An Evaluation on The Tendency of History Teaching In Turkey

Selahattin KAYMAKCI

Abstract


The aim of this study is to elicit the current situation and determine future tendencies about history education in Turkey by reviewing thesis. Document analysis, one of the methods of qualitative methodology, was used in the study. As documents, in total 368 theses, registered in Turkish Council of Higher Education Thesis Database were explored. Collected data were analyzed with content analysis. The results showed that the majority of theses were at master level, the numbers of publication years of theses were increased after 2000 and the majority of them were prepared in established universities, founded in the big cities of Turkey. In the context of subject, institutional studies, historians and historiography, textbooks, teachinglearning theory and approaches, instructional technology and materials and out of school history education were among the most studies topics. In the context of method, historical and descriptive methods were among the most studies methods.

Keywords


Turkish historical society; historiography; history education; thesis; content;

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aslan, E. (2012). Atatürk Döneminde Tarih Eğitimi- I: “Türk Tarih Tezi” Öncesi Dönem (1923-1931). Eğitim ve Bilim, 37 (164), 331-346.

Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekânlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin "müze eğiti-mi’ne" ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara 2002.

Aydemir, A. (2013). Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyog-rafya Denemesi (İlâve). The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), 113-135.

Aydemir, A. (2012). Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyog-rafya Denemesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and His-tory of Turkish or Turkic, 7 (4), 843-863.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirci, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çapa, M. (2002). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 29-30, 39-55.

Çapa, M. (2012). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türki-ye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (3), 1-28.

Demircioğlu, İ. H. (2010). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dönmez, C. ve Oruç, Ş. (2004). Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibli-yografyası. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Erözkan, A. (2007). Bilimsel Araştırmalarda Yöntemler. İçinde D. Ekiz (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ss. 99-123). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Güler, İbrahim, Tarihin Toplumdaki İşlevi ve Öğretimi, Elif Kitabevi, İstanbul 2005.

Karakuzu, H. ve Acar, E. (2015). Türkiye’de Tarih Felsefesi Çalışmaları Bibliyografyası. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (5), 201-228.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaymakcı, S. ve Er, H. (2009). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi Üzerine Yapılan Tezlerin Analizi. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 165-180.

Kütükoğlu, M. S. (1998). Tarih Araştırmalarında Usûl. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publications.

Özçelik, İ. (2011). Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Öztürk, Ş. Y. ve Şimşek, A. (2013). Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibli-yografyası. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2 (1), 110-145.

Safran, M. (2015). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Gelişimi. İçinde M. Demirel (Ed.), Tarih Öğretim Yöntemleri (ss. 10-24), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Sakaoğlu, N. (1995). İlkokul Tarih Programları ve Ders Kitapları. İçinde S. Özbaran (Yay. Haz.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları: 1994 Buca Sempozyumu (ss. 135-144), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Türk, İ. C. (2006). Osmanlı devleti’nde tarih eğitimi (1839-1922). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.