Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mustafa Zafer BALBAĞ, Alaattin ERDEM

Özet


Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmenliği ve fizik bölümü öğrencilerinin astronomi ‘ye yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre (bölüm, cinsiyet, akademik başarı, mezun olunan lise türü) incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Model uyarınca, veri toplamak amacıyla, iki devlet üniversitesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Anadolu ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü) öğrencilerine, Zeilik vd. (1999) tarafından geliştirilen ve Bilici vd. (2012) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “Astronomi Tutum Ölçeği”, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bilici vd. (2012) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .80 olarak belirlenmiştir.  Araştırmaya katılan öğrencilerin 68’i (%64.8) kadın iken 37’i (%35.2) erkek öğrencidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 61’i (%58.1) Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü iken 44’ü (%41.9) Fizik Bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Astronomiye yönelik tutumlarının genel olarak olumlu olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler


astronomi, fen bilgisi, fizik, tutum, öğretmen adayı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktamıs¸ H., Coban G.U. (2009). Paper presented at the annual meeting of the European Science Education Research Association. Istanbul-Turkey.

Bailey J.M., Slater T.F. (2004). A review of astronomy education research. Astron Educ Rev 2(2):20–45.

Baxter J. (1989). Children’s understanding of familiar astronomical events. Int J Sci Educ 11(5):502–513

Bektaşlı, B. (2013). The effect of media on preservice science teachers’ attitudes toward astronomy and achievement in astronomy class, The Turkish Online Journal of Educatio-nal Technology, 12(1), 139-146.

Bilici, S.C. Armağan, F.Ö. Çakır, N.K., Yürük, N. (2012). “Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçe ‘ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (2), 116-127.

Fidler, C.G. (2009). Preservice elementary teachers learning of astronomy. Unpublished doctoral dissertation, Syracuse University, New York.

Gardner, P. L. (1975). Attitudes to science: areview.StudSciEduc2:1–41.

Hançer, A.H. Uludağ, N. Yılmaz, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersi-ne yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 100-109.

Hemenway, M.K. Straits, W.J. Wilke, R.R. Hufnagel B. (2002). Educational research in an introductory astronomy course. Innov High Educ 26(4):271–280.

Jarman R. McAleese L. (1996). Physics for the star- gazer: pupils’ attitudes to astronomy in the Northern Ireland science curriculum. Phys Educ 31(4):223–226.

Kahle, J. B. ve Lakes, M. K. (1983). The myth of equality in science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 20, 131–140.

Kallery M. (2001) Early- years educators’ attitudes to science and pseudo- science: the case of astronomy and astrology. Eur J Teach Educ 24(3):329–342.

Jones, M.G. Howe, A. Rua, M. (2000). Gender differences in students’ experiences, inte-rests, and attitudes toward science and scientists. Sci Educ 84:180–192.

Keeves, J. Kotte, D. (1992). Disparities between the sexes in science education: 1970–84. In: Keeves J (ed) The IEA study of science III. Pergamon, New York.

Koballa, T.R. Jr, Glynn, S.M. (2007). Attitudinal and motivational constructs in science lear-ning. In: Abell SK, Lederman NG (eds) Handbook of research on science education. Lawrence Erlbaum, New Jersey, pp 75–102.

Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Alkım Yayınevi.

Lee, V.E. Burkam, D.T., (1996). Gender differences in middle grade science achievement: subject domain, ability and course emphasis. Sci Educ 80:613–650.

Papanastasiou, E.C. Zembylas, M. (2004). Differential effects of science attitudes and science achievement in Australia, Cyprus, and the USA. Int J Sci Educ 26(3):259–280.

Peña, B.M. Quilez, M.J.G. (2001). The importance of images in astronomy education. Int J Sci Educ 23(11):1125–1135.

Schau, C. Stevens, J. Dauphinee, T. L. & Del Vecchio, A. (1995). The development and vali-dation of the survey of attitudes toward statistics. Educational and Psychological Measure-ment, 55, 868-875.

Schibeci R. A. (1984). Attitudes to science: an update. Stud Sci Educ 11(1):26–59.

Schibeci RA. Riley, J.P. (1986). Influence of students’ background and perceptions on science attitudes and achievement. J Res Sci Teach 23:177–187.

Simpson R.D. Oliver, J.S. (1990). A summary of major influences on attitude toward achie-vement in science among adolescent students. Sci Educ 74:1–18.

Shepardson, D. P. ve Pizzini, E. L. (1994). Gender, achievement, and perception toward scien-ce activities. School Science and Mathematics, 94(4), 188–193.

Taşcan, M. (2003). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeyleri-nin belirlenmesi (Malatya ili örneği) İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğre-tim Ana Bilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

Taylor, I. Barker, M. Jones, A. (2003). Promoting mental mode building in astronomy educa-tion. Int J Sci Educ 25(10):1205–1225.

Tezbaşaran, A.A. (2003). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (3.Sürüm, e-kitap).

Topdemir, H.G. Unat, Y. (2009). Bilim Tarihi, Pegem Akademi, 2. Baskı.

Tunca, Z. (2002). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde astronomi eğitim öğretiminin dünü, bugü-nü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara. 04 Ocak 2017 tarihinde http://www.fedu.metu.edu/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Astronomi/panel/t1-5d.pdf adresinden indirilmiştir.

Ucar, S. & Demircioglu, T. (2011). Changes in preservice teacher attitudes toward astronomy within a semester long astronomy instruction and four year-long teacher training program, Journal of Science Education and Technology, 20: 65-73.

Willson, V.L. (1983). A meta-analysis of the relationship between science achievement and science attitude. J Res Sci Teach 12:31–39.

Wittman, D. (2009). Shaping attitudes toward science in an introductory astronomy class, The Physics Teacher, 47, 591-594.

Zeilik, M. Schau, C. Mattern, N. Hall, S. Teague, K.W. Bisard, W. (1997). Conceptual astro-nomy: a novel model for teaching postsecondary science courses. Am J Phys 65(10):987–996.

Zeilik, M. Schau, C. & Mattern, N. (1999). Conceptual astronomy. II. Replicating conceptual gains, probing attitude changes across three semesters. American Journal of Physics, 67(10), 923-927.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.