Ortaokul Öğrencilerine Müfredat Dışında Uygulanan Bazı Biyoteknoloji Etkinliklerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Biyoteknoloji Bilgilerine Etkisi

Elif SÖNMEZ, Murat PEKTAŞ

Özet


Bu çalışmanın amacı, müfredat dışı biyoteknoloji etkinliklerinin, ilköğretim öğrencilerinin biyoteknoloji bilgilerine ve bilimin doğası görüşlerine etkisini incelemektir. Tek gruplu deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 30 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma süresince öğrencilere programı destekleyici olarak geliştirilen biyoteknoloji etkinlikleri uygulanmıştır. Uygulamalar öncesinde ve sonrasında veriler Biyoteknoloji Bilgi Anketi ve Bilimin Doğası Anketi aracılığı ile toplanmıştır.

Analiz sonuçlarına göre; ilköğretim öğrencilerinin Biyoteknoloji Bilgi Anketi ön test ve son test ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrencilerin Bilimin Doğası Anketi ön test ve son test ortalama puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu durum müfredat dışı biyoteknoloji etkinliklerinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji bilgilerini ve bilimin doğası görüşlerini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Öğrencilerin biyoteknoloji bilgisindeki değişim ile bilimin doğası görüşlerindeki değişim arasındaki ilişkiye bakıldığında; aynı ve olumlu yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Biyoteknoloji, müfredat dışı etkinlikler, biyoteknoloji eğitimi, bilimin doğası.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgün, Ö. E., Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Demirel, F., & Karadeniz, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayın Dağıtım.

Altıparmak, M. ve Yazıcı, N.N. (2010a). Kolay Biyoteknoloji: Öğrenmede Takım Faaliyetleri İçinde Pratik Malzeme Tasarımları Biyoteknolojik Kavramlar ve Süreçleri, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 4115–4119.

Altıparmak, M. ve Yazıcı, N.N. (2010b). Bilim Kurgu destekli Biyoteknoloji Öğretimi: Biyoetik Konuları ile Grup Tartışmalarının Başarı ve Tutum Üzerine Etkileri, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 4125–4129.

Altun, A., Çelik, S. ve Elçin, A.E. (2011). Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyolojiyle İlgili Rehber Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40, ss.21-32.

Bilen, K. ve Özel, M. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin biyoteknolojiye yönelik bilgileri ve tutumları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 135-152.

Can, B. ve Şahin-Pekmez, E.(2010). Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin GeliŞtirilmesindeki Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, ss. 113-123.

Chen, S. Y. & Raff, J. (1999). Biotechnology: Student‟s Knowledge and Attitudes in the UK and Taiwan. Journal of Biological Education, 34 (1), 17-23.

Coşkun, H., Akarsu, B. Ve Kariper, A.G., (2012). Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 93- 109.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.

Çoban, A. (2004).Biyoteknoloji, Habermas ve Kendimiz Olmak. Mülkiye, 242, 237- 253

Çelikdemir, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Dawson, V. & Schibeci, R. (2003). Western Australian School Students‟ Understanding of Biotechnology. International Journal of Science Education, 25 (1), 57-69.

Dawson, V. & Soames, C. (2006). The Effect of Biotechnology Education on Australian High School Students‟ Understandings and Attitudes about Biotechnology processes. Research in Science & Technological Education, 24 (2), 183-198.

Dawson, V. (2007). An Exploration of High School (12-17 yearold) Students‟ Understandings of, and Attitudes towards Biotechnology Processes. Research in Science Education, 39, 59-73.

Demir, N. ve Akarsu, B.(2013).Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Algıları. Jeeissn 2146-2674,3 (1)

Demir, B. ve Düzleyen, E. (2012). İlköğretim 8.sınıf Öğrencilerinin GDO Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Demirçalı, S. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi “Genetik” Ünitesinde Fen- Teknoloji-Toplum Yaklaşımına Dayalı Yardımcı Etkinlik Geliştirme ve Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Demirtel, Ş. (2010). Bilimin Doğası Etkinlerinden Ġlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinden Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli.

Doğru, M.S. (2010). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji ile İlgili Yaklaşımları ve Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu.

Eroğlu, S. (2006). Görsel ve İşitsel Materyal Kullanımının Ortaöğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji ile İlgili Kavramları Öğrenmeleri ve Tutumları Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Gülhan, F. (2012). Sosyobilimsel Konularda Bilimsel Tartışmanın 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlığı, Bilimsel Tartışmaya Eğilim, Karar Verme Becerileri ve Bilim-Toplum Sorunlarına Duyarlılıklarına Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Hacıeminoğlu, E. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Yönelik Algıları ile İlişkili Öğrenci ve Okul Değişkenleri. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Irwın, A,R. (2000). Historical case studies: teaching the nature of science in context. Science Education, 84, 5-26

İlkörücü Göçmençelebi, Ş. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersinde Verilen Biyoloji Bilgilerini Kullanma ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.

Kahraman, F ve Karataş, F.Ö. (2012). Bilim Tarihi Temelli Hikayeler Kullanımı Ġle 7.Sınıf “Basit Makineler‟‟ Konusunun Öğretimi: Bir Eylem AraĢtırması, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde.

Karadon, D. H. (2010). Ġlköğretim 7.sınıf Öğrencilerinin Mikroorganizmalar Hakkındaki Temel Bilgi ve Görüşlerinin Araştırılması ve Hijyen Eğitimi Sürecindeki Önemi, Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Ltd/Nobel.

Kaya, N. (2009). Birlikte Öğrenme Gruplarında Pratik Deney ve Materyal Tasarımları ile Biyoteknoloji Öğretiminin Başarı ve Tutum Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla.

Kaya, G. Ve Çakmakçı, G. (2012). Fen Kavramlarıyla İlişkilendirilmiş Doğrudan- Yansıtıcı Yaklaşımın İlköğretm Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine ve Akademik Başarılarına Etkisi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Keleş, Ö. Uşak, M. Ve Aydoğdu, M. (2006). İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersi "Genetik" Ünitesi DNA Watson Crick Modelinin Sınıf İçi Uygulamalarla Kavratılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi, Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 53 – 64.

Keskin, H. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Bilimsel Okuryazarlık Seviyeleri. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü. EskiĢehir.

Lock, R. and Miles,C.(1993). Biotechnology and Genetic Engineering: Students' Knowledge and Attitudes .Journal of Biological Education, 27(4).

Metin, D. (2009). Yaz Bilim Kampında Uygulanan Yönlendirilmesi AraĢtırma ve Bilimin Doğası Etkinliklerinden İlköğretim 6. Ve 7. Sınıftaki Çocukların Bilimin Doğası Hakkındaki Düşüncelerine Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.

Prokop, P., Özel, M., Uşak, M. ve Erdoğan, M. (2009). Lise Öğrencilerinin Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Bilgileri ve Tutumları. Educational Sciences: Theory & Practice9 (1), 297-328.

Sönmez, E. (2014). Müfredat Dışı Biyoteknoloji Etkinliklerinin Öğrencilerin Biyoteknoloji Bilgilerine ve Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu.

Tatar, N. ve Cansüngü Koray, Ö. (2005), İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin “Genetik” Ünitesi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 415-426

Turgut-Ustaoğlu, M. (2010). İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğası İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Samsun

Türkmen, L. & Yalçın M. (2001). Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi. AKU Sosyal Bilimler Dergisi, III (1), 189-195

Yazıcı, N.N. (2009). Bilimkurgu ile Biyoetik Grup Tartışmalarının Biyoteknolojiye Yönelik Tutumlar ve Akademik Başarı Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.