Sanat Eğitiminin Gerekliliğine İlişkin Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Görüşleri

Meltem DEMİRCİ KATIRANCI

Özet


Teorik ve uygulamalı boyutuyla sanat eğitimi, sadece sanatçı olmayı hedefleyen bireyler için değil herkes için gereklidir. Literatürde bireyin, sanatsal yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkarması, sanatsal düşünce ve hayallerini gerçekleştirmesi, özgün ve özgür düşünebilmesine olanak sağlaması, estetik beğenilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, geçmiş uygarlıklara ait sanatsal değerlere sahip çıkması, çağdaş kültür ve sanat varlıklarını bilmesi ve koruması için sanat eğitiminin gerekli olduğunu savunan pek çok sanat eğitimi görüşü yer almaktadır. Bu araştırma, Güzel Sanatlar Fakültelerinde lisans eğitimini tamamlamış olup Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Sertifika programında eğitim almakta olan Görsel Sanatlar Öğretmen adaylarının, sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden gözleme dayalı durum (örnek olay, vaka) çalışması yöntemi ile tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri, Aktif Öğrenme Tekniklerinden Kartopu Tekniğinde gerçekleştirilen grup çalışması sonucunda ulaşılan görüşlerden ve açık uçlu anket sorularından elde dilmiştir. Çalışma grubu, Kolay Ulaşılabilir Durum örneklemesi yöntemi ile Gazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam etmekte olan 60 görsel sanatlar öğretmen adayı ile oluşturulmuştur. Kartopu tekniği ile gerçekleştirilen bir uygulamadan ve anket sorularından, elde edilen veriler üst tema belirlenerek içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, görsel sanatlar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi bakımından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


sanat eğitimi; yaratıcılık; işbirliğine dayalı öğrenme; kartopu tekniği; aktif öğrenme; pedagojik formasyon

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgül, M.E. (2012). İfade Özgürlüğünün Tarihsel Süreci ve Milli Güvenlik Gerekçesiyle İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AUHFD, 61 (1) 2012:1-42 21/10/ 2016 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17685.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.

Buyurgan, S. & Buyurgan, U. (2001). Sanat eğitimi ve öğretimi. (1.Basım). Ankara: Dersal.

Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve Eğitim Sistemimizdeki Boyutu, 2 (1), 2-4. 21/10/2016 tarihinde http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=47 adresinden erişilmiştir.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

Demirel, Ö. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, Pegem Akademi Yayınları, 19.Baskı, Ankara.

Ekinci, N. (2011). İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Eğitimde Yeni Yönelimler, Edt. Özcan Demirel, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Ersoy, A. (1983), Sanat kavramlarına giriş, Beta Yayınları, İstanbul.

İşler, A.Ş. ve Bilgin A. (2002). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yaratıcılık Hakkındaki Düşünceleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV. (1), 133-152.

Katırancı, M. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Sanatsal Yönelimlerinin Belirlenmesi, (Eğitim Araştırmaları) Eurasian Journal of Educational Research, (14), 112-118.

Katırancı, M. (2014). Kültürel İletişimde Görsel Sanatlar Eğitiminin Rolü, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (42), 1-9.

Kırışoğlu, O. T. (2003). Sanatta eğitim görmek anlamak yaratmak, Pekim Yayınları, Ankara.

Özsoy, V. (2001). Güzel sanatlar eğitiminde bilimsel araştırmalar. Eğitim ve Bilim, 26(121), 51-57.

Pehlivan, K.B. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma, İlköğretim Online, 9(2), 749-763, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 21/10/2016 tarihinde ilkogretim-online.org.tr/vol9say2/v9s2m25.doc adresinden erişim sağlanmıştır.

San, İ. (1985). Sanat ve Eğitim ders kitabı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

San, İ. (2003). Sanat eğitimi kuramları, Ütopya yayınları, Ankara.

Taşpınar, M., Özer, B. (2014). Öğretim İlk eve Yöntemleri, 22/10/ 2016 tarihinde http://www.slideshare.net/inal11/retm-lke-ve-yntemler-prof-dr-mehmet-tapinar adresinden erişim sağlanmıştır.

Ulutaş, İ., Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 1-12. 21/10/ 2016 tarihinde http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/28381664/12_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1477327609&Signature=yhoH7TJi1F5huepGksZ2a7v3is8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOGRETMEN_ADAYLARININ_FEN-EDEBIYAT_FAKULT.pdf adresinden erişim sağlanmıştır.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.