SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE KULLANDIKLARI PEKİŞTİREÇ VE CEZALARIN ETKİLİLİĞİ

Özgür Babayiğit, Bahattin Erkuş

Abstract


Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin derslerde kullandıkları pekiştireç ve cezaların belirlenmesi ve etkililiğinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemindedir. Araştırma 2014 Aralık ayında Erzurum ili Pasinler ilçesindeki 12 sınıf öğretmeni ile ve okuttukları 297 ilkokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler gözlem ve görüşme ile toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ekonomik durumu iyi olan öğrencilerde maddi pekiştireçlerin etkili olmadığı, öğrenci bireysel farklılıklarına göre farklı pekiştireçlerin farklı öğrencilerde farklı tepkiler doğurduğu, cezaların etkili ve yararlı olduğu fakat davranış bozukluğu olan öğrencilerde cezanın etkili olmadığı, cezaların farklı öğrencilerde farklı tepkiler ortaya çıkardığı belirlenmiştir.


Keywords


Sınıf, öğretmen, pekiştireç, ceza

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Apaydın, Ç., Manolova, O. (2015). Sınıf İçinde Uygulanan İnformal Cezaların Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:23 No:1. 105-122

Bacanlı, H. (1998). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınları.

Budak, Z. F. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan İkinci Kademe Öğret-menlerinin Sınıf Disiplinini Sağlamak Amacıyla Başvurdukları Ödül ve Ceza Yön-temleri Üzerine Bir Araştırma (Kayseri İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Li-sans Tezi) Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayseri.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. (12. baskı).

Can, Ş. (2005). Öğretme-Öğrenmede İpuçları ve Pekiştireçlerin Rolü. Muğla Univer-sitesi SBE Dergisi Sayı 14, 97-109.

Cüceloğlu, D. (1997). İnsan ve Davranışı – Psikolojinin Temel Kavramaları. Remzi Kitap Evi. (7. Basım).

Çolak, M. (2005). Kütahya İli İlköğretim Okullarında Ödül ve Ceza. (Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Manisa.

Dirik, K. (2002). İzmir İli İlköğretim Okullarında Ödül ve Ceza. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.

Erden, M. (2005). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş (Çeviri Editörleri: Ali Ersoy, Pelin Yalçı-noğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Günden, S. (1979). Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber (Çeviri Editörü: Prof. Dr. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sahranç, ü. (2013). Öğrenme Psikolojisi ile İlgili Temel Kavramlar. Eğitim Psikolojisi içinde (3. baskı) (Editör: İbrahim Yıldırım). Ankara: Anı Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Sönmez, V. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. (5. baskı).

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yön-temleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şenuyar, M. A. (1989). Elazığ İli Orta Dereceli Okullarında Ceza ve Ödül (Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ.

Tekin İftar, E. (2011). Klasik Koşullanma ve Edimsel Koşullanma. Eğitim Psikolojisi içinde (Editör: Gürhan Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Uzunöz, A. (2009). Öğrenmenin Yolları. Davranış Bilimlerine Giriş içinde (Editör: Enver Özkalp). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Yavuzer, H. (1995). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (206). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (6. baskı).

Yılmaz, N. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Disiplini Sağlamada Kullandıkları Ödül ve Ceza Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.