MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARI

TARKAN YAZICI

Abstract


İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının eğitim inançları belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk  (2011) tarafından geliştirilen “Eğitim İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 455 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; katılımcıların baskın eğitim felsefelerinin sırasıyla “varoluşçu eğitim”, “ilerlemecilik”, “yeniden kurmacılık” ve en düşük düzeyde “esasicilik” olduğu ortaya çıkmıştır.


Keywords


Müzik, Müzik Öğretmeni, Eğitim, Eğitim İnançları

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akyüz, Y. (2012). Öğretmenleri toplumsal değişmedeki etkileri (1839-1950). Ankara: PEGEM Akademi.

Arslan, A. (2001). Felsefeye giriş. Ankara: Vadi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PEGEM Akademi.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Kişisel Yayınlar.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Ankara: PEGEM Akademi.

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme-kuramdan uygulamaya. Ankara: PEGEM Akademi.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 161(36), 332-348.

Duruhan, K. (2006). Felsefe ve eğitim. A. Solak (Ed.), Türk düşünürleri ve eğitim felsefeleri içinde (s. 263-301), Ankara: Hegem Yayınları.

Fer, S. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. S. Fer (Ed.) içinde, Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımlarına giriş (ss. xiii), Anı Yayıncılık, Ankara.

Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Fidan, N. (2012). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: PEGEM Akademi.

Hançerlioğlu, O. (1987). Düşünce tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaygısız, İ. (1997). Eğitim felsefesi ve Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. Eğitim ve Yaşam, Kış, 5-15.

Kızıloluk, H. (2013). Eğitimin toplumsal temelleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Popper, K. R. (2005). Hayat problem çözmektir: bilgi, tarih ve politika üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

San, İ. (2008). Sanat ve eğitim: Yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınları.

Sönmez, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Timuçin, A. (2005). Estetik bakış. İstanbul: Bulut Yayınları.

Tozlu, N. (2006). Felsefe ve eğitim. A. Solak (Ed.) içinde, Felsefe ve sosyal bilimler (ss. 41-45). HEGEM Yayınları, Ankara.

Türkoğlu, A. (1983). Fransa, İsveç ve Romanya eğitim sistemleri: “Karşılaştırmalı bir araştırma”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Varış, F. (1994). Eğitim bilimine giriş, Konya: Atlas Kitabevi.

Yazıcı, T. (2015). Felsefi temelli müzik eğitiminin gerekliği. Milli Eğitim Dergisi, 207, 77-88.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.