Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Ait Tutumlarının İncelenmesi

Mehmet YANIK

Özet


retmenliği mesleğine ait tutum düzeylerinin sahip oldukları bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir il merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 11.sınıf öğrencilerinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen toplam 430 öğrenci oluşturmuştur. “Ortaöğretim Öğrencileri için Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler hesaplanmış, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların beden eğitimi öğretmenlik mesleğine karşı tutum puan ortalamaları 2.93±0.89 bulunmuştur. Cinsiyet açısından erkek öğrencilerin, okul türü açısından meslek lisesinde öğrenim görenlerin, algılanan aile gelir düzeyi ve algılanan akademik başarısı orta düzey olanların ve hem okul takımı hem de okul dışı spor kulübünde spor yapanların tutum değerlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür


Anahtar Kelimeler


Beden Eğitimi; Öğretmenlik Mesleği; Tutum

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmad, N. (2011). Atitude of Student Teachers Towards Teaching in Relation to Academic Achievement. Online Educational Research Journal. Retrieved Dec 18, 2014, from http://www.oerj.org/View?action=viewPaper&paper=59.

Altıntaş, E. (2015). Kuramdan Uygulamaya Özgüven. Ankara: Nobel Yayınları.

Ataünal, A. (2003). Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen. Milli Eğitim Vakfı Yay., Ankara.

Abbasoğlu, E.,(2011). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon

Belegali, H. V. (2011). A Study of Teachers Attitude Towards Teaching Profession of Secondary Schools in Relation to Gender and Locality. International Referred Research Journal, 3(32), 18-19.

Bozdoğan A. E., Aydın D. ve Yıldırım K. (2007). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), S. 8 (2), s. 83-97.

Butt, G.,MacKenzie, L. and Manning, R. (2010) Influences on British South Asian women’s choice of teaching as a career: “You’re either a career person or a family person; teaching kind of fits in the middle". Educational Review, 62(1),69-83.

Canbulat.M ve Canbulat.A.N.K .(2015).Avusturya ve Türkiye’de Öğretmen Adayı Belirleme Süreci. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 113-132

Camadan, F. ve Duysak, A. (2010). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması: Rize Üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 30-42.

Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53

Çeliköz N, Çetin F. Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi. 2004;162:139-157

Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Elementary Education Online, 8(2), 298-305, 2009. İlköğretim Online, 8(2), 298- 305, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237

Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.

Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğine Yönelik Tutumları İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168.

Dağ, Esra (2010), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Arasındaki İlişki (İzmir Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 427-438.

Erden,M.,(1998).Öğretmenlik Mesleğine Giriş.Alkım Yayınları,İstanbul

Güleçen.S.,Cüro.E.,Semerci.N,.(2008) Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 18, Sayı: 1 Sayfa: 139-157, Elazıg-2008

Göktaş, Z., & Yanık, M. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 16(5).

Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri, 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 01-03 Mayıs, 10 Mayis 2014 tarihinde http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/323/.pdf adresinden alınmıştır

Helvacı, M. A. (2009). Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri, (Editör Saylan, N.) Eğitim Bilimine Giriş, Anı Yayıncılık: Ankara.

İlter, İ. ve Köksalan, B. (2011) “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Olan Tutumları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 21 (1), s. 113-128.

İpek, C., Kahveci G., Camadan F., (2015).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi Ocak 2015 Cilt:23 No:1 s.211-226

Kağıtçıbaşı Ç. Yeni İnsan ve İnsanlar. Evrim Yayınevi, İstanbul, 2006, s:10.

Karagözoglu, A.G., (1992), “Öğretmen Yetiştirme Sitemimizde Genel Durum”, Fırat Havzası’nda Yükseköğretim, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Fırat Havzası Araştırma Merkezi Yayınları, No:12.

Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.s.80,82

Khan, F., Nadeem, N. A. & Basu, S. (2013). Professional Attitude: A Study of Secondary Teachers. Journal of Education Research and Behavioral Sciences, 2(8), 119-125.

Kızıltaş, E., Halmatov, M. & Sarıçam, H. (2012). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 173-189.

Maliki, A. E. (2013). Attitude of Teachers‟ in Yenagoa Local Government Area Bayelsa State Nigeria, Towards the Teaching Profession: Counselling Implicatsions. International Journal of Research in Social Sciences, 2(2), 61-67.

Özder, H., Konedralı, G. & Zeki Perkan, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(2), 253-275.

Saracaloğlu, A. S.,Bozkurt, N., Serin, O. ve Serin, U. (2004). “Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler”, Çağdaş Eğitim Dergisi, S. 29 (311), s. 16-27.

Sağlam, A. Ç. (2008). “Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 5 (1), s. 59-69

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). “Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14 (1), s. 137-146.

Şara, P. ve Kocabaş, A. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının sınıf öğretmenliğinni tercih nedenleri ve aldıkları eğitimle ilgili görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance& Counceling, 1(2), 8-17

Taşpınar, M. (2004). Öğretmenlik Mesleği. Üniversite Yay., Ankara.

Terzi,A.R. ve Tezci,E.(2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Güz 2007, Sayı 52, ss: 593-614

Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 461-486.

Tracey, J.G.T., and Hopkins, N. (2001). Correspondence of interests and abilities with occupational choice. Journal of Counseling Psycology, 48(2), 178-189.

Üstüner, M. (2006). “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S.45, s. 109-127.

Yanık, M., & Çamlıyer, H. (2013). Developing an attitude scale towards profession of physical education teaching in secondary schools (SASPPET) Ortaöğretimde beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 691-705.

Yetim,A. A., ve Göktaş, Z., (2004). Öğretmenin Mesleki Ve Kişisel Nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:12 No:2 541-550


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.