The Effect of Exchange of Knowledge Method on The Academic Success And Recall Level in Teachıng Permutation And Probability Subject

Didem Nimet BERKÜN, Tuba ADA

Abstract


The aim of this study is to determine the effects of the Knowledge Exchange Technique on teaching Permutation and Probability. The research has been designed in the matching-only, a quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups. The participants of the study were 36 students that were divided into one experimental (18)  and one control group (18). For the purpose of this study, the experimental groups were instructed by using “Exchange of Knowledge Method” technique of cooperative learning whereas the control group was instructured by using teacher centered teaching methods. “Achievement Test” prepared from Permutation and Probability unit in a seventh grade math class were given both groups, at the beginning of the study as a pre-test, at the end of the studyas a post-test and then also given 3 week later as a recall test. Independent-Samples t-test and 3x2 Mixed-Design ANOVA was applied for comparing control and experimental groups. At result of study is not founded out a relevant difference as of statistics between post-tests and recall tests of groups.


Keywords


Cooperative Learning; The Exchange of Knowledge Method; Teaching Permutation and Probability

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özel-likleri üzerindeki etkileri. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi: I. Ulusal Eğitim Bi-limleri Kongresi, 25-28.

Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejileri-nin öğrenme üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-gisi, XIX(1), 1-21.

Avşar, Z. ve Alkış, S. (2007). İşbirlikli öğrenme yöntemi birleştirme I tekniğinin sos-yal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.

Aydın A. ve Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve ses ünitesinin öğretiminde jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 335-352.

Bozkurt, O., Orhan, A. T., Keskin, A. ve Mazi, A. (2008). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Türkiye Sosyal Araş-tırmalar Dergisi, 2, 63-78.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14.bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Chapman, F.(2012). Use of exchange-of-knowledge method for enhancing class-room environment and students¢ attitudes and achievements in Mathema-tics . D.Sc.Ed. Curtin University, Science and Mathematics Education Centre.

Dellalbaşı, O. ve Soylu, Y. (2012). Jigsaw ve grup araştırması tekniklerinin ilköğre-tim 8. Sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarıya etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies 5(7), 229-245.

Doğru, M. ve Ünlü, S. (2012). Jigsaw IV tekniği kullanımının fen öğretiminde öğren-cilerin motivasyon, fen kaygısı ve akademik başarılarına etkisi. Mediterra-nean Journal of Humanities II(2), 57-66.

Gelici, Ö. ve Bilgin, İ. (2007). İşbirlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin cebir öğ-renme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9-32.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokra-tik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniver-sitesi, Adana. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanından 15 Nisan 2015 tarihinde edinilmiştir.

Güngör, A. ve Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu an-lama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48(48), 481-502.

Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, 38(2), 67-73.

Leikin, R. & Zaslavsky O. (1999). Cooperative Learning in Mathematics. Mathema-tics Teacher, 92(3), 240-247.

MEB. (2005). İlköğretim matematik dersi (6-7. sınıflar) öğretim programı ve kılavu-zu. (Eğitim Amacıyla Hazırlanan Taslak Baskı). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Önder, F. ve Sılay, İ. (2014). İşbirlikli öğrenme yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersi başarısına etkisi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergi-si, 23(2), 843-860.

Soylu, Y. ve Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.

Tanışlı, D. ve Sağlam, M. (2006). Matematik öğretiminde işbirlikli öğrenmede bilgi değişme tekniğinin etkililiği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 47-67.

Tutak, T., Aydoğdu, M. ve Adır, T. (2011). Tam sayılar kümesinin özelliklerinin öğretiminde bilgi değişme tekniğinin kullanımının öğrenci başarısına etki-si.perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar adresinde 24 Mayıs 2014 tarihinde edinilmiştir.

Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi "permütasyon ve olasılık" konusunda akademik başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 1-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.