Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminde Bilgi Değişme Tekniğinin Kullanılmasının Akademik Başarıya Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Didem Nimet BERKÜN, Tuba ADA

Özet


Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin tekniklerinden Bilgi Değişme Tek niği'nin yedinci sınıf Permütasyon ve Olasılık konusunun öğretimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenlerden eşleştirilmiş desen kullanılmıştır. Araştırma deney (18) ve kontrol (18) grubunda bulunan toplam 36 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinden Bilgi Değişme Tekniği uygulanırken kontrol grubuna öğretim programına uygun ders anlatımı yapılmıştır. Bu kapsamda her iki gruba da hazırlanan başarı testi öğretimden önce ön test olarak, öğretimden sonra son test olarak ve çalışmanın bitiminden üç hafta sonra da kalıcılık testi olarak yeniden uygulanmıştır. Elde edilen araştırma verilerinin analizinde, bağımsız örneklemler t testi ile 3x2 karma desenli Anova analizi uygulanmıştır.  Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol gruplarının sontestleri ve kalıcılık testleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.


Anahtar Kelimeler


İşbirlikli Öğrenme; Bilgi Değişme Tekniği; Permütasyon ve Olasılık Öğretimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özel-likleri üzerindeki etkileri. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim Bi-limleri Kongresi, 25-28.

Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejileri-nin öğrenme üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi, XIX(1), 1-21.

Avşar, Z. ve Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi birleştirme I tekniğinin sos-yal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.

Aydın A. ve Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve ses ünitesinin öğretiminde jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 335-352.

Bozkurt, O., Orhan, A. T., Keskin, A. ve Mazi, A. (2008). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Türkiye Sosyal Araş-tırmalar Dergisi, 2, 63-78.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Chapman, F.(2012). Use of exchange-of-knowledge method for enhancing class-room environment and students¢ attitudes and achievements in Mathema-tics . D.Sc.Ed. Curtin University, Science and Mathematics Education Centre.

Dellalbaşı, O. ve Soylu, Y. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğre-tim 8. Sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarıya etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies 5(7), 229-245.

Doğru, M. ve Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğren-cilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterra-nean Journal of Humanities II(2), 57-66.

Gelici, Ö. ve Bilgin, İ. (2007). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin cebir öğ-renme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9-32.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokra-tik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniver-sitesi, Adana. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanından 15 Nisan 2015 tarihinde edinilmiştir.

Güngör, A. ve Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu an-lama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.

Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, 38(2), 67-73.

Leikin, R. & Zaslavsky O. (1999). Cooperative Learning in Mathematics. Mathema-tics Teacher, 92(3), 240-247.

MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı ve kılavu-zu. (Eğitim Amacıyla Hazırlanan Taslak Baskı). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Önder, F. ve Sılay, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersi başarısına etkisi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergi-si, 23(2), 843-860.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.

Tanışlı, D. ve Sağlam, M. (2006). Matematik öğretiminde işbirlikli öğrenmede bilgi değişme tekniğinin etkililiği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 47-67.

Tutak, T., Aydoğdu, M. ve Adır, T. (2011). Tam sayılar kümesinin özelliklerinin öğretiminde bilgi değişme tekniğinin kullanımının öğrenci başarısına etki-si.perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar adresinde 24 Mayıs 2014 tarihinde edinilmiştir.

Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi "permütasyon ve olasılık" konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.