Ortaokul Öğrencilerinin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusu Dersinde Hissettiği Duyguların, Yaşadığı Sorunların Ve Düşüncelerin Belirlenmesi

Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU

Özet


Bu Araştırma Fen Bilimleri Dersi Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme konusunu dinlerken hissettiği duygular, yaşadığı sorunlar ve düşünceleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, genel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Örneklemden veri toplamada ise anket tekniği kullanılmıştır. Hazırlanan anket sorularının geçerliliğini ve güvenirliliğini test etmek amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılında pilot uygulama, Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi Ortaokul, 7. sınıfta okuyan 103 öğrenci ile yapılmıştır. Yapılan bu işlemler sonrasında nihai anket 7 soru olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket soruları 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 6. sınıfta öğrenim gören 78 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda;  İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusunu kız öğrencilerin % 93’ü, erkek öğrencilerin ise % 91’i ‘kendi cinsiyetimdeki öğretmenden dinlemek isterim. Cevabını vermiştir. Bu cevabın nedeni olarak da çoğunlukla, karşı cinsiyetindeki öğretmenden daha fazla utandıklarını dile getirmişlerdir.  Yine kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla sayıda utanıp da soramadığı soru sayısı olduğu sonucu bulunmuştur. Analiz sonuçlarına göre kız öğrencilerin % 86,36 ‘sının, erkek öğrencilerin ise % 79,41’i yararlı buluyorum cevabı vermiştir. Buradan yola çıkarak öğrencilerin konunun anlatılmasını yararlı buldukları bulunmuştur. Öğrencilerin utanıp da öğretmene sormadığı soruların bazıları;  Kızlar nasıl adet olur?(3), Bayan nasıl hamile kalır?, Sperm bayan vücuduna nasıl girer?(4) gibi sorular tespit edilmiştir.)


Anahtar Kelimeler


Ortaokul, Cinsel eğitim, Fen Bilimleri Eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bulut, A. (2005). Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim. M. Sevinç (Edt.), Erken Çocuk-lukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Yayınları.

D'ardenne, P. (1986). Sex Therapy Education in A Medical College. Sexual and Marital Therapy, 1 (2), 215-220.

Erdoğan, F. (1999). Türkiye’de 1996-1998 Yıllarında Yayımlanmış Telif Çocuk Kitaplarının İçerik Analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul.

Ergin, B. (1993). Lise Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Düzeyleri, Cinsel Eğitime İlişkin Beklentileri ile Anne Babaların Cinsel Eğitim Konusundaki Tutumları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.

Hançer, A. H. & Şensoy, Ö. & Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğre-timinin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (13), 80-88.

Haşıloğlu, M. A. (2009). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Göre Tarım Kültürü Konusunda Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanması, (Doktora Tezi)., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Hawton, K. (1985). Sex Therapy: A Practical Guide. Oxford University Press.

Kaya, F. & Serin, Ö. & Genç, A. (2007). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6 (6), 441-448.

Kayır, A. (1998). Cinsellik Kavramı ve Cinsel Mitler. Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi, 1:30-35.

Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik 5 E Modeline Göre Geliştirilen Rehber Materyallerinin Etkililiklerinin Belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi). Trabzon.

Sungur, MZ. (1994). Seks Terapi Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Güçlükler. 3P Dergisi, 2 (3):37-44.

Sungur, MZ. (1997). Sexual Dysfunctions and Infertility: A Conference Report. Sexual and Marital Therapy, 12(2):183-184.

Sungur, MZ. (1998a). Difficulties Encountered During The Assessment and Treatment of Sexual Dysfunctions: A Turkish Perspective. Sexual and Marital Therapy, 13(1):71-81.

Sungur, MZ. (1998b). Cultural Factors in Sex Therapy: Learning from Turkish Experience. Sexual and Marital Therapy. 103-108.

Tuğrul, B. & Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimi İle İlgili Anne Görüşlerinin İnce-lenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 – 149.

Yıldız, F, (1990). Ortaokul öğrencilerinin Anne-Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konu-sundaki Tutum, Davranış ve Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.

Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik Çağı. 10. Basım, Özgür Yayınları, İstanbul.

Zilbergeld, B. (1978). Men and Sex. Boston: Litte Brown Fontana Publications.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.