Türkiye’de Tarih Öğretiminin Yönelimi Üzerine Bir Değerlendirme

Selahattin KAYMAKCI

Özet


Bu araştırmanın amacı, yapılan tezlerden hareketle Türkiye’de tarih öğretiminin yönelimiyle ilgili ipuçları elde etmektir. Araştırmada nitel yaklaşım kapsamında belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri kaynağı olarak YÖK Tez Merkezi’ne kayıtlı toplam 368 tez incelenmiş ve toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda tezlerin en çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, yayım yıllarının 2000 sonrasında yoğunlaştığı ve tezlerin genellikle büyükşehirlerde bulunan köklü üniversitelerde hazırlandığı belirlenmiştir. Konu açısından tezlerde kurum çalışmaları, kişiler ve tarihyazımı, ders kitapları, öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları, öğretim teknoloji ve materyalleri ile okul dışı tarih öğretimi ön plana çıkmıştır. Yöntem bakımından ise tezlerde en çok tarihsel araştırma ve tarama yöntemi kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Türk tarih kurumu; tarihçilik; tarih öğretimi; tez; içerik, Türkiye

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aslan, E. (2012). Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: “Türk Tarih Tezi” Öncesi Dönem (1923-1931). Eğitim ve Bilim, 37 (164), 331-346.

Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekânlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin "müze eğiti-mi’ne" ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara 2002.

Aydemir, A. (2013). Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyog-rafya Denemesi (İlâve). The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), 113-135.

Aydemir, A. (2012). Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyog-rafya Denemesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and His-tory of Turkish or Turkic, 7 (4), 843-863.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirci, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 29-30, 39-55.

Çapa, M. (2012). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türki-ye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (3), 1-28.

Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dönmez, C. ve Oruç, Ş. (2004). Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibli-yografyası. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Erözkan, A. (2007). Bilimsel Araştırmalarda Yöntemler. İçinde D. Ekiz (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 99-123). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Güler, İbrahim, Tarihin Toplumdaki İşlevi ve Öğretimi, Elif Kitabevi, İstanbul 2005.

Karakuzu, H. ve Acar, E. (2015). Türkiye’de Tarih Felsefesi Çalışmaları Bibliyografyası. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (5), 201-228.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaymakcı, S. ve Er, H. (2009). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi Üzerine Yapılan Tezlerin Analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 165-180.

Kütükoğlu, M. S. (1998). Tarih Araştırmalarında Usûl. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

Özçelik, İ. (2011). Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Öztürk, Ş. Y. ve Şimşek, A. (2013). Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibli-yografyası. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2 (1), 110-145.

Safran, M. (2015). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Gelişimi. İçinde M. Demirel (Ed.), Tarih Öğretim Yöntemleri (ss. 10-24), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Sakaoğlu, N. (1995). İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları. İçinde S. Özbaran (Yay. Haz.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları: 1994 Buca Sempozyumu (ss. 135-144), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Türk, İ. C. (2006). Osmanlı devleti’nde tarih eğitimi (1839-1922). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.