Orta Öğretimde Görev Yapan Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Taleplerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Filiz ALİCAN, Akın ÇELİK

Özet


Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre, liselerde çalışan kadın öğretmenlerin yönetim kademelerinde yer almalarını etkileyen faktörleri incelemektir. 133 bayan 207 erkek toplam 340 kişi araştırmaya katılmıştır. Araştırmada ‘Kadınların Okul Yöneticiliği Taleplerinde Rol Oynayan Faktörler’ ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve standart sapma değerleri, bağımsız t testi ve tek yönlü anova istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların demografik değişkenleri ile kadın öğretmenlerin okul yöneticiliğini etkileyen farklı talepler arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Okul yönetimi; kadın okul yöneticileri; yöneticilik talebi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altınışık, S.(1988). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri. Yayım-lanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Arıkan, S. (1997). Kadın yöneticilerin liderlik davranışları. Yayımlanmamış Dokto-ra tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Arıkan, G., Yıldırım, Ş. (1993). Amerikan toplumunda kadınların yönetim kadrola-rında yer alma koşulları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(2), 45-53.

Aycan, Z., Bayazit, M., Berkman, Y. and Boratav, H. B. (2012). A study of teachers’ attitudes towards women managers. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10.

Bedük, A. (2005). Türkiye’de çalışan kadın ve kadın girişimciliği. Elektronik Sos-yal Bilimler Dergisi, 12, 3.

Besler, S., Oruç, İ. (2010). Türkiye’de yazılı basında kadın yöneticiler. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 17-38.

Campbell, S. B. (2010). A comparative study of educational leadership behavior by gender and race. PhD thesis, dissertation publishing. Saint Louis University, (UMI No: 3397566)

Can, N. (2008). Okul yöneticilerinin yönetimde cinsiyet faktörüne ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 35-41.

Çakır, Ö. (2008). Türkiye’de kadının çalışma yaşamından dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 25-47.

Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 91-118.

Çelikten, M. (2005). The women at principals’ chair in Turkey. The Journal of American Academy of Business, 6, 85-94.

Daniel, A.,Moudic, Y. (2010). Female and gender leadership: To which extents gender impacts on leadership and organizations in France?. Master dissertation, Linnaeus University.

Ereş, F. (2006). Türkiye'de kadının statüsü ve yansımaları. Gazi Üniversitesi En-düstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 40-52.

Fidan, F; ve İşçi, Ö. (2004). Çalışan kadın aslında çalışmak istemiyor mu? Zorun-luluk mu? Gereklilik mi?, Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma, Sempoz-yum Bildiri Metinleri, 1. Cilt,s. 34-41. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara: Mor Ajans.

Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues. 57(4), 657-674.

Karakılıç, M., Alay, S., ve Koçak S. (2008). Kadın ve yönetici: aday yöneticiler, yönetimsel becerilerde cinsiyete özgü kalıplara sahip midirler? Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 14(9), 220-237

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kızıloluk, H. (2007). Toplum bilim yazıları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kocacık, E. ve Gökkaya, V. (2005). Türkiye'de çalışan kadınlar ve sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6, 1.

KSGM, (2011). Türkiye’de kadının durumu. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. http://www.feminkurd.net/admin/resources/files/belgeler/trde_kadinin_durumu_2011_subat.pdf

Owen, C. L.,&Todor W. D. (1993). Attitudes toward women as managers: Still the same. Business Horizons, 36(2), 12-15.

Özcan, F. Ö. (1999). Milli eğitimin bürokratik yapılanmasında cinsiyetçilik. Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Priola, V.(2007). Being female doing gender. narratives of women in education management. Gender and Education. 19 (1): 21-40.

Ryder, M. (1994). Women in educational administration. Thrust for Educational Leadership. 23 (7): 28-34.

Tan, M.(2002, Mayıs). Eğitim yönetiminde kadınlara yer/gerek var mı?. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 191, 37-46.

Usluer, L. (2000). Kadın öğretmenlerin yönetici konumlara yükseltilmeme neden-leri konusundaki öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Zachry, C. A.R. (2009). Breaking the glass ceiling from the top in what ways do women county süper intendents support and encourage women in educational leadership. PhD Thesis. University of California Davis, UMI Number: 3376012, Dissertation Publishing.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.