi ve öğretimi. (1.Basım). Ankara: Dersal.

Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu, 2 (1), 2-4. 21/10/2016 tarihinde http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=47 adresinden erişilmiştir.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Demirel, Ö. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, Pegem Akademi Yayınları, 19.Baskı, Ankara.

Ekinci, N. (2011). İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Eğitimde Yeni Yönelimler, Edt. Özcan Demirel, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Ersoy, A. (1983), Sanat kavramlarına giriş, Beta Yayınları, İstanbul.

İşler, A.Ş. ve Bilgin A. (2002). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcılık Hakkındaki Düşünceleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV. (1), 133-152.

Katırancı, M. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Sanatsal Yönelimlerinin Belirlenmesi, (Eğitim Araştırmaları) Eurasian Journal of Educational Research, (14), 112-118.

Katırancı, M. (2014). Kültürel İletişimde Görsel Sanatlar Eğitiminin Rolü, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (42), 1-9.

Kırışoğlu, O. T. (2003). Sanatta eğitim görmek anlamak yaratmak, Pekim Yayınları, Ankara.

Özsoy, V. (2001). Güzel sanatlar eğitiminde bilimsel araştırmalar. Eğitim ve Bilim, 26(121), 51-57.

Pehlivan, K.B. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim Online, 9(2), 749-763, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 21/10/2016 tarihinde ilkogretim-online.org.tr/vol9say2/v9s2m25.doc adresinden erişim sağlanmıştır.

San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim ders kitabı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları, Ütopya yayınları, Ankara.

Taşpınar, M., Özer, B. (2014). Öğretim İlk eve Yöntemleri, 22/10/ 2016 tarihinde http://www.slideshare.net/inal11/retm-lke-ve-yntemler-prof-dr-mehmet-tapinar adresinden erişim sağlanmıştır.

Ulutaş, İ., Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 1-12. 21/10/ 2016 tarihinde http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/28381664/12_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1477327609&Signature=yhoH7TJi1F5huepGksZ2a7v3is8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOGRETMEN_ADAYLARININ_FEN-EDEBIYAT_FAKULT.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.