Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği

Elif SÖNMEZ, Zekeriya YERLİKAYA

Özet


Özet Sürekli dinamik bir yapı ve değişim içeren çevre sorunları, çevre eğitiminin de aynı düzeyde dinamik bir yapıda olmasını ve doğru politikalar üretilmesi adına sürekli izlenmesini gerektirmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada Kastamonu ilindeki 11 ortaokulda öğrenim gören 604 8. Sınıf öğrencisinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevresel Tutumları araştırılmıştır. Çevre bilgisi ile çevresel tutum arasındaki ilişki, cinsiyetin ve sosyoekonomik düzeyin bilgi ve tutumda ayırt edici bir etken olup olmadığı hususları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bilgi ile tutum arasında bir ilişki olduğu, kız öğrencilerin hem bilgilerinin daha yüksek olduğu hem de erkeklere göre çevre hususunda daha duyarlı oldukları ve sosyoekonomik düzeyin bilgi üzerine etkisinin olduğu fakat tutum üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çevre Bilgisi; Çevresel Tutum; ilköğretim öğrencileri; Kastamonu

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altın, M., Bacanlı H. (2002). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, S 254-268.

Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine

bir çalışma. Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayhan, F.N. (1999). İlköğretim ilk üç sınıfında okuyan öğrencilerin Yakın çevre bilincini etkileyen etmenler, Bizlim uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 15S.

Çetin, Oya Beklan, “Eskişehir’de Çevre Bilgisi, Çevresel Tutum ve Davranış”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Ankara, 2002

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, (1994). Yedinci beş yıllık kalkınma planı çevre özel ihtisas komisyonu raporu. Yayın No: DPT :2360-Öik:428.

Doğan, M. (1997). Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Eğitim ve Katılım Grubu Raporu, Ankara: DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Vakfı.

Fegebank, B.,(1990). Environmental Education: A Task For Home Economics, Journal of Consumer Studies and Home Economics, 185-191s.

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., Özden, M.(2007). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.

Poortinga, W., Steg, L. & Vlek, C. (2004). Values, environmental concern and environmental behavior. Environment and Behavior, 36(1), 70-93.

Şama, E. (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 99-110.

Taycı Ünal, F.(2009). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum, bilgi, duyarlılık ve aktif katılım düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma-Çorlu Örneği. Yüksek Lisasn Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thompson, J. C. & Gasteiger, E. L. (1985). Environmental attitude survey of university students 1971 vs 1981. ERIC No. ED 257648.

Tosunoğlu, C. (1993). “A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes”, Unpublished Ph. D. Thesis, Ankara: METU.

Uyeki, E. S. & Holland, L. J. (2000). Diffusion of pro-environment attitudes? American Behavioral Scientist, 43(4), 646–662.

Yılmaz, O., Boone, W. & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education. 26(12): 1527-1546.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.